2011년 3월 31일 목요일

- 제34회: 백화점보다 훨씬 싸요.

* 아/어/여 보다 indicates an experience (have done) or an attempt (try).
- 비빔밥 먹어 봤어요?/ 아니오, 안 먹어 봤어요.
- 미국에 가 봤어요? Have u ever been to America?
* It can also be used to make a command sound less strong and demanding. (아/어/여 보세요)
- 한번 해 보세요.
- 이 책 재미있어요. 읽어 보세요.
날씬해요
- 다음에는 한국 노래를 들어 보세요.
_____
1. Let's do it.
* 동대문 시장에 가 봤어요?
- 아뇨.
* 한번 가 보세요. 백화점보다 훨씬 싸요.
2. Practice: 훨씬 (very much; by far), 아주,
* 훨씬 싸요. 훨씬 커요. 훨씬 작아요. 훨씬 맛있어요.
* 동대문 시장은 아주 커요.
* 영어보다 한국어가 더 쉬워요. (not sure) (쉽다 → 쉬워요)
* Lisa 씨는 Stephen보다 훨씬 날씬해요. (날씬하다: slim; slender)
* 빈대떡은 피자보다 훨씬 맛있어요. (빈대떡: mung-bean pancake)
* 떡볶이는 빈대떡보다 훨씬 맛있어요. (떡볶이: rice cake in hot sauce)
3. Wrap it up.
☺: 빈대떡 먹어 봤어요?
날씬해요 ~ snsd
☻: 아뇨, 안 먹어 봤어요.
☺: 한번 먹어 보세요. 피자보다 훨씬 맛있어요.
4. New words:
- 한번
- 훨씬
5. Practice:
* 동대문 시장에 가 봤어요?
- 어제 가 봤어요.

2011년 3월 30일 수요일

- 제33회: 목이 말라요. 식혜 좀 사 오세요.

식혜 & 수정과
1. Let's do it: Noun + 좀 사 오세요.
(사다: to buy)
* 목이 말라요. 음료수 좀 사 오세요.
* 배가 고파요. 빵 좀 사 오세요.
2. Irregular verbs:
* 마르다 → 말라요 (dry)
* 모르다 → 몰라요 (don't know)
* 빠르다 → 빨라요 (fast)
3. Practice:
* 목이 말라요. I'm thirsty.
- 음료수 좀 사 오세요. (음료수: drinking water; potable water; beverages)
sweet rice drink
& persimmon punch
- 우유 좀 사 오세요.
- 식혜 좀 사 오세요. (식혜 [시케]: sweet rice drink)
- 수정과 좀 사 오세요. (수정과: persimmon punch)
* 배가 고파요.
- 햄버거 좀 사 오세요. (햄버거: hamburger)
- 피자 좀 사 오세요. (피자: pizza)
* 머리가 아파요. 약 좀 사 오세요.
4. Practice: 사 오세요 vs. 사 주세요.
* 머리가 아파요. 약 좀 사 오세요.
* 머리가 아파요. 약 좀 사 주세요.
5. Wrap it up.
: Stephen! 머리가 아파요. Đầu tớ đau quá.
: 감기에 걸렸나 봐요... Trông cậu có vẻ như bị cảm ...
: 약 좀 사 오세요. Đi mua cho tớ ít thuốc nhé.
: 감기약을 사 갈까요? Mua thuốc cảm hả?
: 약보다 딸기 아이스크림 먹으면 금방 나 것 같아요. 딸기 아이스크림 사 오세요. Ăn kem dâu là tớ khỏi bệnh ngay, còn hơn cả thuốc ấy chứ ... Mua kem dâu cho tớ nhé. (hix)
Words:
딸기 아이스크림
- 감기: cold; cảm
- 감기에 걸리다: take a cold
- 감기에 걸려 있다: have a cold
- 딸기 아이스크림: strawberry ice-cream
- 금방: soon
- 것 같다: to bid fair to succeed
E.g:
* 저는 오을 좀 바빠서 저녁에 지승현 선생님 집으로 못 갈 것 같습니다.
- 네, 그러면 오지 마세요.

2011년 3월 29일 화요일

- 제32회: 운전(을) 할 줄 알아요?

- 모르다: do not know; have no experience; be unaware
- 알다: know; understand
- 타다: take; ride; burn (dám nắng, bắt nắng)
- 스키를 타다: ski
- 스케이트를 타다: skate
- 인라인 스케이트를 타다: in-line skate
* 운전을 하다: to drive
1. Practice: verb + ㄹ/을 + 줄 + 알아요? Do u know how to do something?
* 운전을 할 줄 알아요?
- 할 줄 알아요.
- 알지만, 잘 못해요.
- 할 줄 몰라요.
2. Practice (verb + ㄹ/을 줄 알아요.):
* 운전 하다 → 운전 할 줄 알아요.
* 먹다 → 먹을 줄 알아요.
* 마시다 → 마실 줄 알아요.
* 타다 → 탈 줄 알아요.
* 춤을 추다 → 춤을 출 줄 알아요.
3. Practice:
* 유리 씨, 운전 할 줄 알아요?
- 아뇨, 할 줄 몰라요.
- 나도 할 줄 몰라요.
- 응, 알지만 잘 못해.
* 스키를 탈 줄 알아요?
- 탈 줄 몰라요. 한 번도 못 탔어요.
* 인라인 스케이트를 탈 줄 알아요?
- 탈 줄 알아요. 알지만, 잘 못 해요.
* 김치를 먹을 줄 알아요?
- 네, 먹을 줄 알아요.
* 술을 마실 줄 알아요?
- 마실 줄 알아요.
* 한국말 할 줄 알아요?
in-line skating
- 알지만, 잘 못 해요.
* 수영 씨, 춤을 출 줄 알아?
- 네! 아주 잘 춰요. (추다 → 춰요)
4. Wrap it up.
: 리사! 인라인 스케이트를 탈 줄 알아요?
: 네! 아주 잘 타요.
: 정말이에요?
: 그럼요!
: 그럼, 내일 인라인 스게이트를 타 갈 수 있어요? (invitation) Can u go skating tomorrow?
: 글쎄요... 내일은 내가 친구도 만나고, 숙제도 하고, 병원에도 가야하고... 바쁜데요...
: 뭐라구요?
Review the grammar:
* ㄹ/을 수 있어요? Can you...? (invitation)
* 하야하다 (also. 아/어/여야해요 or 아/어/여야돼요): must; have to
* ㄴ/는데요: 바쁘다 → 바쁜데요
* -고: and (to combine many actions in one sentence) (e.g: Go and play)
Words:
- 그럼요!: certainly; surely;...
- 숙제 하다: do the homework
- 뭐라구요? Pardon me

- 제31회: 시간이 얼마나 걸렸어요?/ 보통 시간이 얼마나 걸려요?

* 시간 (n): time; hour (60분)
1. Vehicles: 지하철, 버스, 택시, 말 (horse).
* 뭘 타고 왔어요?
- 지하철을 타고 왔어요.
* 시간이 얼마나 걸렸어요?
- 한 시간 걸렸어요.
2. Go by bus. 타다.
* 버스를 타고 왔어요.
* 걸어왔어요.
- walk: 걷다; 걸어가다; 걸어오다. (note: combine 2 verbs)
* 말을 타고 왔어요.
* 택시을 타고 왔어요.
3. How long did it take to do something? 얼마나 (how much)
* 보통 시간이 얼마나 걸려요? 보통 한 시간 걸려요.
* 오늘 시간이 얼마나 걸렸어요? 40분 걸렸어요.
4. Wrap it up:
* Stephen! 왜 이렇게 늦었죠? (이렇게: like this)
• 미안해요. 길이 막혀서...
* 뭘 타고 왔어요?
• 지하철을 타고 왔어요.
* 시간이 얼마나 걸렸어요?
• 한 (세) 시간쯤 걸렸어요.
* 지하철을 타고 오는데, 어떻게 길이 막히죠?...
Review: 길이 막히다. (막히다: be blocked; be stopped)
- 하지요? E.g 길이 막히죠?
- 아/어/여서. E.g 길이 막혀서.
- ㄴ/는데요. E.g 오다: 오는데요.

2011년 3월 28일 월요일

(LSK1) 제64과: 늦지 마세요.

Câu đề nghị phủ định: verb stem + 지 + 마세요. (말다 :stop; don't)
* 늦다 : be late
- 늦지 마세요. Don't be late.
- 너무 늦까지 일하지 마세요. Don't work too late.
1. Practice:
* (건강이 안 좋아요.) 담배를 피우지 마세요.
- 건강 : health
- 담배를 피우다 : smoke (cigarette)
* 여기에 앉지 마세요.
* 운전하지 마세요. (운전하다 : to drive)
* (도서관에서...) 떠들지 마세요. (떠들다 : make noise)
2. Practice:
* 이따가 수지 씨 집으로 오지 마세요. (이따: later) ((으)로: in, at, with)
* 그런데 오늘은 버스 타지 마세요.
3. Expressions:
* 웬일이에요?
* 약속 장소가 바뀌어서. (약속: appointment) (장소: place, location) (주소: address) (바꾸다: to change) The appointment's place is changed.
* 길이 막힐 거예요. (길: street, road, way) (길이 막히다: đường đông, đường tắc)
(막히다: be stopped; be blocked)
4. Practice:
* 선생님, 오늘 뭐 할 거예요?
- 학교에서 일할 거예요. (일하다: work)
* 너무 늦게까지 일하지 마세요.
- 네, 고마워요.

2011년 3월 27일 일요일

- 제30회: 초대해 주셔서 감사합니다.

gratitude
Người Hàn Quốc rất coi trọng khuôn phép trong lời ăn tiếng nói. Trong khuôn khổ bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn luyện với những High speech levels.
Đại để có thể hiểu nôm na là: Honorific form thể hiện sự kính trọng của mình với đối tượng đang được đề cập đến trong câu nói. Nhưng High speech levels thì lại là thể hiện sự kính trọng của mình với đối tượng đang nghe mình nói. Đôi khi, đối tượng đang được mình đề cập đến trong câu nói lại cũng chính là đối tượng đang nghe mình nói. Hãy chú ý những tình huống sử dụng Honorific form kết hợp với High speech levels!
➊ First, the infix is used to make a honorific form. (주다; 주시다)
➋ Second, the suffix ㅂ/습니다. (formal & Polite speech level - also the highest speech level in Korean). More details about the using of ㅂ/습니다 in here:
* Present tense:
- 아/어/여요. (standard/ informal & polite speech level)
- ㅂ/습니다. (formal/ formal & polite speech level)
* Past tense:
- 았/었/였어요. (standard speech level)
- 았/었/였습니다. (formal/ formal & polite speech level)
* Future (definite) tense:
- 겠어요. (standard speech level)
- 겠습니다. (formal/ formal & polite speech level)
➌ Last but not least, the imperative (for giving orders): suffix (으)세요.
- The imperative: standard 아/어/여요.
- The imperative: high standard (으)세요.
• Note: the suffix (으)세요 has 2 kinds of using.
First, it is used in the imperative to make the speech more polite. Second, it is used in the simple present tense as a upper form of 아/어/여요. KEEP IN MIND!!!
1. Let's do it.
• 초대해 주셔서 감사합니다. 잘 먹었습니다.
๑ 더 들어요.
2. Practice: express your gratitude (High speech level)
We learned the expression " 같이 만들어 주셔서 고마워요." or "같이 만들어 줘서 고마워요."
Now, we'll learn its higher speech level, i.e. " 만들어 주셔서 감사합니다."
- 초대해 주셔서 감사합니다.
- 해 주셔서 감사합니다.
- 와 주셔서 감사합니다.
- 설명해 주셔서 감사합니다.
3. Practice: The imperative with (으)세요.
We just use the imperative 받아 or 앉아 between good friends (close friends).  In general, we should use this expression at high standard speech level with the suffix (으)세요. (Please do something.)
- 가다 → 가세요.
- 하다 → 하세요.
- 받다 → 받으세요. Take it, please.
- 앉다 → 앉으세요.
However, keep in mind some irregular cases: 먹다 → 드세요; 먹다 → 잡수세요.
Sử dụng dạng trọng thị 드시다, chúng ta có cách nói sau:
- 더 들어요 (더 드세요). Hãy ăn thêm đi.
- 많이 들어요 (많이 드세요). Hãy ăn nhiều vào.
- 들어요 (드세요!) còn dịch là: 'Please, enjoy something!' chứ không hẳn lúc nào cũng dịch là 'eat'.
Do đó, cần lưu ý dạng trọng thị này để phân biệt với động từ 듣다 (들어요): Listen; Lift something up.
4. Practice:
- 잘 먹겠습니다. [...먹껫씁...] People who are invited and served food say '잘 먹겠습니다.' before they begin to eat, and say '잘 먹었습니다.' after the meal.
- 많이 먹었습니다. (Dạ, cháu đã ăn nhiều lắm rồi ạ.)
5. Words:
- 초대 (n): invitation
- 초대하다 : invite
- 설명 (n): explanation
- 설명하다 : explane
- 무료 (polite): free
- 공짜 (casual): free
- -(으)니(까) : vì
6. Wrap it up:
Lisa: 많이 드세요.
Stephen: 많이 먹었습니다.
Lisa: 더 드세요.
Stephen: 많이 먹었습니다. 배불러요.
Lisa: 공짜니까 더 드세요. (공짜니까 많이 드세요.)
Stephen: 더 먹겠습니다.

verb +고 있다 (The continuous tense)

As we know, the popular verb '있다' (to have, to exist) has its honorific form '계시다'.
• v + 고 있다.
• v + 고 계시다.
• Must be distinguished form V + 아/어 있다 which is used to express the existence of a state or a fact.
I/ Examples: (koreanwikiproject)
- 살고 있다. <살다 to live> (The verb 살다 often goes in this tense)
- 씻고 있다. <씻다 to wash>
- 하고 있다. <하다>
- 동생은 과일을 먹고 있어요. My little sister is eating some fruit.
- 동생은 컴퓨터게임을 하고 있어요. My little brother is playing a computer game.
- 나는 음악을 듣고 있어요.
- 나는 신문을 읽고 있어요.
- 나는 강릉시 살고 있어요. I live in Gangneung. I'm living in Gangneung.
II/ (bonewso.net) Verb + 고 + 있다.
This pattern is attached to action verbs to show a process or continuing action. Remember that:
- can't be used for the immediate future (i.e. I'll be taking a test soon.)
- 있다 can be replaced by honorific verb 계시다.
- tense and/or negation are expressed in the final 있다.
- when used with verbs of wearing or contact, can mean either ongoing action or present state resulting from having done the action (i.e. He is putting on{or is wearing} a shirt.)
Examples:
- 개가 자고 있다. The dog is sleeping
- 열심히 일하고 있었어요. He has been working diligently.
(see also -는 중이다)
III/ reference more: koreanlanguagenotes.blogspot.com

2011년 3월 26일 토요일

- 제29회: 샤워 하고 있어요.

Remember:
- ㄹ/을 게요. I will... (never used in a question)
- ㄹ/을 수 있어요. Can...
- ㄹ/을까요? (proposition)
- ~고 싶어요. want to do...
- ~고 있다. (continuous tense)
____
1. 저는 유리의 친구 수영인데요. [유리에]
* 지금 잠을 자고 있어요. 조금만 기다려요.
2. Practice:
* 저, 유리의 친구 수영인데요. [유리에]
* 유리가 지금 샤워 하고 있어요.
3. Practice 1:
☺: 누구세요?
☻: 안녕하세요. 저는 유리 친구 수영예요.
☺: 유리가 지금 밥 먹고 있어요.
☻: 어, 여기서 기다릴까요?
☺: 네, 들어오세요. 앉으세요. 기다리세요.
4. Practice 2:
☺: 누구세요?
☻: 저는 유리의 친구 수영인데요.
☺: 유리 지금 자고 있어요. 조금만 기다리세요?
☻: 여기서 기다릴까요?
☺: 네.
☻: 여기서 책 읽고 있을 게요. [일꼬]
5. Continuous tense (~고 있다):
- 우리가 한국어를 공부 하고 있어요.
- 지금 (잠을) 자고 있어요.
- 공부 하고 있어요.
- 운동 하고 있어요.
- 청소 하고 있어요.
- 전화를 받고 있어요. He's taking a call.
6. Wrap it up.
☺: 누구세요?
☻: 저, Stephen 인데요...
☺: 조금만 기다려요.
☻: 저 급한데요? (급하다: urgent)
☺: 여기는 여자 화장실 인데요?

2011년 3월 25일 금요일

- 제28회: 빨리 갖다 주세요!

In this entry we'll learn the expressions which is very useful to order takeaway food through the phone.
Words:
✿ 주다 → 주세요 : give me something, please.
E.g: 사과만 주세요. Give me apple only.
✿ 갖다 [갇따]: hold; have
✿ 갖다 주다
✿ ~을/를 + 갖다 주세요 : bring me something (often used when u call up to order food)
✿ 시키다 : to order (food)
1. Practice 1:
- 순두부를 시키자. Let's order soft tofu.
- 비빔밥을 시키자. Let's order bibimbap.
- 순두부를 갖다 주세요. Please bring me soft tofu.
- 비빔밥을 갖다 주세요. Please bring me bibimbap.
- 빨리 시키자.
- 빨리 갖다 주세요.
2. Practice 2:
(많이) 배(가) 고파요. 빨리 시키자.
๑ 난, 김치찌개.
3. Wrap it up.
• 배고파요, 빨리 시키자...
- (make a call) 여기 설렁탕 하나, 갈비탕 하나. 빨리 갖다 주세요. (finish a call)
• 주소를 말해야지...!
(- 말하다 : say, tell, speak, talk)
(- 주소 (n): address)
4. 주소: <reference: wikipedia>
- zip code
- South Korea
- 서울
- ... 구 (구: ward, district, borough)
- ... 동 (동: street, block, village)
- ... 빌라
- ... 아파트, ... 층, ... 호
- Mr/Mrs... 
5. Expression with: 아/어/여야지; 아/어/여야만 <reference: vsak.vn>
- 자주 만나야만 정이 들어요. (Chỉ có gặp gỡ thường xuyên mới nảy sinh cảm tình được).
- 연습을 해야지 발음을 고칠 수 있어요. (Phải luyện tập thì mới có thể sửa phát âm được chứ).

2011년 3월 24일 목요일

- 제27회: 도와 줘서 정말 고마워요!

Review two expressions below:
1. Stem + 자. Let's do something. (Low casual) <Compare to -ㄹ/을까요?>
For example: 듣다 (to listen; to lift)
- 무거워서 못 들어요. 같이 들자. (같이 들까요?)
2. Stem + 아/어/해 + 주다/주시다.
In this entry, we'll learn to express how grateful you're for something:
Stem +아/어/해 + 줘서 + 고마워요.
Words:

- 고맙다 : thankful; grateful (고마워요)
- 무겁다 : heavy; weight (무거워요)
- 듣다 : listen; lift (들어요)
- 도와 주다 : give a help; give (lend) sb a hand; help; aid; assist
1. Practice 1
:
• 못 들겠어. [몯 뜰게써]
• 무거워서 못 들어요.
- 같이 들자.
• 도와 줘서 고마워요.
• 같이 들어 줘서 고마워요.
2. Practice 2:
• 같이 청소하자.
- 청소 같이 해 줘서 고마워요.
3. Wrap it up.
☺: 도와 줘서 정말 고마워요.
☻: 우린 친구잖아.
☺: 나중에 도와 줄 게. (suffix -ㄹ/을 게요) (도와 주다 → 도와 줄 게요) I'll help u next time/later.
☻: 아냐, 정말 괜찮아...
4. a/v + 잖아요 (chatchit. 자나): (you know; mà)
- 있잖아요. <source koreanwikiproject.com>
- 없잖아요.
- 우린 친구잖아요. We're friends, you know. Chúng ta là bạn bè mà.
5. Practice:
• 가르치다 (teach; train); 가르쳐 주다:
- 가르쳐 줘서 고마워요.
• 만들다; 만들어 주다:
- 만들어 줘서 고마워요.
- 만들어 주셔서 고마워요. (more polite 주시다)
• 전화 하다; 전화 해 주다:
- 전화 해 줘서 고마워요.
• 듣다 (listen; lift up; pick up); 들어 주다:
- 같이 들어 줘서 고마워요.
• Lisa 그리고 Stephen, 오늘 한국어를 공부 도와 줘서 정말 고마워요. Today I'm really grateful (to you) for helping me in learning Korean, Lisa and Stephen.
- 정말이에요?
- 정말이요.
6. Note pronunciation: (patxim ㅌ+ㅇ)
- 같이 → [가티] → [가치]
- 같이 갑시다. [가치 갑시다.] Let's go together. (suffix -ㅂ/읍시다 Let's...)

2011년 3월 23일 수요일

- 제26회: 우리 영화관에 올 수 있어요?

Words:
1. 영화관 : theatre; cinema
2. : for sure; surely (adv)
3. ~랑 (formal): with someone
* ~와/과 함께 (casual)
- 친구 갈 거예요. I'll go with (my) friend(s).
4. -ㄹ/을 수 있다 : can do sth; be able to do sth
* We'll use -ㄹ/을 수 있다 to make an invitation to someone.
5. -ㄹ/을 게요 (koreanwikiproject) E.g: 갈 게요. 올 게요. 기다릴 게요.
* -ㄹ/을 게요. means 'I will do sth'.This form is used for expressing the speaker's intention, plan, or promise. It is used with action verbs as well as with the verb 있다, but not with adjectives. (vsak.vn) Ah, hãy nhớ không bao giờ dùng ㄹ/을 게요 ở dạng câu hỏi cả!!!
How to use:
* Make an invitation or a proposition to someone: -ㄹ/을 수 있어요? Can you ...?
* Accept an invitation: (꼭) -ㄹ/을 게요. I will do something.
1. Practice 1:
• 내일 친구들이 영화관에 갈 게요. 유리 씨 올 수 있어요?
- 그래요, (꼭) 갈게요.
2. Practice 2:
• 친구들이 같이 파티할 거예요. 오늘 밤에 우리 집에 올 수 있어요?
- 네, (꼭) 갈 게요.
3. Practice 3: -ㄹ/을 수 있어요.
• 하다 할 수 있어요.
• 먹다 먹을 수 있어요.
• 앉다 앉을 수 있어요.
4. Wrap it up:
: 여기서 기다려 줄 수 있어? (note: 기다려 주세요; 기다려 주다)
: 그럼... 꼭 기다릴 게.
: 그럼, 내가 철수를 데리고 올 게. (• 데리다 : go with; take (sb, me) along with)
: 꼭 기다릴 게. 기다릴 수 있어. I'll definitely wait for u. I can wait.
<lol, 철수 () & 영희 () are Korean names. ^^>

2011년 3월 21일 월요일

(LSK1) 제63과: 산에 올라가서 조금 피곤해요.

~서 has many usages.
In this entry, we'll learn  아/어/해서 which functions as a conjunction. (note: 하다 + 여서 → 해서)
The order is: cause-clause + 아/어/해서 + effect-clause.
1. Words:
• 근처 : neighborhood; vicinity
• 다리 : leg
• 얼굴 (n): face
• 바다 (n): sea; ocean
• 타다 : take; burn (rám nắng; da sạm vì nắng; bắt nắng)
• 아름답다 : beautiful
• 올라가다 : climb
• 늦게 도착하다 : arrive late
• 힘들다 : hard
• 많이 : many, much
• 예약을 하다 : make a reservation, booking
2. Writing:
- 산도 아름답고 근처에 바다도 있어서 아주 좋았어요.
- Núi non đẹp tuyệt; ở gần đó lại còn có biển cho nên phong cảnh rất nên thơ.
- 산이 아름답다.
- 얼굴이 탔어요.
3. Conjunction 아/어/해서: (Note the difference from 그래서 and ~서)
* 잠을 조금 잤습니다. 그래서 피곤 합니다.
- 짐을 조금 자 피곤 합니다.
* 수영을 많이 해 얼굴이 탔어요.
* 힘들어 못 올라갔어요.
* 산에 올라갔어요. 그래서 다리가 아파요.
- 산에 올라가 다리가 아파요.
* 힘들었어요. 그래서 집에 왔어요.
- 힘들어 집에 왔어요.
* 버스가 늦게 도착했어요. 그래서 학교에 늦게 갔어요.
- 버스가 늦게 도착해 학교에 늦게 갔어요.
* 어제 잠을 많이 자 안 피곤해요.
4. Question with 왜:
* 학교에 늦게 갔어요?
- 버스가 늦게 도착해 학교에 늦게 갔어요.
* 다리가 아파요?
- 산에 올라가 다리가 아파요.
* 집에 왔어요?
- 힘들어 집에 왔어요.
Má ơi, đôi khi coong không rõ nên dùng 오다 (to come) hay là 가다 (to go).
5. Practice:
- 무거워 못 들어요. (무겁다; 듣다) It's very heavy so I can't pick it up.
- 도와 줘 고마워요. (주다)
- 도와 주셔 고마워요. (주시다)

- 제25회: 실례지만 누구세요? (on the phone)

1. Let's do it.
☺: 여보세요? 거기 한국어 어학원이지요?
☻: 네, 그렇습니다.
☺: 김 선생님 계시면 좀 바꿔 주세요.
☻: 전데요. 실례지만 누구세요?
☺: 저는 Jason 입니다.
2. Words:
• 한국어 어학원 : Korean language school
• 그렇다 : that's right; that's true → 그렇습니다
• 전데요 : It's me...
• 사장님 : boss; Mr.President (남자); Madam President (여자)
• 전데요 (polite) v. 난데요 (casual)

2011년 3월 19일 토요일

- 제23 & 24회: 거기 김 선생님 댁이지요? (on the phone)

1. Dial :
a. Dial the correct number:
: 여보세요? 거기 김 선생님 댁이지요?
: 네, 그런데요.
: 김 선생님 계세요?
: 잠깐만 기다리세요...
b. Dial the wrong number:
: 여보세요. 거기 김 선생님 댁이지요?
: 아닌데요, 몇번에 거셨어요?
: 거기 123-4567 아니에요?
: 전화 잘못 거셨어요.
2. Expressions:
• 빨리! 빨리!...
- 잠깐만 기다리세요...
- 잠깐만요 ... (casual)
3. Words & notes:
• 거기 : there, that, ở đó
• 댁 (n): residence (honorific form of the word 'house; home')
• 계시다 : honorific form of the verb 있다 (to have)
선생님 : teacher; Mr.
거기 김 선생님 댁이지요? Is Mr.Kim's residence?
- Điểm mới ở đây là 지요 được thêm vào sau một danh từ.
김 선생님 계세요? (김 선생님 있어요?)
걸다 (call) →  거셨어요 (irregular verb with 받침 'ㄹ' → drop ㄹ)
• 번 : number (No.); time (frequency)

2011년 3월 18일 금요일

- 제22회: Lisa 씨를 만나러 왔는데요.

* background (a): describes sth that is done before and also in preparation for sth else.
- The book provides background information on the history of the region.
1. Formal situation (formal & polite level - ㅂ니다):
- 실례합니다. (실례하다)
- 미안합니다. (미안하다)
- 죄송합니다. (죄송하다)
2. 는데요: được dùng thay thế cho 아/어/해요. Nhưng sự khác biệt giữa 2 cách này là gì?
<reference source: russ-admin@learn-korean-now.com forum>
* The -는데요 (to give background) ending has a couple of uses...
- First off, this suffix can provide background information. If you're telling someone about something and need to provide a little background information (so that the rest of your sentence or the next sentence makes sense), you can use this suffix 는데요.
- Second, this suffix is also used in cases where u would want to be more polite, esp. when disagreeing of refusing something. (Sử dụng 는데요 thì lời từ chối hay lời phủ nhận đỡ bị thẳng thừng, đỡ bị blunt, tức là không nói 'toạc móng heo' hay quá lỗ mãng mà đại thể có thể hiểu đó là một lời từ chối hoặc lời phủ nhận nhẹ nhàng và mềm dẻo.)
* For example, if u say:
- 책이 있어요?,
someone could respond:
- 아니오, 없어요.
which would mean 'No, I don't have a book.', which is a pretty direct statement.
However, they could also respond:
- 없는데요.
which means 'No, I don't have a book (but maybe I could still help you, couldn't I?)'
Ta thấy, trong 2 cách trả lời phủ nhận ở trên: Cách 1 đơn thuần là một lời nói 'Không' thẳng thừng & dứt khoát. Còn cách 2 có sử dụng 는데요 thì câu trả lời vẫn mang nghĩa 'Không' nhưng sự phủ nhận trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Sắc thái biểu cảm khác biệt phải không nào.
* Or think of 는데요 this way: This suffix leaves the conversation open to move somewhere else. As u know, u can just respond 'NO' and that's a straight and direct answer - which might make the conversation to an end. But when u use 는데요, it make the conversation open and go on.
* 는데요 is used to explain a situation, or to show contrast or reason. It's also known as a conjunctive ending in Korean language. There are some forms of it: 는데요, ㄴ/은데요, & 인데요. Detail:
있다; 없다 → add 는데요. E.g: 없다 → 없는데요.
action verb → add 는데요. E.g: 오다 → 왔는데요 (past tense); 하다 → 하는데요.
vowel endings → add ㄴ데요. E.g: 바쁘다 → 바쁜데요; 이다 → 인데요.
consonant endings (받침) → add 은데요. E.g: 좋다 → 좋은데요. I have a question: 그렇다?
noun → add 인데 (!!!)
는데요 is often used in Korean spoken language. The word 요 can be dropped in many cases.
3. 는데(요) is one of the most common endings in spoken Korean:
<source: koreancandy.com Thanks a million, koreancandy.com!>
- Yes, this is one of the most common sentence endings in spoken Korean. By using this sentence ending, you imply that you are waiting for a response from the person that you are talking to.
- This originally comes from the combination of [verb + 그런데]. 그런데 means 'but; however' and when combined with the verb of the previous sentence, it becomes the verb ending -ㄴ/는데(요) and u can add or not add 요 depending on the level of politeness of the sentence.
♦ The matter of translation: We can literally translate the sentence ending -ㄴ/는데(요) as:
“[Subject] + [Verb], but…” or “[Subject] + [Verb], however, ….”
Although we still use it to express the original meaning, in spoken Korean, people use this sentence ending more often in order to show that they want some reaction or response from the other person. And we also often use it as a way to express surprise or to show exclamation.
So in English we can translate it as:
• “Well, [Subject] + [Verb]” or “[Subject] + [Verb]… what do you think?”
3.1. Formation: Verb stem + ㄴ/는데(요):
• 하다 : to do → 하는데요 “Well, I do…”
• 이다 : to be → 인데요 “Well, it is…”
• 예쁘다: to be beautiful → 예쁜데요 “Well, it is beautiful.”
* Thắc mắc: thế sao koreancandy không đề cập tới đuôi 은데요 nhỉ?, ví dụ 좋다 thì sẽ thêm như nào nhỉ?
* We can use this sentence ending with the past tense, too.
• 하다 → 하였다 → 하였는데요 → 했는데요
• 이다 → 였다 → 였는데요
• 예쁘다 → 예뻤다 → 예뻤는데요
Tóm lại, nếu sử dụng ở dạng past tense thì chúng ta add 는데요.
3.2. Example Sentences:
• 지금요? 지금 밖에 비 오는데요? Now? Well, it’s raining now.
• 저 지금 바쁜데요. Well, I’m busy now.
• 어제 했는데요. I did it yesterday. Why?
• 내일 하려고 하는데요… Well, I’m thinking about doing it tomorrow… (하려고 하다 = gonna do sth)
• 이거 멋진데(요)!! This is cool!! (Do you think so too?)
4. Practice more with 는데요:
• 했는데요. They did it already. (What do u think?)
• 먹었는데요. They ate it already. (What do u think?)
• 왔는데요. They came already...
5. Wrap it up.
☺: 실례합니다.
☻: 어떻게 오셨어요? (오다 → 오시다 → 오셨어요)
☺: 유리 씨를 만나러 왔는데요.
☻: 미안하지만, 유리 씨 자고 있어요. (미안하다 + 지만 → 미안하지만 (But I'm sorry))
6. Practice! Practice!
아니다: 아니요; 아뇨
- 아닌데요, 몇번에 거셨어요?
전데요 vs. 난데요. It's me.
* 그렇다 → 그래요/ 그렇습니다 (formal)/ 그런데요.

2011년 3월 17일 목요일

- 제21회: 너무 비싸면 안 살 거야. If it's too expensive, I won't buy it.

Đứng ở giác độ Speech Levels mà nhận xét, thì tiếng Anh đơn giản hơn tiếng Hàn. Cái món Speech Levels là một obstacle to uềnh uềnh cho beginners học môn ngoại ngữ này. Polite rồi thì Casual; Upper form rồi thì Lower form; Writing language rồi thì Spoken language; 존댓말 rồi thì 반말... Nào, let's go!
-----
Còn nhớ, thì tương lai có suffix là ㄹ/을 거예요 và suffix này được dùng ở Informal & Polite level.  Cấp độ thấp hơn của nó là ㄹ/을 거야. Dưới Informal & Polite level thì chỉ có thể là Informal & Casual level hay còn gọi là 반말. Như vậy, để cho dễ hình dung, chúng ta có thể xem khi nói tới thì tương lai thì ㄹ/을 거예요 là Upper form, trong khi đó ㄹ/을 거야 là Lower form. Chúng ta còn học cách diễn đạt what u are going to do; or what u are not going to do.
Ngoài ra, chúng ta sẽ học cách sử dụng từ với nghĩa là if; in case (of).
Detail: stem + (으)면 + ... (If clause, main clause)
_____
1. Let's do it.
• 뭐 살 거야?
- 구두 살 거야. 너무 비싸면 안 살 거야.
2. Hãy phân biệt 2 cách diễn đạt:
구두 살 거예요. (upper form) (informal & polite level)
구두 살 거야. (lower form) (informal & casual level) (반말)
학교에 갈 거예요. (upper form)
학교에 갈 거야. (lower form)
3. Practice (으)면 (if):
• 안 입을 거야. (입다) I won't wear it.
• 너무 비싸요.
• 너무 비싸 안 살 거예요. (비싸다 + 면 → 비싸면)
• 내일 친구를 만날 거야.
• 내일 너무 바쁘, 친구를 안 만날 거야. (바쁘다 + 면 → 바쁘면)
• 내일 너무 바쁘, 친구를 못 만날 거야.
• 내일 비가 오, 친구 안 만날 거야.
• 내일 비가 오, 친구를 만날 거예요.
• 먹으면 배가 아파요. (먹다 + 면 → 먹으면) If u eat it, your stomach (will) hurt(s).
• 앉으면 편해요. (편하다 : be comfortable; relaxed) If u sit down, u will feel comfortable.
4. Wrap it up.
☺: Lisa! 어디 가?
☻: 백화점에 구두(를) 사러 가.
☺: 백화점은 물건 이 비싸.
☻: 알아, 비싸면 안 살 거야... ^^
* Words:
♦ 편하다 : be comfortable; relaxed
♦ 겂 (n): price
♦ 물건 (n): thing; product; stuff
♦ 물가 : price

(LSK1) 제62과: 뭘 해야돼요? What should I do?

1. Expressions: should/have to/must. Details:
• Verb + 아/어/여야 해요
• Verb + 아/어/여야 돼요
• Và nhớ rằng: 하여야해요 → 해야해요 (shorten)
2. Words:
가지고 가다 : carry; take; bring sth with you
두꺼운 : (두껍다) heavy; thick
두꺼운 옷 : quần áo dày, quần áo ấm
넣다 : put (in)
: medicine; remedy; tablet
약을 넣다 :
준비를 하다 : prepare; make a preparation(s)
배낭 : backpack
배낭을 싸다 : gói ghém ba lô; đóng gói hành lý
3. Add the suffix (should/have to/must):
가지고 가다 가지고 가야해요.
우산을 가지고 가다 우산을 가지고 가야해요.
약을 넣다 약을 넣어야해요.
준비를 하다 준비를 해야해요.
배낭을 싸다 배낭을 싸야해요.
4. Practice:
약 : medicine
뭘 가지고 가야해요?
- 두꺼운 옷을 가지고 가야해요. 약도 가지고 가야해요.
뭘 더 가지고 가야해요?
- 우산을 가지고 가야해요.
뭘 해야해요?
- 배낭을 싸야해요.
뭘 해야돼요?
- 운동을 해야돼요.
뭘 넣어야돼요?
- 약을 넣어야돼요.
지금 준비를 해야돼요?
- 네, 지금 준비를 해야돼요.
선생님, 산에 가려고 해요. 뭘 가지고 가야돼요?
- 두꺼운 옷을 가지고 가야돼요.
5. Practice more:
• 선생님, 오늘 뭐 할 거예요?
- 네, 내일 여행을 갈 거예요. 그래서 오늘른 여행 준비를 해야 돼요.
* 근데, 선생님 어디에 가세요?
- 제주도에 갈 거예요.

2011년 3월 16일 수요일

- 제20회: 수영을 잘 해요? Are u good at swimming?

Well, this lesson's really interesting, and I see it's so helpful, too. Trước khi vào bài, chúng ta sẽ đến với một số từ mới nhé.
• 모르다
: do not know (알지 못 하다 : can not know; do not know) 몰라요. I don't know.
• 전혀 [저녀] : totally; completely; not at all; absolutely
- Note that 전혀 is used in the negative sense. We use 전혀 + negative.
- 전혀 못 해. I totally can not do it. I can not do it at all.
• 거짓말 : lie; untruth
- 거짓말 잘 해요? Are u good at telling a lie?
- 아뇨, 잘 못 해요. 전혀 못 해요. No, I'm not good at telling a lie much. I can't do it at all.
1. Let's do it.
• 수영 잘 해?
- 네, 수영을 잘 해요.
- 아니, 전혀 못 해.
- 나는 물에서 맥주병이야. (-_-;;;) (수영을 전혀 못 해요.)
(I am a beer bottle in the water. Swim like a stone. I can't swim.)
2. Practice: Expression good/bad at something
2.1: Good at sth (do sth well): ~을/를 잘 해요.
• 운동을 잘 해요.
• 축구를 잘 해요.
2.2: Bad or poor at sth (can't do sth; can't do sth well): ~을/를 잘 못 해요.
• 한국어를 잘 못 해요.
• 한국말을 잘 못 해요.
• 공부를 잘 못 해요.
3. Practice more:
• 스티븐, 거짓말 잘 해?
- 아니, 전혀 못 해. 너는? What about u? (casual level)
• 나도 잘 못 해. 전혀 못 해.
• 술을 잘 마셔?
- 아니, 잘 못 마셔. 유리 씨는? What about Ms.Yuri? (polite level)
• 잘 마셔.
4. Ngữ âm: theo sau một 받침 nào đó là phụ âm thì hãy lưu ý.
잘 못 해요. → [잘 모 태요] aspirated. (ㅎ đã bị âm hơi hóa)
거짓말하다 (preschool.kids)
수영 잘 해? [수영 자 래?]
- 네, 잘 해요. [네, 자 래요.]
영어를 잘 해요? [영어를 자 래요?]
- 아뇨, 전혀 못 해요. [ 아뇨, 저녀 모 태요.]
5. Wrap it up. (Situation: informal & casual level)
(the cock & cow conversation)
: 한국 노래 잘 해?
: 아뇨, 잘 못 해...
: 그럼, 팝송 잘 해?
: 아뇨, 전혀 못 해...
: 그럼, 여기 왜 왔어?
: 나도 몰라...
6. Bonus:
Hôm nay, bonus sẽ là từ . Tạm thời, chúng ta sẽ nhớ 3 nghĩa của 잘 là: well, often và nghĩa thứ 3 ở trong câu chào tạm biệt... Ví dụ nhé:
수영을 해요?
- 네, 해요.
- 아니오, 못 해요.
노래방 가요?
- 네, 가요.
- 전혀 안 가요.
가요. Good bye. Bye. See u later. Take care!


2011년 3월 15일 화요일

- 제19회: 바빠서 못 가!!! I'm busy, so I can't go. (Casual language)

Casual language is used between (close) friends.
* Words:
축구 : football
축구 하다 : play football
보여 주다 : to show (sb sth)
1. Let's do it.
• 와! 날씨가 좋다. 축구하러 갈래?
- 오! 미안해. 바빠서 못 가...
2. Practice with thán từ 와:
• 와! 맛있다.
• 와! 멋있다.
• 와! 좋다.
• 와! 예쁘다.
• 와! 비빔밥 정말 맛있어요...
3. Practice with the connective -아/어/여서: (which means 'so', cho nên)
• 바빠서 못 가요. I'm busy so I can't go.
• 비가 와서 못 가요. It rains so I can't go.
• 눈이 와서 못 가요. It snows so I can't go.
4. Practice:
• 와! 날씨가 좋다. 축구하러 갈래요?
- 바빠서 못 가요.
• 춤추러 갈래요?
- 아파서 못 가요.
5. Wrap it up. (casual speech level; 반말)
: 영화 보러 갈래? Muốn đi xem phim hem?
: 바빠서 못 가! Bận lém...
: 내가 영화 보여줄게. 갈래? Tớ chỉ cho bộ phim này hay lém./ Tớ trả tiền cho. Đi đi?
: 바빠서 못 가! Pận mừ...
: 알았어. 다음에 가자! Pj't rùi. Để lần sau đi nhóe!

- 제18회: 오늘 뭐 할까(요)? What shall we do today?

Hãy để ý trong bài học này đuôi bị omitted, taken away, dropped trong cuộc nói chuyện giữa bạn bè thân quen.
1. Let's do it.

• 오늘 뭐 할까?
- 글세..., 영화 보러 갈까? Shall we watch a movie? (글세 ... Well; let me see)
2. Practice:
* (Question) The future tense: suffix ㄹ/을 까요?
• 먹다 → 먹을 까요?
• 앉다 → 앉을 까요?
• 보다 → 볼 까요?
• 가다 → 갈 까요?
• 놀다 → 놀 까요? (play)
* In use:
• 춤추러 갈까요?
• 노래하러 갈까요?
• 노래방에 갈까요?
• 놀까요?
3. Add the suffix -자 : (stem + 자)
• 노래방 갈까요? → 노래방 가자. Let go to the karaoke room.
• 놀까요? → 놀자.
• 나가자. (나가다 : go out; leave)
• 가자.
4. Wrap it up.
: 오늘 뭐 할까?
: 농구장에 갈까?
: 좋아! 우리 뛰어 갈까?
: 신발바꿔 고 가야지!!!
* Words:
• 뛰어가다 : run; dash (see: 뛰어 나가다)
• 신발 : shoes
• 바꾸다 : change; turn; swap; exchange
• 바꿔 신다 :
5. Pronunciation:
- 신발은 바꿔 신고 가야지 → [신바른 바꿔 [신고/신:고/신꼬] 가야지]
- 비빔밥을 먹으러 갈까요 → [비빔빠블 머그러 [갈까요/갈:까요]]

2011년 3월 11일 금요일

- 제17회: 밀지 마세요! Don't push me. (Negative imperative)

1. Vocabulary: There are too many new words come to me in this entry.
• 좀 : just a little; please
고추 : chili
• 괜찮아요 : OK
• 말다 : stop; break off
• 걱정하다 : worry; concern
• 시작하다 : start; begin
• 밀다 : push
• 울다 : cry
• 장난치다 : kid around; fool around; joke
• 들어가다 : go/get/come in(to)
• 고춧가루 : chili powder;
가루 : powder; dust; flour; bột
• 낙지볶음 : stir-fried small octopus; món bạch tuộc xào ớt
• 오징어 한 마리 : one squid
• 제발 : please; for the goodness' sake; vì Chúa
- 제발 용서해 주세요. Forgive me, please!
2. Let's do it.
- We use the verb 말다 in the negative imperative to tell sb 'Don't do sth'. For example 'Don't push me!' (huangsy88). Keep in mind (hoctienghanquoc.info): verb stem + 지 + 말다 (often: 마세요).
: 오늘은 좀 어때요? How do u feel today?; How are u today?
: 걱정하지 마세요. 괜찮아요. Don't be worried. I'm fine.
3. Practice more: DON'T DO SOMETHING
걱정 하다 : Worry
• 오늘은 좀 어때요?
- 좀 괜찮아요. 감사합니다.
• 오늘은 좀 어때요?
- 걱정하지 마세요. 괜찮아요.
• 시작하지 마세요. (standard politeness level - honorifics)
• 밀지 마세요.
• 울지 마세요.
• 장난치지 마세요.
4. Wrap it up.
☺: 걱정하지 말아요...
☻: 난 괜찮아요...
☺: 울지 마세요...
☻: 난 괜찮아요...
☺: 제발, 울지 마세요!
☻: 눈에 고춧가루가 들어갔어요.
5. More examples: Nói một cách lịch sự là dạng đầy đủ ~지 마세요. Còn nếu bạn nói với người ít tuổi hơn bạn, bạn có thể nói ngắn gọn là ~지 마. Ví dụ :
- 가지 마.
- 울지 마.

2011년 3월 10일 목요일

- 제16회: [Topic: Đau ốm] 감기에 걸렸어요.

Ôn tập:
- (fever); 기침 (cough);
- 나다 (occur; happen;...); 아프다 (hurt, pain).
어디가 아파요?
- 머리가 아파요.
아땋게 아파요?
감기 cold
- 열이 나요.
_____
* Vocabulary:
: nasal; nose
코물 : nasal discharge; (impolite) snot
: neck; throat
감기 : cold; flu
걸리다 : catch
나오다 : come out
kids
_____
1. Practice:
• 감기에 걸렸어요? Did you catch a cold?
- 네, 목이 너무 아파요. Ừ, đau họng quá.
• 감기에 걸렸어요?
- 에, 콧물이 나와요. (나오다 : come out)
• 열이 있어요.
2. Wrap it up.
: 머리가 너무 아파요.
: 열도 있어요...
: 목도 아파요.
: 다행이에요... 벼락 맞은 것 치고는...Có thể cho rằng ấy bị sét đánh... Ôi, ấy còn sống là may đấy... ^^ !"£$%^&*
_____
*Câu cuối cùng khó dịch nhất: You are lucky/fortunate (to have survived). Considering that you got hit by a lightening.
벼락 lightning
Ở đây có một khía cạnh ngữ pháp đã được học, đó là việc thêm đuôi 은/는 것 vào sau thân động từ để biến đổi nó trở thành một danh từ (danh động từ). Ví dụ 'I like watching movie' chẳng hạn.
• 벼락 : lightning (tia sét)
• 벼락 맞다 : be struck (hit) by lightning; bị sét đánh
• 치고는 : considering, seeing; nhận thấy rằng

- 제15회: 저는 고기를 못 먹어요. I can't eat beef.

못 + verb (conjugate) = can not do sth
Keep in mind the difference between these 2 words:
: don't, not
: can't, not able to
* Today we will learn the suffix ㅂ/읍시다. This suffix is used very common. It means 'Let's do sth'. For example: '갑시다.' means 'Let's go!'.
Trước khi vào phần thực hành, chúng ta ôn lại một chút mẫu câu : verb stem + (으)러 + 가다. (Mẫu câu này có từ rất dễ nhớ phải không nào.)
Ví dụ nhé: 밥을 먹으러 식당에 가요.
_____
불고기를 먹으러 갑시다!
- 미안해요, 저는 고기를 먹어요.
유리 씨, 맥주 한잔 하 갑시다. (한잔하다 : have a drink)
- 미안해요, 저는 맥주를 마셔요.
수영 씨, 영화 보 갑시다.
- 네, 좋아요.

- 제14회: 날씨가 정말 춥지요? (지요? = 죠?)

진짜 (really; truly; indeed) = 정말
춥다 : cold; 추워요
덥다 : hot; 더워요
* 지요 : to confirm sth that is already known or sth you can see it. (used in question sentence). 지요 is pronounced and can be contracted to in spelling form as well.
1. Practice with 지요 (stem + 지요?):
날씨가 정말지요?
- 네, 정말 추워요.
오늘은 덥지요?
- 네, 진짜 더워요.
Jason 씨, 영화가 재미있지요?
- 네, 너무 재미있어요.
저기 은행 건물이 있지요? Anh có thấy có tòa nhà ngân hàng ở đằng kia không?
- 네.
* Ta có 걸다 → 거셨어요 → 거셨지요?
• 몇번에 거셨죠? What number did u call?
2. Examples (지요):
Noun + 지요?
- 거기 김 선생님 댁이지요?
- 거기 도서관이지요? vs. 거기 도서관이에요?

2011년 3월 9일 수요일

- 제13회: 떡국을 먹어 봤어요?

* Grammar: 아/어/여 + 봤어요. (= Have experienced doing sth; or have tried sth.)
- italki.com
- koreanwikiproject.com
_____
남산 타워 : N서울타워 (visitseoul.net View so great)
- N Seoul Tower is located at Namsan, Seoul city. The tower is appro. 236 m height from the base. The tower’s “N” logo stands for Namsan, New and Nature.
떡국 : rice cake soup (very big Korean tradition food)
_____
떡국을 먹어 봤어요? Bạn đã bao giờ ăn 떡국 (tteok-guk) chưa?
N Seoul 타워
- 아직, 안 먹어 봤어요.
와 봤어요?
마셔 봤어요?
해 봤어요?
남산 타워에 가 봤어요?
- 네, 가 봤어요.
불고기를 먹어 봤어요?
- 아뇨... 안 먹어 봤어요.
유리 씨, 비빔밥을 먹어 봤어요?
- 네, 먹어 봤어요.
- 맛있었어요?
- 네, 맛있었어요.

- 제12회: 오래간만이에요!

• 오래 :
• 그 동안 :
• 별일 :
• 별일 없다 : 별일 없어요? How are things? Is everything be all right?
• 잘 지내다 : to spend the time well
_____
☺: 오래간만이에요! 유리!
☻: 정말 오래간만이에요! 그 동안 별일 없었어요?
☺: 네, 별일 없었어요. 유리 씨도 별일 없었어요?
☻: 네, 저도 잘 지냈어요.
_____
The first time we meet:
☺: 안녕하세요? 처음 뵙겠습니다.
☻: 안녕하세요? 만나서 반갑습니다.

2011년 3월 8일 화요일

- 제11회: 같이 갈래요? (-ㄹ/을래요?)

Ôn tập chút xíu về cấu trúc '~고 싶어요' với ý nghĩa là 'I want to do sth.' Ví dụ, 'Tôi thực sự muốn đi cùng anh.' sẽ là '정말 같이 가고 싶어요.'
In this entry, we will learn once more suffix, i.e ㄹ/을래요? to express a suggestion but in the question form. The rule here is still the rule 받침 (vowel/ㄹ; consonant). To say yes with this suggestion, you should say: 좋아요. See more details in the practice section below:
Stephen! 극장에 같이 갈래요? Would u like to go to the theater with me?
- 아뇨, 안 갈래요.
Lisa! 불고기를 먹을래요? Would u like to eat ...?
- 네, 좋아요.
수영 씨, 서점에 같이 갈래요?
- 네, 가고 싶어요.
유리 씨, 축구장에 같이 갈래요? (축구장: football field)
- 아뇨... 안 갈래요.

Tones (ngữ điệu)

1. Câu trần thuật: Ngữ điệu của những câu này về cơ bản là đều đều, và có vẻ như là âm điệu hơi xuống thấp ở cuối mỗi câu.
- 친구가 전화했어요. Một người bạn đã gọi điện đến.
- 아침도 안 먹었어요. I haven't eaten breakfast.
- 배가 고파요. I'm hungry.
2. Yes/No questions: lên giọng ở cuối câu.
- 전화할 거예요?
- 집에 갔어요?
- 토요일이에요? (Saturday)
3. Câu hỏi có từ để hỏi:
- 누구를 만났어요?
- 몇시에 갈 거예요?
- 어디에서 기다려요?

에 vs. (으)로 (nuances)

We can add the word (으)로 right after a place to replace the word which functions like a preposition 'to'. But what is the different between these two preposition? Yeah, they both mean 'to' somewhere but each has its own exactly meaning (nuances-koreanclass101). (으)로 dùng để xác định một nơi đến trong số nhiều nơi đến, ví dụ như việc discuss, thảo luận, bàn luận để chọn ra (choose) một nơi đến trong số nhiều nơi để đến chẳng hạn.
()
경주 갈까요?
경주 갈까요?
설악산 가요.
설악산으로 가요.

Famous places for traveling:
경주 - 'the museum without walls'
설악산 : 1,708 m.

2011년 3월 7일 월요일

Cách nói phỏng đoán: 아마 ... ㄹ/을 거예요. (the future tense)

Kể cả cái đuôi và quy tắc add đuôi của cách nói phỏng đoán về một điều gì đó đều giống y xì của thì tương lai (ㄹ/을 거예요). Vấn đề đặt ra là làm sao phân biệt cái nào là thì tương lai, cái nào là phỏng đoán khi mà cả 2 loại câu này có cấu trúc y chang nhau? Thật ra vẫn có những khác biệt nào đó. Hãy dựa vào ngữ cảnh hội thoại thì vấn đề phân biệt 2 loại câu này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều! Với lại, câu phỏng đoán đôi khi có phụ từ 아마 nữa. Tất nhiên phụ từ 아마 này không bắt buộc có trong cấu trúc câu phỏng đoán.
_____
* Test: Mình có một điều thắc mắc. Mẫu câu phỏng đoán ㄹ/을 거예요 là phỏng đoán những điều xảy ra trong tương lai, hay là phỏng đoán về những việc xảy ra rồi? Mình học hành không quy củ, trong lúc chờ đáp án thì 'mình' cứ tạm cho nó là phỏng đoán trong tương lai.
1. Vocabulary:
• 아마 : maybe, probably, perhaps
• 늦다 : late
경치가 멋있다. The view/scene/scenery is nice.
• 날씨가 시원하다. The weather is cool.
• 재미있게 놀다. Play well, happily. Have fun.
• 비행기 (air; plane) + 표 (ticket) → 비행기표 : air ticket
• 버스표 : bus ticket
• 지하철표 : subway ticket
2. Practice:
- 저 영화는 재미있을 거예요. That movie is probably funny.
- 내일 비가 올 거예요. Perhaps it'll rain tomorrow. (오다)
- 경치가 멋있을 거예요. Maybe the scene's nice.
- 날씨가 시원할 거예요. The weather will be probably cool.
- 재미있 놀 거예요. Maybe have fun.
• 유리 씨 언제 와요?
- 아마 늦을 거예요.
• 경치 멋있어요?
- 네, 아마 경치 멋있을 거예요.
• 내일 날씨 시원해요?
- 네, 아마 시원할 거예요.
• 유리 씨 지금 뭐 해요?
- 아마 친구들하고 재미있게 놀 거예요.
• 제주도 아마 주말에 비행기표 없을 거예요. Vé máy bay đến đảo Jeju cuối tuần có lẽ đã bán hết rồi.

2011년 3월 6일 일요일

- 제10회: 빨래하러 가요. [러러러러러...]

1. Let's do it.
• 어디에 가요?
• ~에 가요.
• 우체국에 가요.
• 어디 가요?
살 빼고 싶어요.
농구하다 Gallery
~(으)러 가요. I'm going to do sth.
• 빨래하 가요.
2. Practice:
• Ask: 어디 가요?
• 운동하 가요.
• 살 빼 가요.
• 춤을 추 가요.
* : 잠을 자 가요. (잠을 자다)
* 백화점: 쇼핑하 가요.
* 도서관: 공부하 가요.
* 노래방: 노래하 가요. (노래방: karaoke bar)
* 농구장: 농구하 가요. (농구장: basketball court)
* 수영장: 수영하 가요.
* 공원: 조깅하 가요.
3. Pronunciation: tensed (stressed) vowel - ㅃ
빨리 빨리!
빼다 : lose sth (살 빼다: lose weight)
빨래 : washing; laundry (빨래하다)
4. Wrap it up.
어디 가요? ... 뭐 하 가요? ... 도대체 어디 가요!
- 지금 조깅하고 있어요. (조깅: jogging)

2011년 3월 5일 토요일

- 제9회: 김치를 좋아해요?

This is a great lesson! Trong bài 9 này chúng ta sẽ được học khá là nhiều điều quan trọng!
* Thứ nhất, học cách nói thích cái gì đó. (~을/를 좋아해요.)
* Thứ hai, học cách sử dụng verb + 지만 (but). (Note: 지만 dịch nghĩa là 'nhưng' cho mệnh đề có động từ/tính từ đi theo sau nó, chứ không phải cho mệnh đề có động từ/tính từ đứng trước nó)
* Thứ ba, hãy lưu ý với những verb stem mà kết thúc bởi patxim ㅂ.
Tóm lại, chúng ta sẽ học cách diễn đạt các câu đại loại như:
"Món ăn đó hơi bị cay nhưng tôi lại thích."

1. Let's do it.
• 김치를 좋아해요?
• 네, 맵지만 맛있어요.
2. Explain:
• verb stem + 지만 = but
• positive ~ 지만 ~ negative
3. New words:
맵다 : spicy; hot; fiery
지만 맛있어요. (verb stem + 지만)
맵다 매우어요 매워요. (Patxim )
비빔밥을 좋아하지만 매워요.
: taste
있다 : exist; have
좋다 : good; fine → 좋지만
좋아하다 : like; be fond of → 좋아하지만
비싸다 : expensive → 비싸지만
착하다 : nice → 착하지만
공부 못하다 : bad at learning
예쁘다 : pretty → 예쁘지만
4. Practice:
• 좋지만 비싸요. Good but expensive.
• 비싸지만 좋아요. Expensive but good.
• 착하지만 공부 못해요.
• 예쁘지만 공부 못해요.
♦ 미안하지만, 유리 씨 지금 없어요. (미안하다 → 미안하지만)
5. Dialog:
유리 씨, 등산을 좋아해요?
- 등산을 좋아하지만 힘들어요. (힘들다 : difficult)
수영 씨, 비빔밥을 좋아해요?
- 비빔밥을 좋아하지만 좀 매워요. (맵다 : spicy)
6. Lưu ý với patxim ㅂ: drop ㅂ and then add 워요. (irregular verbs)
• 맵다 → 매우어요 → 매워요. (spicy; hot)
• 어렵다 → 어려우어요 → 어려워요. (difficult; hard)
• 춥다 → 추우어요 → 추워요 (cold; frosty; chilly)
• 덥다 → 더우어요 → 더워요 (hot)
7.Wrap it up.
☺: 불고기를 좋아해요?
☻: 좋아하지만 비싸요...
☺: 김치찌개를 좋아해요?
☻: 좋아하지만 매워요...
☺: 그럼 뭘 먹어요?
☻: 공짜면 다 먹어요!

- 제8회: 내일 할 거예요. I will do it tomorrow.

In this entry, we'll learn about the future tense by adding suffix ㄹ/을 거예요. But which cases we add ㄹ 거예요, and which ones we add 을 거예요? It is the rule of the verb stem ending. (vowel/ㄹ; or consonant)
1. Let's do it.
• 리사 씨! 빨리 좀 하세요.
- 내일 할 거예요.
2. Practice:
• 내일 영화를 볼 거예요.
• 내일 비빔밥을 먹을 거예요.
• 뭐 할 거예요?
• 내일 운동을 할 거예요.
• 밥을 먹을 거예요.
• 오늘 뭘 할 거예요?
• 오늘 한국말을 공부할 거예요.
• 오늘 한국어를 공부할 거예요.
• 오늘 춤을 출 거예요.
3. Wrap it up.
☺: 속제는 다 했어요?
☻: 내일 할 거예요...
☺: 친구를 만난다고 했잖아요?
☻: 이따가 만날 거예요... (만나다 → 만날 거예요)
☺: 지금은 새벽 1시 인데요?
☻: 그럼 내일 만날 거예요...
_____
• 춤을 추다 : dance
• 속제 : task; homework; assignment
• 다 : all
• 이따 : later, after
• 새벽 : dawn

- 제7회: 빵과 샐러드를 먹고 싶어요.

* In this entry, we will learn how to express our desire, what we want to do.
We use " ~고 싶어요." Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm đuôi 고 싶어요 vào sau thân động từ là được, mà không phải băn khoăn xem có 받침 hay không.
* 하고 싶다 : want (to do sth); would like (to); desire (to)
- 정말 알고 싶어요. I really want to know. I'm dying to know.
1. Let's do it.
instant noodle
• 뭘 먹고 싶어요?
- 저는 불고기를 먹고 싶어요.
- 저도 케이크를 먹고 싶어요. (케이크 = 케익 = cake)
2. Practice:
• 영화를 보고 싶어요.
• 술을 마시고 싶어요.
• 저는 한국말을(한국어를) 공부하고 싶어요.
• 노래를 듣고 싶어요.
라면
• 뭘(무엇을) 먹고 싶어요?
3. Pronunciation:
+ (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ) → [ㄱ] + [ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ]
• eg:
먹고 싶어요.
[먹꼬 싶어요]
학교
[학꾜]
맥주
[맥쭈]


4. Wrap it up.
: 우리 뭘 먹을까요? What should we eat? What shall we eat?
: 빵과 샐러드를 먹고 싶어요. I wanna eat bread & salad. (샐러드: salad)
: 다른 것으로 골라요. Pick something else. (고르다: to choose, select, pick)
: 맥주를 마시고 싶어요. (맥주: beer)
: 여기는 라면 전문점이에요. (전문점 : a special store)

2011년 3월 4일 금요일

- 제6회: 좀 앉으세요! Please sit down! Please have a seat!

In this lesson, we will learn how to command or request someone politely, yes, very politely. We will add the suffix (ㅇ)세요 after the verb stem. But which verbs we add 세요, and which ones we add 으세요? It is the rule of the verb ending (vowel/ㄹ or consonant). However, we have few special, irregular cases.
1. Let's do it.
: 다리가 너무 아파요.
: 좀 앉으세요.
- Please have a seat!; Please take a seat!
2. Practice:
가다
가세요

만나다
만나세요

떠나다
떠나세요
leave; depart
입다
입으세요
put on (cloth)
입어보다
입어보세요
try sth on
벗다
벗으세요
take off
3. Special cases:
• 먹다 : 먹으세요 (Wrong) → 드세요; 잡수세요. (eat)
• 자다 : 자세요 (Wrong) → 주무세요. (sleep; go to bed) (Go to bed, please!)
4. Wrap it up.
• 너무 추운 것 같아요... It seems too cold to me...
- 옷을 입으세요!
• 추워요...
- 장갑을 끼세요! Put on gloves, please.
• 당신을 떠나겠어요. I'm leaving you.
- 내 신발을 신으세요! Please put my shoes on.
*****
* New words:
• 다리 : leg
• 추운 : cold
• 것 같다
• 장갑 : gloves
- 장갑을 끼다 : Put on gloves; Wear gloves.
- 장갑을 벗다 : Take off gloves.
• 당신 : you, your, yours, yourself
- 당신 누구요? Who are you?
• 신발 : shoes; footwear
• 신다 : wear; put on; have sth on.

- 제5회: 아까 먹었어요.

1. Let's do it!
• 커피 한 잔 어때요? How about a cup of coffee? (mời uống cà phê; cà phê nhé; hay như quảng cáo "coca-cola nhé")
- 아까 마셨어요.
2. The past tense: (과거형)
• 가다 → 갔어요 go
• 오다 → 왔어요 come
• 시작하다 → 시작했어요 start
• 먹다 → 먹었어요 eat
cốc, chén, tách, ly
cup; glass
컵; 잔
• 마시다 → 마셨어요 drink
3. Vocabulary:
컵 :
잔 :
- 물 한 잔 마시다. To drink a glass of water.
커피
케익; 케이크 : cake
아까 : a minute ago; a (little,short) while ago.
4. Wrap it up.
• 스티븐! 커피 한 잔 어때요?
- 미안하지만. 아까 마셨어요.
• 그럼, 케익 어때요?
- 아까 먹었어요.
*****
* Test: Hình như trong câu mời "커피 한 잔 어때요?" lúc nào cũng là số đếm "한" hay sao ý. Mình không biết.

walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge