2011년 4월 30일 토요일

- 제52회: 누구를 닮았어요?

1. Let's do it.
* 유리 씨는, 누구를 닮았어요? [달마써요] Who do u resemble? Who do u look alike?
- (저는) 어머니/아버지를 닮았어요.
* 어디가 많이닮았어요?
- 눈이 어머니 똑같아요.
* 똑: exactly
* 똑같다: be the same (exactly) (giống nhau y xì đúc, giống nhau như 2 giọt nước)
* 닮다: look alike (appearance)
2. Practice:
* 저는 언니 어머니를 닮았어요.
* 어디가 많이 닮았어요?
- 코가 어머니 똑같아요. (nose)
- 얼굴이 아버지 많이 닮았어요. (face)
* 어머니랑 똑같아요.
3. Wrap it up.
: Stephen 씨, 누구를 닮았어요?
: 눈이 Tom Cruise 똑같아요.
: 아니에요. 아, 비슷해요 [비스태요]. 눈이 아니고 머리가... (hair)
붕어빵
* 비슷하다 [비스타다]: be similar; be alike
4. Tiếng Hàn có câu thành ngữ chỉ người không biết bơi một chút nào, đó là 'chai bia trong nước' (물에서 맥주병이에요. Like a beer bottle in the water.). Còn khi muốn nói 2 vật/người nào đó 'giống nhau như hai giọt nước', chúng ta sẽ sử dụng từ 붕어빵.
So, what is '붕어빵'?
- 붕어 (n): carp (a kind of fish; cá chép) → 붕어빵: bánh nướng hình con cá chép bé bé có nhân đậu bên trong; a fish-shaped pancake with bean paste inside
- 붕어빵 (idiom): look like exactly the same

2011년 4월 29일 금요일

- 제51회: 가족들은 어디에 있어요?

* 가족 (n): family; family (member)
* 식구 (n): family member
: 가족이 모두 몇 명이에요?
: 모두 7(일곱) 명이에요.
: 가족이 몇명이야?
: 4(네) 명이야.
: 가족들은 어디에 있어요? Where are your family members?
: 말레이시아에 있어요.
: 이탈리아에 있어.
: 모두 일곱 명이야. 할아버지, 아버지, 어머니, 언니두 명, 그리고 동생 한 명 있어.
: 와, 가족이 아주 많군요.

2011년 4월 27일 수요일

(LSK1) 제68과: 아버지께서 무슨 일을 하세요?

Bài học hôm nay sẽ đề cập tới cách nói bày tỏ sự kính trọng tới người thứ ba nhất là khi người thứ ba này là bậc ông, bà, cha, mẹ hay bậc bề trên. Với mẫu câu này chúng ta sẽ sử dụng từ -께서(đứng ngay sau chủ ngữ tức là đại từ nhân xưng chỉ người thứ ba đang được nói đến trong câu) và suffix -(으)세요.
* 께서: 이/가의 높임말 = from (a person) (the honorific form of the subject person) (korean-flashcards.com/)
- We have the examples like (grandfather) 할아버지께서, (grandmother) 할머니께서, (father) 아버지께서, (mother) 어머니께서, or (parent) 부모님께서.
- 이건 저희 할아버지께서 가장애용하시던 안락의자였습니다. This was my grandfather's favorite armchair.
- 저희 어머니께서 공항까지 태워주셨습니다. My mother drove me to the airport.
- 저희 할머니께서는 생신 선물로 햄스터를 원하십니다. My grandmother wants a hamster for her birthday.
* NOTE: Khi sử dụng từ -도 với ý là 'cũng', chúng ta không cần có subject particle 이/가 nữa. Nhưng nếu sau chủ ngữ có 께서 thì chúng ta vẫn giữ nguyên từ 께서. Vậy, tuy 께서 là dạng tôn kính (높임말) thay thế cho 이/가 nhưng giữa chúng cũng có những khác biệt. Xem ví dụ sau:
- 어머니께서 일을 하세요?
_____
Lưu ý cách dùng của 다니다 và 일을하다:
* 다니다:
- 회사에 다니다. (Preposition -에)
* 아버지께서 무슨 일을 하세요?/ - 회사에 다니세요.
* 일(을)하다: work
- 신문사에서 일하다. (Preposition -에서)
* 어머니께서 일을 하세요?/ - 네, 회사에서 일을 하세요.
* 어머니께서 일을 하세요? Mẹ của bạn cũng đi làm chứ?
_____
1. Practice (께서) + (으)세요:
* 아버지께서 무슨 일을 하세요?
- 회사에 다니세요.
* 어머니께서 무슨 일을 하세요?
- 은행에 다니세요.
* 아버지께서 회사에 다니세요?/ - 네,...
* 부모님께서 편지를 보내셨어요.
* 어머니께서 일을 하세요? Mẹ của bạn vẫn đi làm chứ?
- 네, 신문사에서 일하세요. (신문사: a newspaper company; tòa soạn báo)
* 할머니께서 지금 뭘 하세요?
- 책을 읽으세요.
* 선생님, 아버지께서 무슨 일을 하세요?
- 대학교에서 가르치세요. (대학교: college; university)
* 아버지께서 무엇을 가르치세요?
- 역사를 가르치십니다. (역사: history)
2. Expressions:
* 가족이 참 많아요. (The word '참' here is used to put an emphasis)
- : very much, quite, so

2011년 4월 26일 화요일

- 제50회: 더 작은 것은 없어요?

Review: Adjective + ㄴ/은 + Noun.
- 크다 (big, large): 큰 것
-  작다 (small, tiny): 작은 것
* Irregular 1: (-ㅂ다) add 운
- 쉽다 (easy, simple): 쉬운 것
- 뜨겁다 (hot): 뜨거운 물
* Irregular 2: (-있다/-없다) add 는
- 맛있다: 맛있는 음식
- 맛없다: 맛없는 음식
- 멋있다: 멋있는 사람
- 멋없다: 멋없는 사람
_____
* 맞다: be correct; be right; be fit (perfectly) (vừa vặn)
- 맞아요. [마자요] It's correct.
* 어울리다: suit
- 잘 어울려요. Rất phù hợp.
1. Let's do it.
호빵 (hot buns)
* 더 작은 것은 없어요?
- 더 작은 것은 안 맞을 거예요.
2. Practice:
* 더 작은/큰/좋은/비싼 것은 없어요?
* 더 쉬운 것은 없어요?
* 뜨거운 물은 없어요?
* 호빵:
- 더 큰 호빵은 없어요?
- 더 큰 호빵은 없을 거예요.
3. Wrap it up.
: 더 예쁜 것은 없어요?
: 이 걸 써 보세요. (쓰다: to wear)
: 더 예쁜 것은 없어요?
: 미안해요.
-----
* 호빵: hot (steamed) bun
- trông hobbang nhìn bề ngoài giống bánh bao (pau buns).
- (yukiashiato.blogspot.com/)
- (www.10mag.com/) Koreans took advantage of the cheap wheat and began making Hoppang for the cold winter months.

2011년 4월 25일 월요일

- 제49회: 꼭 8(여덟)시까지 와야돼요.

* 까지 (prep.): up to; by; to; until; till
- 8(여덟)시까지 와야 돼요. You must come by 8 o'clock.
1. Let's do it.
* 8(여덟)시까지 올게. [여덜씨 - âm đôi hóa]
- 정말이지? 꼭 8시까지 와야 돼요.
2. Practice: 아/어/여야 되다 (된다) = have to; must do something
* 들어가야 돼요 >< 나가야 돼요.
- 들어가다: come in, go in, get in, enter
- 나가다: come out, go out, get out, leave
* 따리해야 돼요. (따리하다: repeat (after); imitate; follow)
* 집에 빨리 들어가야 돼. I have to go home quickly.
* 빨리 나가야 돼. I have to go out quickly.
* 전화해야 돼.
* 꼭 이거 봐야 돼요. You must see this thing.
* 엄마, 신발 꼭 사 줘야 돼요. (신발: shoes)
* 여러분, 시험 공부해야 돼요. (여러분: all of you; everybody; everyone)
* 오빠, 꼭 전화해야돼.
3. Wrap it up.
: 7(일곱)시까지 올게.
: 정말이지? 꼭 7시까지 와야 돼.
: 꼭 올게.
: 꼭 와야돼.
: 내일 만나.
: 오늘 7시까지 와야 돼.
There is something between 갈게요 and 올게요 confuse me.

2011년 4월 24일 일요일

- 제48회: 그냥.

1. Let's do it.
* 나는 뭘 준비해 갈까요? What shall I prepare?
- 그냥 와.
2. Practice (그냥: just):
* 불고기를 만들어 갈까요? (만들다: make)
* 왜그래? Why is that?
- 그냥.
* 그냥 먹어요.
* 유리 씨, 어재 뭐 했어요?
- 그냥 잤어요.
* 그냥 오면 안 돼. 공부하고 와야돼. Nếu chỉ có đến thôi thì không được đâu. Phải học bài trước ở nhà rồi mới đến đây chứ. (아/어/여야돼요 or 아/어/여야해요 = have to do, must do)
* 그냥 가면 안 돼. Chỉ có đến thôi thì không được đâu.
* 그냥 전화해요.
* 우리 놀이공원에 갈까요? (놀이공원: amusement park)
- 그냥 영화 보자.
3. Wrap it up.
: 이번 주말에 우리 집에서 놀자.
: 그냥 가도 되지? (되다 + 지 = 되지)
: 안돼! 음식 준비해 와.
: 그럼 안 갈래. (-ㄹ/을래요)
-----
Ôn tập:
1. Cách hỏi dạng "It is OK if...?"
- Ask: 아/어/여도 되다. 아/어/여도 돼요? (It's OK if I...?)
Đây là cấu trúc câu hỏi được phép làm gì đó hay không.
- Allow: 아/어/여도 되다. 아/어/여도 돼요.
- Disallow: ...(으)면 안 되다. ...(으)면 안 돼요. Or say it in the shortest form: 안돼!
2. -ㄹ/을래요.
- Ask: -ㄹ/을래요? Would you like to...?
- Say yes: 내, 좋아요.
- Say no: 아뇨, 안 ...ㄹ/을래요.
3. -ㄹ/을게요. I will do something. (promise or plan)
This is the answer to accept an invitation or a proposition. In other words, it's a future promise. In Korean, we say:
- (O) (꼭) 갈게요. (correct) I will come. (the correct response to an invitation)
- (X) 올게요. (wrong)

2011년 4월 23일 토요일

- 제47회: 서둘러. 늦겠어!

* A/V + 겠다. (koreanwikiproject)
- The future (definite) tense - Standard: 하겠어요.
- The future (definite) tense - Low casual: 하겠다.
* Vocabulary 벌써 (adv): already
* Irregular verbs (...르다): 모르다; 서두르다; etc.
* The numbers (which system - Sino or Pure?)
_________________
1. Irregular verbs: (...르다)
주식 (nate)
* 서두르다: hurry; rush; hasten 서둘러요
* 모르다: don't know 몰라요
* 부르다: call 불러요
* 오르다: climb; rise; go up 올라요
- 주식이 올랐어요. The share rose.
2. 벌써 (already):
* 벌써 1(일)년. <sino>
* 벌써 2004(이천사)년이야. (-이에요) <sino>
* 벌써 8(여덟)시야! (8:00) <pure>
* 벌써 4(네)시야! (4:00) <pure>
* 벌써 19(열아홉)살이야. (19 years old) <pure>
* 벌써 끝이야. [끄치야] (끝다: to end)
* 벌써 끝났어요. (끝나다: to be finished, to be completed)
* 벌써 배웠어요. (배우다: learn)
* 수업이 벌써 끝났어. (수업 (n): class; lesson; course)
* 벌써 시험이 끝났어. (시험: examination; test)
* 벌써 10(십)분 끝났어요. <sino> 10 phút đã vừa kết thúc (đã trôi qua). (Chú ý rằng từ -이 để xác định chủ ngữ trong câu)
3. A/V + 겠어요. (The future definite tense - Standard)
* 어, 아프겠어요!
* 어, 맛있겠어요.
* 쉽겠어요. (쉽다: easy, simple)
* 어렵겠어요. (어렵다: difficult, hard)
* 영화가 재미있겠다. (low casual)
* 과자 맛있겠어. (과자: cookie, biscuit) (casual)
4. Let's do it.
* 서둘러. 늦겠어.
- 벌써 8(여덟)시야!
우동
5. Wrap it up. (우동: thick white noodles -- Yummy! ^___^)
: 와, 맛있겠다. (Stephen is eating the udon soup.)
: 서둘러.
: 정말 맛있겠다.
: 서둘러. 늦겠어.
: 리사, 벌써 기차 떠났어.
Words:
* 떠나다: leave; depart
- 벌써 기차(가) 떠났어요. (기차: train)
- 벌써 버스(가) 떠났어요.
- 벌써 지하철(이) 떠났어. (지하철: subway)

2011년 4월 22일 금요일

- 제46회: 무슨 색깔이 좋아요?

좋다 versus 좋아하다:
- 좋다: to be good; to like something
- 좋아하다: to like something
- 나쁘다: to be bad
- 싫다: hate, dislike
Besides, remember this point:
- noun + 이/가 + 좋다. (The noun that goes with the '좋다' is just a subject.)
- noun + 를/을 + 좋아하다. (The noun that goes with the '좋아하다' is just an object.)
• Compare: 무슨 noun (what, which); 어떤 noun (what kind of) (^___^!!).
• The same meanings:
- 색 = 색깔 = colour (n)
- 한테 = 에게 = to, at, for, by (someone)
• 어울리다: hợp, phù hợp (opp. 안 어울리다: không hợp, không phù hợp)
- (잘) 어울려요.
- 안 어울려요.
________
1. Let's do it.
* 무슨 색깔이 좋아?
- 나한테는 분홍색이 어울려.
* 어떤 남자를 좋아해?
- 저 멋있 남자가 좋아요. (Tại sao trong câu này lại có tới 2 từ nhỉ??? Thắc mắc.)
(멋있는 남자 See the explaination here)
2. Practice.
* 무슨 음식이 좋아요?
- 한국음식이 좋아요.
* 저한테는 검은색이 어울려요. (black)
* 저한테는 노란색이 어울려요.
* 저한테는 그 색깔이 안 어울려요. That color doesn't look good to me.
* 저한테는 연두색이 안 어울려요. (yellowish green)
* 나한테는 빨간색이 어울려요.
* 분홍이 잘 어울려요. (pink)
3. Wrap it up.
: 무슨 색깔이 좋아?
: 검은색.
: 그래서 이거 샀어요. 선물이야.
: 이거 어때?
: 잘 어울려요.
chè vừng đen (chí mà phù)
black sesame
(검은깨)
4. Words:
• black:
- 검다 → 검은색
- 검은깨: black sesame
- 가맣다 → 가만색
- List of colors in Korean - wiki.galbijim.com/
: he, him, his, himself; that, those
* 그의: his
* 그 색: that color
* 그 여자/남자: that girl/guy

2011년 4월 19일 화요일

(LSK1) 제67과: 무슨 일을 하십니까?

Hãy ghi nhớ bảng sau và so sánh giữa thì hiện tại và thì quá khứ.
Examples
Formal
Formal (High)
Formal
Formal (High)
-/습니다
-()십니다
-//였습니다
-()셨습니다
일(을)하다
일을합니다
일을합니까?
일을하십니다
일을하십니까?
일을했습니다
일을했습니까?
일을하셨습니다
일을하셨습니까?
알다
아습니다
아습니까?
아십니다
아십니까?
알았습니다
알았습니까?
아셨습니다
아셨습니까?
읽다
읽습니다
읽습니까?
읽으십니다
읽으십니까?
읽었습니다
읽었습니까?
읽으셨습니다
읽으셨습니까?
1. Practice:
* 선생님, 서점자주 가세요? (서점: book-store)
- 네, 서점자주 가서 책을 삽니다. (사다)
* 무슨 책을 좋아하세요?
- 역사 책을 좋아해요. (역사: history)
* 유리 씨는, 무슨 일을 하십니까?
- 저는 중학교에서 가르칩니다. (가르치다) (중학교: junior high, middle school)
* 무슨 과목을 가르치십니까? (과목: subject)
- 수학을 가르칩니다. (수학: maths, số học)
역사
* 무엇을 가르치십니까? (무엇: what something)
- 한국어를 가르칩니다.
* 무슨 신문을 읽으십니까? (신문: newspaper; paper)
* 누구를 초대하셨습니까? (초대하다: invite)
- 교수님과 친구들을 초대했습니다. (교수: professor; Prof.; Giáo sư)
* 이 신문을 읽으셨습니까?
- 아니오, 안 읽었습니다.
* 유리 씨는, 아십니까? (알다)
* 언제부터 일하셨습니까? (부터: since; from)
- 4년 전부터 일했습니다. (전: ago; before)
* 언제 가셨습니까?
* 무슨 선물을 받으셨습니까? (받다)
* 무슨 일을 하십니까?
- 저는 중학교에서 학생들을 가르칩니다.
영어를 가르치다.
* 지 선생님, 유리 씨가 무슨 과목을 가르칩니까?
- 수학을 가르칩니다.
2. Title (Chức danh):
- 선생 → 선생님. E.g. 지 선생님 (Teacher)
- 교수 → 교수님. E.g. 김 교수 (Professor; Prof.)
3. Short talk:
* 선생님, 무슨 책을 읽으십니까?
- 역사책을 읽습니다.
* 역사를 좋아하십니까?
- 네, 아주 좋아합니다.
4. 가르치다: teach
- 영어를 가르칩니다.
- 한국어를 가르칩니다.

2011년 4월 14일 목요일

- 제45회: 좋은 설명이에요. It's a good explanation.

In Korean grammar, how to make an adjective combined with a noun? The answer is:
* Adj + ㄴ/은 + noun + verb.
1. Let's do it.
* 왜 그래?
- 어? 나쁜 꿈을 꿨어요. (나쁘다: bad; poor; terrible) (꿈을 꾸다: to dream)
2. Practice: (그래: sure)
* 왜 그래? Why is it like that?/What's wrong with u?/What's up?...
* 왜 웃어요?/ 왜 웃어? (다: laugh; smile; giggle) Why are u laughing?
* 왜 올어요?/ 왜 올어? (올다: cry) Why are u crying?
3. Practice: Adjective + noun
* adjectives: 나쁘다; 좋다; 슬프다 (sad); 예쁘다; 바쁘다; 작다 (small); 넓다 (large, big, wide)
- 나쁜 꿈을 꿨어요.
- 슬픈 꿈을 꿨어요.
- 좋은 꿈을 꿨어요.
- 예쁜 여자. 예쁜 유리. (^__^)
- 바쁜 사람.
- 좋은 설명. (설명 (n): explanation)
- 작은 방
- 넓은 방
- 좋은 책
4. Wrap it up.
: Stephen! 왜 그래?
: 어? 나쁜 꿈 꿨어.
: 어떤꿈? (어떤: what, which)
: 어젯밤 일이라서 생각은 안 나... (noun + 이라)
* 생각 (n): thinking; remember; mind
* 어젯밤: last night

2011년 4월 13일 수요일

- 제44회: 멋있어 보여요.

Many adjectives come to you in this entry. It's because of the verb 보이다 (linking verb).
- 보이다 → 보여요; 보인다 (see the suffix -ㄴ/는다). (see 마시다 → 마셔요)
- Get the rule: adj + 아/어/여 + 보이다.
1. Let's do it. ( 하다 vs. 하다)
* 피곤해 보여. [피고내]
- 어제 잠을 못 잤어.
* 피곤해 보인다.
- 어제 잠을 안 잤어. 너무 재미있어서 안 잤어요.
2. Practice:
* 비싸 보여요.
* 다리가 길어 보여요. (길다: long)
* 수영 씨, 너무 귀여워 보여. (귀엽다: cute)
* 귀여워 보인다.
* 유리 씨, (오늘은) 예뻐 보여요. (예쁘다)
* 멋있어 보여요. (멋있다)
* 날씬해 보여요. (날씬하다)
* 힘들어 보여요. (힘들다)
* 젊어 보여. (젊다: young; youthful)
3. Wrap it up.
: 스티븐, 기분이 안 좋아 보여요. (좋다) (기분 (n): mood; feelings)
: 어제 잠을 못 잤어.
: 피곤해 보여.
: 2시간 더 잘 거야. 어제 10시간 잤어. (!!!) [2: 두; 10: 열 ???]

2011년 4월 12일 화요일

- 제43회: 날씨가 좋으니까 공원에 같이 갈까요?

I'm so grateful to bonewso.net, indiana.edu, and koreanwikiproject.com for all the lessons that you've posted.
* Adjective/Verb + (으)니까  : This pattern is equivalent to the phrase because of something (아/어/여서). The clause that it is added onto is the cause, and the clause that follows it is the result. This phrase is especially used when the result is an imperative or a proposition (let's ...).
1. Let's do it.
* 노래를 좋아하니까 CD를 사 주자. (좋아하다; 주다)
- 그래/그래요.
* 영화를 좋아하니까 DVD를 사 주자.
- 그래/그래요.
2. Proposition & Imperative: 하자/ 할까요?/ 할래요?/ 합시다/ 하세요.
- 이효리를 좋아하니까 이효리의 CD를 사 주자.
- SHINee를 좋아하니까 SHINee의 CD를 사 주자.
- 소녀시대를 좋아하니까 소녀시대의 CD를 사 주자.
* 커피를 마시자.
- 그래요. (그렇다 → 그래요/ 그렇습니다/ 그런데요.)
* 한국어를 좋아하니까 한국어를 쉽고 좋아요. (oh men! not that easy) (쉽다: easy; simple)
3. Wrap it up:
: 노래를 좋아하니까 CD를 사 주자.
: 노래 안 좋아해.
: 영화를 좋아하니까 DVD를 사 주자.
: 영화 안 좋아해.
: 그럼 뭘 좋아해?
: 몰라. 바쁘니까 나중에 사 주자. (바쁘다)
4. (으)니까 (so, since, because) versus 아/어/여서:
- 물가가 비싸서 살기가 힘들어요.
- 물가가 비싸니까 살기가 힘들어요.
* 아/어/여서 (event-oriented): 여름이라서 정말 더워요.
* (으)니까 (speaker-oriented): 비가 오니까 날씨가 더워요.
4a. Only (으)니까 is used with suggestions, proposals, invitations, & commands.
- 늦으니까 빨리 가세요.
- 시간이 없으니까 빨리 갑시다. (formal)
- 날씨가 좋으니까 공원에 같이 갈까요?
- 사장님이 안 계시니까 다시 전화 해 주세요. (계시다)
4b. Only 아/어/여서 is used with 'Thank you' & 'sorry'.
- 도와 주셔 감사합니다.

2011년 4월 11일 월요일

- 제42회: 무슨 선물이 좋을까?

1. Let's do it.
* 무슨 선물이 좋을까?
- 책(이) 어때?
* Get the rule:
- Ask: 무슨/어떤 + noun + verb/adj + ㄹ/을까? Which ...?
- Answer: noun + 어때/어떨까? How about ...?
2. Practice: (무슨 = 어떤= which); (어때 = 어떨까 = how about)
* 어떤 옷이 예쁠까?
* 어떤 케익이 맛있을까?
- 이티 어때?
- 이거 어때?
- 반지 어때? (ring)
- 신발 어때? (shoes)
- 나 어때?
3. Practice more:
* CD를 받았어요. (받다: to take)
- 그 CD 어때? (그: that)
* 좋았어요.
* 유리 씨, 이 옷이 어때?
- 아주, 멋있어요.
* 무슨 선물이 좋을까?
- 향수는 어떨까?
* 좋아하지 않아요. 책이 어때요?
4. Wrap it up.
: 무슨 선물이 좋을까?
: 이거 어때? 책 어때?
: ...
: 이거 어때? 옷 어때?
: ...
: , 다 좋아. 내일이 생일이야. (이에요 → 이야)
- 다: all
- 난 = 나는
- 내: my

2011년 4월 8일 금요일

- 제41회: 졸업 축하합니다.

1.Let's do it.
* 어서 와.
- 생일 축하해.
- 축하해.
2. Words:
* 축하 (n): celebration
* 축하하다: celebrate; congratulate
* 들어오다: to enter; to come in
* 드리다: to give; to offer (very polite) (드립니다)
* 미혼/기혼: single/married
* 입구 (entrance) + 학교 (school) → 입학 (admission)
3. Wrap it up:
: 어서와! Stephen!
: 생일 축하해! Lisa!
: 고마워! 어서 들어와.
: 친구들도 같이 왔어.
: 그래? 어서 들어와...
____  OCCASION____
1. 생일: birthday
* 생신 축하드립니다. (e.g. to your grandfather, or your boss)
* 생일 축하합니다.
축하해!
* 생일 축하해.
2. 졸업: graduation
* 졸업 축하드립니다.
* 졸업 축하해.
3. 결혼: wedding
* 결혼 축하합니다.
* 결혼 축하해.
4. 입학: admission
* 입학을 축하합니다.
* 입학 축하해.

2011년 4월 7일 목요일

(LSK1) 제66과: 무슨 일을 하세요?

ASK: What does someone do for living? What is someone's occupation/job?
• 무슨 일을 하십니까?
• 무슨 일을 하세요?
Well, the same meaning. But 2 questions above are still the matter of speech levels.
하십니까? [-십니까?] (Formal & High) versus 하세요? [(으)세요?] (Standard & High)
* First, The suffix (으)세요 is not only used in the imperative but also used in the simple present sentence.
* Second, Formal versus Standard. (Speech levels)
* Third, the past tense of (으)세요 is (으)셨어요.
_____
1. Practice: (으)세요 - the present tense
* 선생님, 이번 주말에 뭘 하세요?
- 영화를 볼 거예요.
* 유리 씨는 한국에서 무슨 일을 하세요?
- 한국어를 공부합니다. [-ㅂ/습니다 Formal]
- 한국어를 공부해요. [-아/어/여요 Standard]
* 어디에서 사세요? (살다: to live)
- 학교 기숙사에서 살아요. (기숙사: dorm (informal))
* 어디에서 근무하세요? (근무 (n): work)
* 누구를 기다리세요?
* 책을 읽으세요?
2. Practice: (으)셨어요 - the past tense
* 한국에 언제 오셨어요?
- 다섯 달 전에 왔습니다. [Formal]
* 무슨 책을 읽으셨어요?
SPEECH LEVELS
Present tense
Past tense
Future tense
1. Formal
-/습니다
-//였습니다

2. Formal & Honorifics
-십니다
-

3. Standard
-//여요
-//였어요

4. Standard & Honorifics
-()세요
-()셨어요

2011년 4월 6일 수요일

- 제40회: 금요일이라서 길이 많이 막혔어요.

Words:
* 놓치다: lose; miss (nhỡ)
- 비행기를 놓쳤어요.
* 막히다: be blocked (길이 막히다)
- 길이 막혀요.
- 싱크가 막혔어요. (싱크 (n): a sink)
1. Let's do it.
* 지금 왔어요?
- 응, 금요일이라서 길이 많이 막혔어요. 다음에는 안 늦을게.
Review: -ㄹ/을게요. (Future promising)
- 안 늦을게요. (늦다)
- 일찍 올게요. (오다)
2. Pattern: Reason clause + 서 (because) + Result clause.
* noun + 이라서 + result clause.
* verb + 아/어/여서 + result clause.
3. Practice:
* 세일이라서 사람이 많아요. (세일 (n): sale)
* 피곤해서 좀 늦었다. (늦다)
* 여름이라서 비가 많이 와요. (여름: summer)
* 겨울이라서 눈이 많이 와요. (겨울: winter)
* 비가 와서 제가 늦었어요.
* 늦잠을 자서 비행기를 놓쳤어요. (잠을 자다; 놓치다)
* 길이 막혀서 시험을 못 봤어요. (시험을 보다: to take an exam; to take a test)
4. Wrap it up.
: 지금 왔어?
: 응, 금요일이라서 길이 많이 막혔어요. 다음보터는 안 늦을게요.
: 시험 다 끝났어!
- 보터: from
- 끝나다: be finished; be completed

2011년 4월 5일 화요일

- 제39회: 요즘 유행하는 노래야.

* Using: noun + 이다. (opp. 아니다)
• High form (입니다; 이에요/예요):
- 컵입니다. (formal)
- Patxim → 이에요. Eg: 옷 → 옷이에요.
- Vowel → 예요. Eg: 노래 → 노래예요.
• Low form (이야/야):
- Patxim → 이야. Eg:옷 → 옷이야.
- Vowel → 야. Eg: 노래 → 노래야.
note: the future tense -ㄹ/을 거예요 has its low form -ㄹ/을 거야.
Speech Level Plain Form Formal Polite Informal Polite Formal Casual Informal Casual
is, am, are 이다 입니다 이에요/예요 인다 이야/야
was, were 이었다 이었습니다 이었어요 이었다 이었어
is not, am not, are not 아니다 아닙니다 아니에요 아닌다 아니야
(reference source: sayjack.com)
-----
1. Let's do it.
* 이 노래(를) 들어 봤어요? 요즘 유행하는 노래야.
- 많이 들었어요.
* 유행 (n): fashion; trend; vogue
2. Tenses:
* Present: (요즘) 유행하는 노래예요. (These days) it is a popular song.
* Past: 유행한 노래예요. It was a popular song.
* Future: 유행할 노래예요. It's going to be a popular song.
3. Practice:
* 유행하는 노래예요.
* 유행하는 노래야.
* 유행하는 옷이야.
* 유행하는 컵이야. (컵 (n): cup)
* 이 안경은 유행하는 안경이에요.
* 이 안경은 유행하는 안경아닙니다. (Formal & polite)
* 요즘 유행하는 머리예요.
* 요즘 유행하는 춤이에요.
* 요즘 유행하는 노래군요. (noun + 군요)
* 유행한 춤인 것 같아요. (-ㄴ 것 같다)
* 유행할 춤인 것 같아요. (-ㄴ 것 같다)
4. Practice more:
* 이 악세사리 해 봤어요?
- 예, 요즘 유행하는 악세사리예요.
* 이 카메라 써 봤어요?
- 예, 요즘 유행하는 카메라예요.
5. Wrap it up.
: 이 노래 들어 봤어요?
: 못 들어 봤어요. (versus 안 들어 봤어요.)
: 그럼, 이 노래 들어 봤어요?
: 못 들어 봤어요.
: 이 노래 들어 봤어요?
: 아, 이 노래? 많이 들어 봤어요.
6. Words:
* 악세사리: accessories; jewellery
* 카메라 → 사진기 (camera)
* 션글라스 → 색안경 (sunglasses)

2011년 4월 3일 일요일

- 제37회: 시간이 모자라요.

* 모자라다: to lack sth; be short of; don't have enough of sth
* 빌리다: borrow
* -ㄹ/을게요  (the future tense)
- 내가 할게. I'm gonna do it.
- 내가 갈게. I'm gonna go.
1. Practice (모자라다):
* 돈이 모자라요.
* 밥이 모자라.
* 사람이 모자라요.
2. Practice (빌리다) (promise):
* 내가 책을 빌려 줄게요.
* 내가 돈을 빌려 줄게요.
* 내가 신발을 빌려 줄게. (신발: shoes)
3. Practice:
* Stephen 씨, 제가 종이가 모자라요. (종이: paper)
- 제가 빌려 줄게요.
* Miriam, 내가 돈이 많이 모자라요.
- 내가 빌려 줄게.
* Lisa, 젓가락이 모자라요. (젓가락: chopsticks)
- 그래서 내가 빌려 줄게요.
* 고마워요.
4. Wrap it up:
: 시간이 모자라.
: 내가 도와 줄게.
: 돈이 모자라.
: 내가 빌려 줄게.
: 고마워, 너무 고마워.

- 제36&38회: 전화 좀 써도 돼요?

아/어/여도 되다/괜찮다/좋다? Can I...? (May I...?; It's OK if I...?)
:) 아/어/여 되다. or -(으)세요. <Allow>
:( -(으) 안 되다. <Disallow>
The verb 쓰다 has 4 senses: to use; to write; bitter; wear (put something on, e.g 'to wear a hat'). For examples:
* 이 컴퓨터를 써도 돼요?/- 네, 컴퓨터를 써도 돼요.
* 글을 쓰다. writing
* 약을 쓰다.
* 모자를 쓰다. (모자 (n): hat, cap)
1. Practice: (put if need)
* 이 컴퓨터(를) 써도 돼요?
- 네, 쓰세요. (써도 돼요.)
* 먹어도 돼요?
- 네, 드세요. (먹어도 돼요.)
* 물 마셔도 돼요?
- 네, 마셔도 돼요.
2. Note: The word '되다' here can be replaced by '괜찮다' or '좋다'.
* 들어 가도 괜찮아요? May I come in?; It's ok if I come?
- 네, 들어 와도 괜찮아요/돼요/좋아요.
- 아니오, 들어 오면 안 돼요.
* 핸드폰 써도 괜찮아요?
- 네, 써도 괜찮아요.
3. Practice more:
* 집에 가도 돼요?
* PC방에 가도 돼요?
* 화장실에 가도 돼요?
* 그러면 오늘 정리해도 돼요? (정리하다: wrap it up)
* 리사, 이거 봐도 돼요?
* 스티븐, 지갑 봐도 돼요? (지갑 (n): wallet; purse)
* 전화/핸드폰/휴대폰 써도 돼요?
4. Wrap it up.
: 이 컴퓨터 써도 돼요?
: 네, 쓰세요.
: 이 침대 써도 돼요? (침대: bed)
: 네, 쓰세요.
: 이 방도 써도 돼요?
: 네, 돈 내고 쓰세요. (내다: to pay)
5. Let's do it. (Disallow)
* 와, 멋있다! 우리, 사잔(을) 찍자.
- 여기서 사잔(을) 찍으면 안 돼요.
6. Practice (Exclamation):
* 와, 멋있다. 예쁘다. 크다. 비싸다. 맛있다.
* 어머! (♀ )
* 어, 무섭다. (무섭다: scary)
* 어, 무겁다. (무겁다: heavy)
* 아야.
7. Practice (Disallow):
* -(으)면 안 돼요. (안 괜찮아요./ 안 좋아요) It's not ok. Not allowed. Don't need.
- 먹으면 안 돼요.
- 뛰면 안 돼요.
- 집에 가면 안 돼요.
8. Practice:
* 사진을 찍어도 돼요?
- 찍어도 돼요. (allow)
- 찍으면 안 돼요. (disallow)
사진기 (카메라)
- Nikon Coolpix P7000
* 유리 씨, 전화를 써도 돼요?
- 쓰면 안 돼요.
* 수영 씨, 쥬스 마셔도 돼요?
- 마시면 안 돼요.
9. Wrap it up.
: 아! 저 여자 너무 예쁘다. (lady, female)
: 와! 저 남자 너무 멋있다. 사진 찍자! (man, male)
: 지금 사진 찍으면 안 돼.
: 왜 안 돼?
: 네 사진기 잃어버렸어요. (잃어버리다)
Words note:
- 사진 (n): photos; picture
- 사진기 (n): camera; 카메라
- 잃다: lose; stray (lạc lối, lạc đề)
- 잃어버리다: lose
* 양 몇 마리를 길을 잃었어요. I have lost some sheep. Some of the sheep have strayed.
* 그는 열쇠를 잃어버렸어요. He lost his key.
- 열쇠; 열쇠고리 (key ring)

2011년 4월 2일 토요일

(LSK1) 제65과: 네 시에 회사 앞에서 만납시다.

Proposition (formal and/or high): -ㅂ/읍시다. (equivalent "Let's" in English)
Note:
* Never use -ㅂ/읍시다 to people older than you.
* The formal & high form: -ㅂ/읍시다. (e.g. 갑시다.)
* The casual & low form: -자. (e.g. 가자.)
___
1. How to add -ㅂ/읍시다:
* 출발하다: depart; xuất phát; khởi hành
- 출발합시다
* 만나다:
- 만납시다
* 문을 열다: open the door
- 문을 엽시다
* 문을 닫다: close the door
- 문을 닫읍시다
* 모이다: gather
- 모입시다
* 먹다: 먹읍시다
2. Practice:
* 그럼 같이 갑시다.
* 네 시에 회사 앞에서 만납시다.
* 같이 준비 합시다. (준비하다: prepare)
* 출발 할까요? (Cũng là proposition, nhưng ở dạng câu hỏi; sử dụng -ㄹ/을까요?)
3. Practice more:
* 선생님, 오늘 뭐 할 거예요?
- 영화 볼 거예요.
* 같이 볼까요?
- 좋아요, 같이 봅시다.
4. Word: 집들이 <휴지, 세제,...>

2011년 4월 1일 금요일

- 제35회: 만 원짜리를 천 원짜리로 바꿔 주세요.

Words:
* -(으)로: to, into
* : sheet; leaf; page. (We learned the counting units like 개, 명, 마리, 송이, 병. The word is the counting unit of bills)
* -짜리: worth; value; amount
- 1,000 원짜리 [천 원짜리]
- 10,000 원짜리 [만 원짜리]
* : money; cash; wealth
* 잔돈: (small) change; small bills; tiền lẻ
* 바꾸다: change; exchange; alter
- 잔돈으로 바꿔 주세요.
- Jason: Miriam 씨 자리를 좀 바꿔 주세요. (자리: position; location; space)
* 손님 (pronoun?!): guest; customer; visitor
• Keep in mind: N1을/를 + N2(으)로 + 바꾸다. (Đổi N1 thành N2; Change N1 for N2)
1. Let's do it.
* 만 원을 잔돈으로 좀 바꿔 주세요.
- 얼마 짜리로 바꿔 드릴까요? (드리다: give, offer)
2. Practice (잔돈으로 바꾸다):
* Change: 10,000 원짜리 한장 → 5,000 원짜리 두장
- 만 원짜리를 오천 원짜리로 바꿔 주세요.
* Change: 10,000 원짜리 한장 → 1,000 원짜리 열장
- 만 원짜리를 원짜리로 바꿔 주세요.
3. Practice:
* 만 원을 원짜리로 바꿔 주세요.
- 얼마 짜리로 바꿔 드릴까요?
* 열장. (10장)
* 만 원을 오천 원짜리로 바꿔 주세요.
티끌 모아 태산.
- 얼마 짜리로 바꿔 드릴까요?
* 두장. (2장)
4. Wrap it up.
: 어서오세요. 손님 뭘도와드릴까요?
: 백 원짜리를 원짜리로 바꿔 주세요?
: 백 원짜리가 몇 개지요?
: 300 개쯤 원 거예요. (300x100원 = 30,000원 = 삼만원)
* Idioms: 티끌 모아 태산. (~ tiền tiết kiệm bỏ lợn)

walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge