2011년 5월 31일 화요일

(LSK1) 제73과: 한자를 안 배워서 못 읽어요.

1. Review lesson 72 (LSK1):
* 선생님, 내일 백화점에 같이 가실래요? (가시다) (suffix -ㄹ/을래요? Would u like to do sth?)
- 좋아요. 저도 선물을 사러 백화점에 가고 싶었어요. (Verb + (으)러 가다); (-고 싶다)
* 언제 갈까요?
- 오후에 가고 싶어요. 괜찮아요?
* 좋아요.
2. Practice with 못 하다:
* 저는 수영을 못 해요. 테니스도 못 쳐요.
* 피아노를 치세요?/ - 아니오, 못 쳐요.
* 자전거를 타세요?/ - 아니오, 자전거를 못 타요.
* 한자를 읽으세요?/ - 아니오, 한자를 못 읽어요. [몬닐거요]
* 불어를 하세요?/ - 아니오, 불어를 못 해요.
* 불어를 해요?/ - 네, 조금해요.
* 유리 씨는 운동을 안 해요?
- 등산하는 것을 좋아해요. (등산: hiking, climbing)
* 피아노를 치세요?
- 아니오, 배워서 쳐요. (배우다: to learn) (아/어/여서 because...)
(Compare the different meanings between and ).
- 네, 조금쳐요.
자전거타다
3. Vocabulary:
* 피아노를 치다: to play a piano
* 자전거를 타다: to ride a bicycle
* 한자를 읽다: to read the Chinese characters
* 불어를 하다: to speak French

- 제75회: 맛있게 드세요!

* Grammar formula: Adjective + 게 = Adverb (→ adj + 게 + verb)
* 짧다: to be short, brief  >< * 길다: to be long
* 짧게 >< * 길게
* 작다: to be small >< * 크다: to be big
* 작게 >< * 크게
1. Let's do it.
* 더 짧게 해 주세요. [짤께] Keep it shorter, please. Make it shorter, please.
* 더 길게 해 주세요.
2. Practice with the adverbs be created from adjectives:
* 맛있게 드세요. (맛있다)
* 맵게 해 주세요. (맵다: spicy; hot)
* 유리 씨, 안 들려요. 말 좀 더 크게 해 주세요. (들리다: to be heard; to hear)
- 알았어. 말 좀 작게 해 주세요.
* 좀 더 크게 말해 주세요.
* 좀 더 작게 말해 주세요.
* 좀 크게 해 주세요. 안 들려요.
* 빨리 해 주세요.
* 예쁘게 찍어 주세요. (to female) (찍다: to shoot; to film; to take) (예쁘다)
* 멋있게 찍어 주세요. (to male) (멋있다)
* 잘해 주세요.
* 소리 작게 해 주세요. (소리 (n): sound; volume; noise)
3. Wrap it up.
: 더 짧게 해 주세요. 더 짧게 해 주세요. [짤께]
: ...
: 조금만 더 길게 만들어 줄 수 없어요? (조금만 더: a little bit) (만들다: to make)
(-ㄹ/을 수 없다 could not; can not; to be not able to do something) (Compare with -ㄹ/을 수 있다 can do something; to be able to do something)
4. Practice:
* 회의가 조금 늦 끝났어요. (회의: meeting; conference) (끝나다: finish; end; close; be finished; be completed; be over; be done)

2011년 5월 30일 월요일

- 제74회: 가방을 잃어버렸는데 어떻게 하지?

* 잃다: to lose
* 잊다: to forget
* 버리다: to throw something away
* 잃어버리다: to lose (for added emphasis)
* 잊어버리다: to forget (for added emphasis)
* Grammar: Verb + 는데 (to give background; to provide background)
* 적 (n): experience
1. Let's do it.
* 가방을 잃어버렸는데 어떻게 하지?
- 나도 가방을 잃어버린 이 있어.
2. Practice:
* 잃어버렸다. I've lost it. [이러버렬따]
* 잊어버렸다. I've forgot it. [이저버렬따]
* 어떻게 하지? What should I do? What shall I do? [어떠케]
* 가방을 잃어버렸어요. (분실 신고 센터: the lost & found centre)
3. Practice with 적(이) 있다:
* 제주도에 간 적이 있어? Have u ever been to Jeju-do?
* 나도 우산을 잃어버린 적이 있어요.
* 핸드폰을 나도 잃어버린 적이 있어요.
* 공항에서 지갑을 잃어버린 적이 있어요. (공항: airport) (지갑: wallet)
* 극장에서 가방을 잃어버린 적이 있어.
4. Wrap it up.
: 옷을 잃어버렸는데 어떻게 하지? 신발을 잃어버렸는데 어떻게 하지?
: 나도 여기서 옷을 잃어버린 적이 있어요. (!!!)

- 제73회: 시청역에서 1호선으로 갈아타세요. (Subway)

시청역 (city hall)
* Note about versus 에서 in this lesson. See the examples below:
- 시청역 가다.
- 시청역에서 갈아타다. (갈아타다: to transfer; to change)
* 시청; 시청역 [시청녁]: city hall station
1. Let's do it.
* 서울역에 가려면 어떻게 해야 돼요?
- 서울역에서 1(일)호선으로 갈아타세요. (line 1 - subway)
2. Practice:
* 1(일)호선(을) 타고 가다가 갈아탔어요. (and then)
* 2(이)호선을 타고 가다가 5(오)호선으로 갈아타세요.
* 2(이)호선을 타고 가다가 5(오)호선으로 갈아타고 왔어요.
* 택시를 타고 가다가 버스로 갈아탔어요.
* 택시로 가다가 버스로 갈아탔어요.
* 기차로 가다가 배고 갈아탔어요. ( (n): pear; stomach; boat, ship, vessel) (기차: train)
3. Entrance & Exit:
* 입구: entrance
* 출구: exit; way out
* 출입구: entrance and exit
4. Wrap it up:
: 서울역 가려면 어떻게 해야 돼요?
: 시청역에서 1호선으로 갈아타세요.
: 시청역 가려면 어떻게 해야 돼요?
: 다음 역이 시청역이에요.

2011년 5월 29일 일요일

- 제72회: 하노이 역에 가려면 어떻게 해야 돼요?

* Grammar:
1. Verb + (으)면 되다 (have to do; must do)
- audio & exercises (indiana.edu); (으)면 되다 = all one has to do is (bonewso.net)
- See the negative: (으)면 안 되다 = should not do; if u do, it's not OK. (bonewso.net)
2. Verb + (으)고 + 하다 (to intend to do) <mnemonic: (으)려 = intend>
3. Verb + (으)려고 하다 + 면 → Verb + (으)려고 하면 →  Verb + (으)려면 (If someone intends to do something)
4. 아/어/여야 하다/되다 = should; have to; must
_____
1. Let's do it.
* 서울역에 가면 어떻게 해야 돼요?
- 이 길로 바로 가세요. Hãy đi theo đường này. (: exactly)
2. Practice with (으)려면 (Nếu có ý định là; nếu muốn thế này thì làm thế nào...):
* 서울 시내 보려면
* 음식을 먹으면 어디로 가야 돼요? Nếu muốn ăn thì đi đâu nhỉ?
* 전통음악을 들면 (전통: truyền thống; tradition; custom) (듣다 to listen → 들으려면)
* 롯데월드에 가면 어떻게 가야 돼요? (롯데월드: Lotte World park) [롣떼월드]
* 에버랜드에 가면 어떻게 가야 해요? (에버랜드: Everland resort)
3. Practice with 똑바로 (exactly straight); 곧장 (straight, right); 직진 (go straight); 쭉:
* 똑바로 가요. (: exactly) (바로: straight) (똑바로: exactly straight)
* 이 길로 똑바로 가시면 돼요. (가시다 honorifics) Bạn phải đi thẳng theo lối này.
* 이 길로 똑바로 가면 돼요.
* 이 길로 곧장 가세요.
서울역 (Seoul station)
* 이 길로 곧장 가면 돼요.
* 직진 하세요.
* 똑바로 하세요. Do it right (now).
* 이 길로 쭉 가세요. Keep going straight. (cueflash.com)
* 그대로 가세요. Go on like that. (그대로: like that)
4. Wrap it up.
: 동대문에 가면 어떻게 해야 돼요?
하노이역 (Hanoi station)
: 이 길로 똑바로 가세요.
: 이 길로 똑바로 가면 돼요?
: 네, 이 길로 똑바로 가세요.

- 제71회: 어젯밤에 책을 좀 읽다가 잤어요. Last night while I was reading (a little), I fell asleep.

* Grammar 1: Verb1 + (으)면서 + Verb2. (2 actions happen at the same period of time)
* Grammar 2: Verb1 + 다가 + Verb2. (1 hành động đang diễn ra thì có 1 hành động khác xen vào)
Note:
- Phân biệt giữa 2 cấu trúc câu trên: (으)면 vs. 다가.
- Ở grammar 2, verb1 và verb2 luôn luôn cùng một chủ ngữ.
- Ở grammar 2:
• nếu thì của verb2 là tương lai: khi verb1 hoàn thành xong, verb2 mới diễn ra tiếp sau đó.
• nếu thì của verb2 là quá khứ hoặc hiện tại: khi verb1 đang xảy ra thì verb2 xen vào.
1. Let's do it.
* 책 다 읽었어요? (: all; completely; whole)
- 아뇨. 어젯밤에 다가 잤어요. [익따가]
2. Practice (Verb1 + 다가 + Verb2.):
* 영화 보다가 잠들었어요. (잠들다: to get to sleep; to go to sleep; to fall asleep; to die)
* 책 읽다가 잘 거예요. [익따가] After reading, I will sleep.
* 먹다가 게임 합시다. (게임: game)
* 다 먹 게임 하면 안 되나?
3. Practice more:
* 인사: Greetings
* 안녕히 주무세요. Please sleep well. (speak to the older)
* 잘자! Sleep well! (casual)
* 안녕히 주무셨어요? (주무시다) Did u sleep well?
- 네, 폭 잤어요./ 잘 잤어요.
* 잘 잤어?
- 잘 잤어.
4. Wrap it up.
: 잘 잤어?
: 아니, 더 자고 싶어.
: 어젯밤에 뭐 했는데?
: 새벽 5시까지 게임 좀 하다가 잤어. (새벽: dawn)
 

2011년 5월 28일 토요일

(LSK1) 제72과: 나도 같이 주말에 영화를 보고 싶어요.

Grammar: Verb + 싶다. (to want to do something) (싶다 in present or past form)
1. Review lesson 71 (Let's speak Korean Season 1):
* 선생님, 내일 아침에 하실 거예요? (하시다 하실 거예요) (아침: morning)
- 미국 친구에게 편지 거예요. (쓰다: to write)
* 그래요? 저는 할머니 소포 보낼 거예요.
- 그럼, 오후에 우체국 같이 갑시다.
* 좋아요.
2. Practice (Verb + 싶다):
* 나도 같이 가고 싶어요.
* 선생님, 주말에 하고 싶어요?
- 여기저기 돌아다니고 싶어요. (돌아다니다: go around; wander)
* 누구를 초대하고 싶어요? (초대: invitation)
- 남자친구를 초대하고 싶어요.
3. Expression:
* 싱가포르에서는 거의 매일 수영했어요. (거의: almost)
* 거기는 사람이 별로 없어서 좋아요. (별로 없는: nothing much) (별로: especially, particularly)

- 제70회: 지하철로 왔어요.

* Grammar:
- Verb stem + 고
   - 하고 오다.
- Noun + (으)로
1. Let's do it
.
* 뭘 타 왔어? (타다: to ride; to take; to get on)
- 지하철로 왔어.
2. Practice with -고 (and); -(으)로 (by); and vehicles:
* Lưu ý khi thêm -(으)로 vào sau danh từ kết thúc bằng phụ âm thì ta thêm đuôi 로 giống như đối với trường hợp của các nguyên âm.
* 오늘 뭐 타 왔어요?
- 지하철로 왔어요. (지하철: underground; subway)
- 트럭으로 왔어요. (트럭: truck; lorry)
- 비행기로 왔어요. (비행기: plane)
- 택시로 왔어요. (택시: taxi)
* 모범(택시) 타 와요. (모범택시: superior taxi)
* 고속전철 타고 와요. (고속전철: high-speed train; express train)
* 숙제 하 와요. (숙제 (n): homework) Do your homework and then come to class.
* 먹 와요. Make sure you eat before you come.
3. Practice more with (numbered) lines, routes, numbers of subway, bus, etc.
* Subway numbered lines in S.Korea (지하철 호선): (Just for examples!)
- 1(일)호선 (pink colour)
- 2(이)호선 (green colour)
- 3(삼)호선 (orange colour)
- 4(사)호선 (blue colour)
* 뭐 타고 왔어요?
- 지하철로 왔어요.
* 몇 호선 타고 왔어요? [며토선]
- 2(이)호선 타고 5(오)호선으로 갈아탔어요. (갈아타다: to transfer) I took the line 2 and then transferred to the line 5.
- 3(삼)호선 타고 왔어요.
* 몇 번 버스 타고 왔어요? [멷뻔]
- 32번 버스 타고 왔어요.
* There are many kinds of bus in Seoul, S.Korea:
- 일반 버스: regular bus
- 좌석 버스: express city bus; a reserved seat bus (more spacious & with fewer stops)
- 마을 버스: (town) shuttle bus; neighbourhood bus
7호선 갈아타는 곳
4. Wrap it up.
: 뭘 타고 왔어?
: 택시로 왔어.
: 무슨 택시 타고 왔어?
: 모범택시를 타고 왔어.
5. Vấn đề nhầm lẫn tên phố, địa chỉ khi mới đến 1 thành phố, 1 địa danh nào đó là điều dễ gặp phải. Tuy nhiên không nên để mất tiền taxi vì đến nhầm tên phố. Ở Hà Nội khách nước ngoài có thể bối rối giữa tên phố 'Hàng Giầy''Hàng Giấy' chẳng hạn nếu như 2 tên phố này được viết không dấu trong quyển sổ tay du lịch của họ. Vị trí 2 con phố đó không xa nhau mấy vì cùng nằm trong khu phố cổ Hà Nội (The Ancient quarter of Hanoi). Nhưng còn 2 địa danh 신촌신천 ở Seoul thì sao? Chúng nằm ở 2 cực của Seoul, cho nên cách nhau rất xa, nếu đi taxi nhầm là cả một vấn đề (cả 1 đống xiền taxi). Có thể lưu ý về 2 cái tên địa danh này như sau:
* 신촌 (near 연세 University)
* 신천 (near 잠실)

2011년 5월 27일 금요일

- 제69회: 베트남에서 제일 높은 산은 Phansipan입니다.

* Grammar: The superlative 제일 ((the) first; (the) most; nhất)
Note: Trong so sánh nhất, chúng ta luôn sử dụng giới từ -에서 (에서 và 서 luôn gây bối rối cho chúng ta khi lựa chọn dùng từ nào mới là đúng).
- 제일 은행: the first bank, the best bank
* 복잡하다: complicated; complex; crowded; busy
- 복잡한 길: a crowded street; a busy street
- 제일 복잡한 길이에요.
* 높다: high; tall
- 높은 빌딩; 높은 타워: a high building; a high tower
- 제일 높은 빌딩이에요. 제일 높은 타워예요.
* 크다: big; large
- 큰 시장: a big market
- 제일 큰 시장이에요.
* 어렵다: difficult; hard
- 어려운 문제: a hard question
- 제일 어려운 문제예요.
* 빠르다: fast; quick
- 빠른 사람: a fast person
- 제일 빠른 사람이에요.
* 유명: famous; well-known
- 유명한 것: a famous thing
- 제일 유명한 것입니다.
* 넓다: large; big
- 넓은 길: a large street
- 제일 젋은 길입니다.
1. Let's do it.
* 서울에서 명동을 알아?
- 서울에서 제일 복잡한 길이에요. Myongdong là con phố đông đúc nhất ở Seoul.
2. Practice the superlative:
* 서울에서 제일 높은 빌딩은?
숫자 (number)
- 서울에서 제일 높은 빌딩은 63(육삼)빌딩입니다.
* 서울에서 제일 큰 시장은?
- 서울에서 제일 큰 시장은 남대문이에요. 
* 한국 사람들이 제일 좋아하는 숫자는? (숫자: number)
- 한국 사람들이 제일 좋아하는 숫자는 7(칠)이에요.
- 한국인들이 제일 좋아하는 숫자는 7(칠)이에요. (한국인: Korean)
* 이것은 한국에서 제일 유명한 것입니다. (소주 - Korean liquor)
(우리는 같이 마실 수 있어요, 어떻게 생각해요?) (생각하다: to think)
* 서울에서 제일 복잡한 길은 명동입니다.
* 베트남에서 제일 높은 빌딩은 Bitexco Financial 타워예요. (Bitexco Financial Tower, Saigon, Vietnam: 68 stories; 260m; operate 2011)
* 한국어 공부하면서 제일 어려운 것은 뭐예요?
- 발음이 제일 어려워요. (발음 (n): pronunciation; pronounce)
3. Wrap it up.
: 그 길이 서울에서 제일 복잡한 길이야.
: 그 길이 서울에서 제일 넓은 길이야.
: 그 길이 서울에서 제일 차가 많은 길이야.
: 그래. 내가 여기에서 제일 피곤한 사람이야. (피곤하다)
______
☒ Thắc mắc khẩn cấp:
* Tại sao 복잡하다 đi với danh từ sẽ là 복잡한 길 ???
* Trong khi đó 좋아하다 đi với danh từ lại là 좋아하는 숫자 ???

2011년 5월 26일 목요일

- 제68회: 조깅하면서 MP3 들어요.

1. Grammar: Verb + (으)면서 + clause. (While ... doing sth, ... do sth. To express 2 things happen at a same time.)
Note:
1.1. Note about the verb 듣다 to listen, 걷다 to walk,... or the verb 'ㄷ다' form in general.) For examples:
* 듣다: to listen → 들어요
- 들으니까
- 들으세요
- 듣고; 듣고 있다.
- 들으면서 [드르면서]
* 걷다: to walk → 걸어요
- 걸으니까
- 걸으세요
- 걷고; 걷고 있다.
- 걸으면서
1.2. (으)면서 không đi với động từ chia ở thì quá khứ, nhưng clause ở sau nó thì có thể đi với động từ ở thì hiện tại hoặc quá khứ.
2. Review:
2.1. Verb + (으)니까 + result clause. (because of sth, so do sth)
2.2. Verb + (으)세요.
2.3. Verb + 고
2.3.1 Verb + 고 + 있다. (the present continuous tense)
2.4. Verb + ㄹ/을 수 있다. (can do sth; to be able to do sth)
_____
1. Let's do it.
* 지금 뭐 해?
- 음악을 들으면서 책을 읽어.
2. Practice: Verb + (으)면서 + clause.
* 지금 뭐 해요?
* 지금 뭐 하고 있어요?/ 지금 뭐 하고 계세요? (계시다 is 있다's honorifics form.)
* 항상 가르치면서 커피 마셔요. (항상: always; all the time)
* 운전하면서 음악을 들어요.
* 조깅하면서 음악을 들어요.
* 책을 읽으면서 음악을 들어요.
* 아니스크림 먹으면서 TV 봐요.
* MP3 들으면서 음악을 만들어요. (듣다; 만들다)
* Note when use in the past tense: 음악 들으면서 책 읽었어요. (Past tense)
3. Practice more:
* 음악 들으면서 조깅 해요. (= 조깅 하면서 음악 들어요.)
While listening to music, I'm jogging. (= While jogging, I'm listening to the music.)
* 밥을 먹으면서 컴퓨터해요.
* 가르치면서 배워요. (배우다: to learn) When u teach, u learn a lot.
* 저도 진행하면서 많이 배워요. ((토크쇼를) 진행하다: to host a talk show)
4. Wrap it up.
: 지금 뭐 하고 있어?
: 책을 읽으면서 걷고 있어. (걷다 to walk → 걸어요)
: 책을 읽으면서 걸어갈 수 있어? (걸어가다: to walk) ( -ㄹ/을 수 있다. can do sth.)
: 응, 난 빵 먹으면서 뛰어갈 수 있어.
About: Verb + 가다
* 뛰다: to run; to jump
* 뚸어가다: to run; to rush
* 걷다: to walk
* 걸어가다: to walk

2011년 5월 19일 목요일

- 제67회: 김밥 만드는 법(을) 좀 알려 주세요.

Words:
* 알다 (to know): 알아요; 아세요
* 알리다 (to let sb know; inform; introduce): 알려요
* 모르다 (do not know): 몰라요
* 가르치다 (to teach)
* 법 (n): law (법원: court)
* 방법 (n): method; way (in some cases, it probably means 'recipe')
_____
* Grammar: Verb + ㄹ/을 + 줄 + 알다? Do u know how to do something?
- Note about irregular verbs: (-ㄹ다) → <drop ㄹ and then add ㄹ. It means stay the same>
+ 만들다 (to make; to produce): 김밥을 만들 줄 알아요?
+ 걸다 (to call): 전화를 걸 줄 알아요?
+ 열다 (to open): 문을 열 줄 아세요?
(See: Verb + ㄹ/을 + 줄 + 알다/모르다. know/don't know how to do sth) (reference: bonewso.net/koreangrammar)
_____
* Grammar:
Verb + 는 + 법을 + 좀 가르쳐 주세요. Please teach me the way to do something.
Verb + 는 + 법을 + 좀 알려 주세요. Please let me know how to do something.
- Note about the word '좀' to make the proposition more polite. For example: 좀 줘요. 좀 주세요.
- Note about irregular verbs: (-ㄹ다) → <drop ㄹ>
+ 만들다 (to make): 불고기 만드는 법 (the way to cook bulgogi; the recipe of bulgogi)
+ 걸다 (to call): 전화 거는 법 (the way to make a phone call to someone)
+ 열다 (to open): 문을 여는 법 (the way to open the door/gate)
1. Let's do it.
* 불고기 만들 줄 알아요?
- 몰라요. 불고기 만드는 법을 좀 가르쳐 주세요.
2. Practice:
* 한국말 할 줄 알아요? Can u speak Korean?
* 영어 할 줄 알아요? Do u speak English?
* 김치 만드는 법을 좀 가르쳐 주세요. (만들다)
* 문을 여는 법 좀 알려 주세요. (열다)
* 문을 여는 법 좀 가르쳐 주세요. (열다)
* 전화 거는 법을 좀 가르쳐 주세요. (걸다)
3. Practice more:
* 불고기 만들 줄 알아?
- 아니, 불고기 만드는 법을 좀 가르쳐 줘.
* 김치찌개 만들 줄 알아?
- 아니, 김치찌개 만드는 법 좀 가르쳐 줘.
* Tiếp sau đây là một ví dụ cho thấy Noun modifiers được dùng rất phổ biến: (See more about Noun modifiers at italki.com/answers)
* 알다 (to know): ..... 아는 사람 (a person who knows something)
- 김밥을 만들 줄 아는 사람 (A person who knows how to make kimbap)
- 불고기를 만들 줄 아는 사람 (A person who knows how to cook bulgogi)
* 김밥 만드는 법 좀 가르쳐 주세요.
* 이메일을 보내는 법을 좀 알려 주세요. (보내다)
4. Wrap it up.
: 불고기 만들 줄 알아?
: 아니, 불고기 만드는 법을 좀 가르쳐 줘.
: 김치찌개 만들 줄 알아?
: 아니, 김치찌개 만드는 법 좀 가르쳐 줘.

2011년 5월 16일 월요일

- 제66회: 오늘 별일 없으면 우리 집에 와요.

* Grammar: (Time) + 별일(이) + 없으면 + content clause.
* How to use the word: 별일 (n) [별릴]
1. Let's do it.
* 너무 심심해. (심심하다: be bored)
- 별일 없으면 우리 집에 와.
2. Practice (별일):
* 별일 없으셨죠? (없다 → 없으시다 honorific) (stem + 지요? → 았/었/였 + 지요?)
* 별일 없어요?
* 별일 없었어요?
* 내일 계획이 있어요? (계획 (n): plan; program; kế hoạch)
- 내일 별일이 없어요.
• Note about time (에 or not?)
:
- 어제/ 오늘/내일 <Never go with 에>
- 토요일; 주말; 다음; 오늘 밤; 오늘 저녁... + 에<Always go with 에>

* 내일 별일 없어요?
* 어제 별일 없었어요?
* 토요일에 별일 없어요?
3. Practice (별일 + 없으면 + content clause):
* Nếu anh không bận gì/không có kế hoạch gì/không có việc gì... thì đến nhà tôi chơi/đi xem phim/đi dạo...
* 별일 없으면 조깅하러 갈래요? (Stem + (으)러 가다) (-ㄹ/을래요?)
* 별일 없으면 영화 보러 갈래요?
* 별일 없으면 우리 집에 와요.
* 유리 씨, 내일 별일 없으면 수영하러 갈래요?
- 네, 좋습니다./ 네, 좋아요.
* 별일 없으면 다음에 또 오세요.
4. Wrap it up.
: 오늘 저녁에 별일 없어?
: 약속 있어. (약속 (n): appointment, promise, hứa hẹn, cuộc hẹn)
: 내일 저녁에 별일 있어?
: 바빠, 시간 없어.
: 별일 없으면 잠 좀 자. 수업 시간에 잠 자지 말고... Don't sleep in class. (stem + 지 + 말다)
* 수업 (n): class, course, lesson
* 잠(을) 자다: to sleep → 잠을 자지 말다. Don't sleep.

2011년 5월 14일 토요일

(LSK1) 제71과: 아버님께 편지를 자주 써요? Do u often write letters to your father?

* Noun + 한테/에게/께
* 한테 = 에게 = to, at, by, for (a person)
* 께 = to, at, by, for (a person) = "한테" & "에게"의 높임말 (honorific form of 한테 & 에게)
The preposition '께' is used to show politeness or respect (to a person older than you).
* 분: honorific form of 명/사람 (e.g. 이/그/저 사람 → 이/그/저 분; 몇명...? → 몇분...?)
* 연락하다: to contact; to call
* 물어보다: to ask; to question
* 부탁하다: to request
* 선물을 드리다: to give a present
1. Practice with Noun + 한테/에게/께:
* 친구한테 써요? (쓰다: to write (a letter to sb))
* 친구한테 자주 연락하세요?
* 동생한테 물어봤어요? Did u ask your younger brother/sister?
* 누구한테 물어볼 거예요?
- 선생님께 물어볼 거예요.
* 동생에게 부탁했어요?
- 아니오, 친구한테 부탁했어요.
* 누구한테 부탁할 거예요?
- 친구에게 부탁할 거예요.
* 부모님께 편지 자주 써요?
* 친구한테 연락했어요?
- 네, 친구한테 연락했어요.
* 어느 분께 선물을 드릴거예요? (어느 + noun = Which?)
- 아버지께 드릴거예요.
2. Expression:
* 가죽 지갑을 샀어요. (가죽 지갑: leather wallet; leather purse)
* 오늘 장미꽃을 많이 샀어요.
- 저한테 주실 거예요? (주다 → 주시다)
* 미안해요. 부모님께 드릴거예요.

2011년 5월 12일 목요일

- 제65회: 한턱 내세요. You treat. (Khao bọn tớ đi)^__^

Bài này không học chủ điểm ngữ pháp mới mà học từ vựng mới là danh từ '한턱' (a treat; bữa thiết đãi, bữa ăn khao) và nói rất nhiều về từ '시험' nghĩa là kỳ thi (exam; test)
1. Let's do it.
* 시험에 붙었어요. I passed the exams.
- 축하해요. 한턱을 내세요. Congrats. Please give a treat.
2. Từ vựng:
* 한턱 (n): a treat
* 내다: to make, to pay, to donate, to give
- 한턱을 내요. (Please) give a treat. You treat. You pay. (Khao đê!)
- 한턱을 낼게요. I will treat. (-ㄹ/을게요 là lời hứa, và luôn dùng với ngôi thứ nhất là 'I')
* 붙다: to stick (to); to adhere (to); to pass (the exam - 시험에)
- 시험에 붙었다: passed the exam (Lạ nhỉ, sao 'dính vào kỳ thi' lại có nghĩa là 'đã qua kỳ thi'. Tiếng Hàn cũng phức tạp đây. Cái này là phạm trù văn hóa, và là tính thông dụng của một ngôn ngữ rồi, cho nên khi học ngoại ngữ đôi khi phải học thuộc lòng cách sử dụng mà không được thắc mắc tại sao lại thế. Bởi vì có giải thích thì cũng không thể giải thích nổi. Đơn giản vì thói quen sử dụng của người ta như vậy thôi. Giống như người Việt mình cũng nói theo cách của mình, nói nhiều thành quen, mà người nước ngoài học tiếng Việt cũng phải học thuộc lòng cách sử dụng nào đó, mà không thể cắt nghĩa cho họ là tại sao lại thế, dù có vẻ không logic nhưng đó là ngôn ngữ của họ mà.)
- 시험에 붙다: to pass the exam
- 시험을 보다: to take the exam
- 시험 잘 봐요. Do your test well! Take the test well.
Tiện thể, nhắc đến 'to stick' (붙다) mình lại nghĩ tới 1 từ liên quan đến ăn uống là '호박엿'. Trong đó, '호박' là quả bí ngô (pumpkin) và '엿' là kẹo cứng (taffy, toffee). Do đó '호박엿' tất nhiên dịch là kẹo bí ngô (loại kẹo cứng) (pumpkin taffy, pumpkin toffee). Haha, không hiểu mình nói tới 호박엿 này có liên quan gì ở đây không.
3. Wrap it up.
: 유리! 운전면허 시험에 붙었어요.
: 축하해요. 한턱 내세요.
: 좋아요! 오늘 녁 살게요. (사다)
- 오늘은 점심 가 살게. (Today I will treat you to lunch. 오늘은 점심 내가 한턱을 낼게요.)
- 오늘은 저녁 가 살게요. (câu này có sai không??? Mình thực sự lúng túng với 저, 내, & 제?)
* 운전면허: a driver's license, a driving license
* 운전면허 시험: a driving license test

2011년 5월 10일 화요일

- 제64회: 다음 달에 결혼하게 됐어요.

Korean grammar in use:
1. Exclamation ending: V/A + 네요. (to show surprise)
1.1. ( Sources: bonewso.net; koreanwikiproject.com; learn-korean-now.com Discuss ab. 네요)
This pattern is an exclamatory ending used to express astonishment/surprise, delight, etc. This pattern is used when the speaker has a spontaneous emotional reaction.
- used with all verbs
- NOTE: if the 요 is omitted, then this pattern is used to make a statement in the familiar form (반말) i.e. to close friends, social inferiors (kids, etc.).
Examples:
- 이 인도가 미끄럽네요! This sidewalk is slippery!
- 공장에 불이 났네요! A fire broke out at the factory!
Contrast with the missing 요: 나는 저녁을 먹었네. I ate dinner.
1.2. Practice with the suffix -네요: (language.snu.ac.kr -- This is one of the sites to learn Korean that I like most. Trang web này có hỗ trợ audio cực kỳ tuyệt vời!!! ^______^) This sentence ending is used to express the speaker's reaction to new information. It's attached to a verb or adjective stem.
- 날씨가 정말 좋네요. (Oh, look.) The weather's really nice.
- 불고기가 참 맛있어요.
- 비가 오네요. (I didn't realize before, but) it's raining (now).
- 꽃이 참 예쁘네요. (Oh!) The flower is so pretty.
- 케이크가 정말 맛있네요. (This) cake tastes really delicious.
- 참 열심히 일하네요. You are working so diligently.
- 날씨가 정말 덥네요. The weather is really hot.
- 한국말 잘 하시네요. (Oh, it surprises me that) you speak Korean very well.
* 기분이 좋네요. 나는 기분이 좋다. 기분이 좋아 보인다.
2. Grammar: Verb + 게 + 되다. (major) decision has been made (koreanwikiproject.com)
____________
1. Let's do it.
* 다음 달에 결혼하게 되었어요.
- 정말이에요? 잘됐네요. 축하해요. (되다 → 되네요; 되다 → 되었다 → 됐다 → 됐네요)
2. Practice:
* 다음 주에 은행에서 일하게 되었어요. Tuần tới tôi sẽ đi làm ở ngân hàng.
* 다음 주부터 학원에 다니게 됐어요. (부터: since, from)
* 다음 주부터 한국어 3(삼)급을 공부하게 됐어요. (급 (n): grade; rank; class)
* 다음 주에 이탈리아에 가게 됐어요.
- 정말이에요? 잘됐네요.
* 태권도를 배우게 됐어요. (배우다)
* 다음 학기부터 한국어를 배우게 됐어요.
* 제가 한국어를 가르치게 됐어요.
* 영어를 가르치게 됐어요.
3. Wrap it up.
: 다음 학기부터 대학에서 영어를 가르치게 되었어요. (가르치다)
: 정말이에요? 잘됐네요. 축하해요.
: 다음 달에 결혼하게 되었어요.
: 정말이에요? 잘됐네요. 축하해요.
: 다음 달에...
: 정말이에요? 잘됐네요. 축하해요.
: ...미국으로 가게 되었어요. 다시 한국에 안 오는데... (^__^ 정말안이에요!)
- 대학; 대학교: university; college
- 학기: semester; học kỳ

- 제63회: 한국어 공부를 시작한 지 얼마나 되었어요?

* 되다: be; become; get to be
반팔티셔츠
T-shirt
(short-sleeves)
Ngoài nghĩa trên thì mình thấy ứng dụng của 되다 có vẻ rất nhiều, ví dụ trong cấu trúc 'Would you mind telling me your name/age/...?' (...이/가 어떻게 되세요?). Bài hôm nay thì ứng dụng của 되다 lại được dùng ở thì quá khứ, đó là: Verb + ㄴ/은 + 지 얼마나 되었어요? (되었어요 is able to contract to 됐어요) có nghĩa là 'How long has it been since you did something?', và học cách trả lời câu hỏi này.
* Đặc biệt lưu ý trong ngữ pháp này, khi thêm đuôi ㄴ/은 đối với động từ kết thúc bằng ㄹ chẳng hạn như là 살다 (to live) thì sẽ thành 산 지 얼마나... Điều đó cho thấy động từ 사다 chuyển sang cũng là 산 지 얼마나... Như vậy 2 động từ này khi chuyển đổi sang thì đều giống nhau.
* Một vấn đề ngữ pháp nữa cần được làm sáng tỏ hôm nay là sự khác biệt giữa 에 và 에서?
    에 versus 에서:
* 에: (시간) at, on; in, to
* 에서: (정소) in, at, from; out of
The using of -에 or -에서 depends on the verb! Basically any place where an action happens will need -에서. Cụ thể, trợ từ -에 là đích đến của động từ có hướng chuyển động; mặt khác, những động từ chỉ sự tồn tại như 있다 hay 없다 thì đi với trợ từ -에. Còn trợ từ -에서 có 2 nghĩa, thứ nhất là biểu hiện nơi mà tại đó hành động diễn ra và thứ hai là biểu hiện nơi xuất phát. Như vậy, có thể thấy sự khác biệt rõ ràng khi so sánh ở khía cạnh là -에 thì chỉ cái đích đến (to), còn -에서 chỉ nơi xuất phát (from).
- origin: 베트남에서 왔어요. I come from Vietnam.
- destination: 한국 갔어요. I went to Korea.
- state: 집 있어요. I'm at home. (note that 있다 & 없다 always take -에)
- action: 평원에서 일해요. I work at the hospital.
- time: 금요일 갔어요. I went on Friday.
~ versus ~ 에서 (revision)
~에 있다 / 없다
~에서 + active verbs

( Main reference resource: forum.wordreference.com; thanks to Myamata & other members)
( Ngoài ra có thể tham khảo thêm nữa ở: learnkorean.tumblr.com; vsak.vn)
1. Let's do it.
* 공부를 시작한 지 얼마나 되었어요? (시작하다: to start)
- 2(두) 달이 되었어요/됐어요.
2. Lưu ý về số đếm cho năm & tháng:
* How many years (...년 → Sino): 일년, 이년, 삼년, 사년... (1 year, 2 years, 3 years,...)
* How many months: 달(moon; month) vs. 개월(month)
- How many months (...개월 → Sino): 일개월, 이개월, 삼개월,... (1 month, 2 months, 3 months,...)
- How many months (...달 → Pure): 한달, 두달, 세달,... (1 month, 2 months, 3 months,...)
반팔셔츠
(short-sleeves shirt)
Old Navy
3. Practice (Verb + ㄴ/은 + 지 얼마나 되었어요?):
* 한국에 온 지 얼마나 되었어요?
- 저는 한국에 온 지 일년 되었어요.
- 한국에 온 지 6(육)개월 됐어요.
* 유리 씨, 그 반팔티셔츠를 입은 지 얼마나 됐어요?
- 이 반팔티셔츠를 입은 일일 됐어요. (1 day) (반팔 (n): short-sleeves)
* 그 드레스 산 지 얼마나 됐어요? (드레스 (n): dress)
- 이 드레스 산 지 오개월 됐어요. (5 months)
* 저 신발을 산 지 얼마나 됐어요?
- 저 신발을 산 지 일년 됐어요. (1 year)
4. Wrap it up.
: 유리! 한국에서 산 지 얼마나 됐어요? (살다)
: 8(팔)년 되었어요.
: (아! 그래서 한국말을 잘해.)

2011년 5월 9일 월요일

- 제62회: 이것이 친구들에게 보낼 선물이에요.

1. Grammar 1:
Noun modification conjugation:
* V/A + ㄴ/은 or or ㄹ/을 + Noun
Examples of the noun modifiers:
* 살지다 fat → 살진 사람
The tenses of the noun modifiers:
* 보내다 to send:
- The past tense: 보낸 선물 (the gift that was sent)
- The present tense: 보내는 선물 (the gift that is sent/is being sent)
- The future tense: 보낼 선물 (the gift will be sending)
* 유리하고 수영한테 드릴 설물이에요. The gifts will be sending for Yuri and Suyoung.
2. Grammar 2: Trong nhóm 3 từ dưới đây, mình lưu ý từ 그것 vì 2 từ còn lại là 'cái này (this), cái kia'(that) đã rất quen thuộc rồi. Còn 그것 lại là cái ở xa vị trí người nói nhưng ở ngay cạnh vị trí người nghe. Mình không biết trong tiếng Anh có từ nào tương đương với 그것 không nhỉ? Còn tiếng Việt có thể tạm dịch là 'cái đó, cái đấy'; ồ mà dịch thế tuy cũng không hoàn toàn sát nghĩa lắm nhưng đại khái là để phân biệt khi chúng ta nói 'cái này, hay cái kia'.
- Có thể giải thích một cách rõ ràng hơn về 그것 như sau: Giả dụ như khi ta nói về 'cái áo bạn đang mặc, đôi giày bạn đang đi' (mà 'bạn' ở đây là người nghe ý) thì ta sẽ sử dụng tính từ chỉ định '그'. Đơn giản vậy thôi!
* 이것: close to the speaker (e.g. 이사람: this person; this man)
* 그것: some distance from the speaker but close to the listener
- note: 그것이 → 그게
* 저것: far from both speaker and listener (e.g. 저사람: that person; that man)
3. Let's do it.
* 그게 뭐야?
- 이거? 친구에게 보낼 선물이야.
* 에게 = 한테 = to, for, at, by (a person)
- 친구에게 = 친구한테 = for friends, to friend,...
4. Practice:
* 그게뭐예요?
- 이것은 친구에게 줄 선물이야.
- 유리에게 줄 전물이에요.
* 내 것 없어?
5. Wrap it up.
: 그게 뭐야?
: 이거? 친구들에게 보낼 선물이야.
: 정말? 내 것도 있어?
: 글쎄... 비밀이야. (비밀 (n): a secret) (글쎄: Well; Let me see)

2011년 5월 8일 일요일

- 제61회: 피곤해 죽겠어. 그럼 좀 쉬어.

'Nóng chết mất. Nóng phát điên phát rồ. Nóng chết đi được.' là những cách diễn đạt casual trong tiếng Việt, mà tương đương trong tiếng Hàn là 'Adj + 아/어/여(서) 죽겠어요.' (Nhưng mẫu câu này trong tiếng Hàn chỉ sử dụng để nói về bản thân người nói, tức là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất thôi. Do đó, nếu bạn thấy một cô gái rất đẹp chẳng hạn mà sử dụng mẫu câu này là 예뻐서 죽겠다. sẽ là sai đó vì nó ám chỉ về một người khác.) đều có nghĩa là rất rất rất nóng, cực kỳ nóng hay là vô cùng nóng. Trong mẫu câu này, từ có thể bị dropped vẫn được.
It is an exclamatory expression used only with reference to the first person (oneself) and means “It's so ... that I could die.”, "I feel so... that I could die". In this expression we always use the verb '죽다' in the future (definite) tense (죽겠어요). It means we do not use the verb '죽다' in the past tense with this expression.
* 죽다: die; pass away
- 죽지 마세요. Don't die.
* 부터: from; begin with; start with
- Noun + 부터
* It's the matter of terms because '보다'  means 'to see'. The sentence '보고 싶어요' literally means 'I want to see you', but it's translated as 'I miss you'.
- 보고 싶어요. (literal: I wanna see you.) I miss you
- 보고 싶을거야. I will miss you.
- 보고 싶어 죽겠어. Nhớ chết đi được.
* 지난: last
- 지난 일: the past
- 지난 주일: last week
- 지난달 5일에: on the 5th last month
* 쉬다: relax; take a rest; take a break
- 쉬자! Let's take a rest.
1. Let's do it.
* 더워서 죽겠어. (덥다 hot → 더워요)
- 그럼 목욕부터 해. (목욕 (n): bath)
2. Practice (Adj + 아/어/여(서) + 죽겠어요):
* 더워 죽겠어.
* 배고파 죽겠어. (배고프다 hungry)
* 보고 싶어 죽겠어. I miss you so much (that I could die).
* 피곤해 죽겠어. (피곤하다 tired)
* 겨울에는 추워서 죽겠어. (춥다 cold)
* 지난 겨울에 추워서 고생했어요. (고생하다: have a hard time; suffer hardship)
Last winter it's so cold that I had a hard time.
3. Practice (Noun + 부터):
* 더워서 죽겠어.
- 그럼 목욕부터 해. Then take a shower first.
* 배고파 죽겠어.
- 그럼 밥부터 먹어.
* 목말라 죽겠어. (마르다 → 말라요)
- 그럼 물부터 마셔.
* 보고 싶어 죽겠어.
- 그럼 전화부터 해. Then start from calling.
* 피곤해 죽겠어.
- 그럼 좀 쉬어.
4. Wrap it up.
: 피곤해 죽겠어.
: 나는 배고파 죽겠어.
: 그럼 밥부터 먹고 쉬자.
: 좋아! 뭘 먹을까?

...이/가 어떻게 되세요? Would you mind telling me...?

(Source: scribd.com/doc/)
The phrase ‘...이/가 어떻게 되세요?’ is a very useful phrase for asking strangers the kinds of personal questions. The phrase will also be used by somebody who needs to know your personal information as part of his or her job, such as a bank teller.
1) 성함어떻게 되세요? Could you give me your name please?
2) 연세어떻게 되세요? Would you mind telling me your age?
3) 생일어떻게 되세요? Could you tell me your birthday?
4) 생년월일이 어떻게 되세요? Could you give me your date of birth?
5) 주소어떻게 되세요? May I have your address?
6) 전화번호어떻게 되세요? Could you tell me your phone number?
7) 어떻게 되세요? Could you tell me your height?
8) 몸무게어떻게 되세요? Could you tell me your weight?
9) 직업어떻게 되세요? Could you give me your occupation?
10) 취미어떻게 되세요? Could you tell me your hobbies?
11) 국적어떻게 되세요? Could you tell me your nationality?
* If you were asking about a junior or a child, you would ask such questions in a more direct way such as:
12) 여동생 생일 언제예요? When is your (younger) sister’s birthday?
13) 남동생 키가 이에요? How tall is your (younger) brother?
14) 핸드폰 번호가 예요? What is your mobile phone number?
15) 년 생이에요? What year were you born?
16) 학번이에요? What year did you enter university?
17) 주소가 예요? What is your address

2011년 5월 7일 토요일

(LSK1) 제70과: 할머니 연세가 어떻게 되세요?

Bài này đề cập rất nhiều đến honorifics cho nên rất khó đây. Trong số 4 season của series "Let's speak Korean" thì mình thấy season 1 đề cập rất nhiều về cách nói sử dụng honorifics còn season 2 lại sử dụng cách nói thân mật một cách phổ biến hơn. Mình hy vọng sẽ sớm học xong 2 seasons này để học tiếp sang season 3 và 4.
* Grammar (Honorifics): Subject + 이/가 + 어떻게 + 되세요? (되다 → 되시다 → 되세요)
- (Honorifics) Subject + 이/가 + 몇 분 이세요? (이다 → 이시다 → 이세요)
* 몇명...: (honorific) 몇분...
* 나이age: (honorific) 연세
* 이름 name: (honorific) 성함
* 죽다 die, pass away (죽었다): (honorific) 돌아가다 → 돌아가시다 return to, get back to
1. Practice:
* (non-honorific) 가족이 몇 명 이에요?
* 가족이 몇 분 이세요?
- 할머님, 부모님, 여동생 그리고 저. 모두 다섯(5) 이에요.
- 부모님과 저, 모두 셋(3) 이에요.
- 부모님, 남동생 그리고 저. 모두 넷(4) 이에요.
* 할머니 연세가 어떻게 되세요?
- 일흔(70) 이세요.
* 가족이 어떻게 되세요?
* 성함이 어떻게 되세요? May I have your name, please?
* 아버지 성함이 어떻게 되세요?
- 지 정자 석자 이십니다. (지정석)
2. Expression:
* 할아버지께서는 안 계세요?
- 네, 안 계세요. 3년 전에 돌아가셨어요.
3. Practice more honorifics ( ...이/가 어떻게 되세요? Would you mind telling me...?):
* 연세가 어떻게 되세요? (= How old are you?)
* 나이를 잊어버렸어요. 나이 어떻게 돼요?

- 제60회: 물건 값이 비싸졌어요. 물건 값이 많이 올랐어요.

Grammar: 아/어/여 + 지다. (= to become ...; to get ...)
1. Let's do it.
* 과일 값이 비싸졌어. [갑씨]
- 맞아! 물건 값이 많이 올랐어. (오르다 → 올라요 go up; rise) (맞다 → 맞아 I agree. You're right)
(Translate: Hoa quả dạo này trở nên đắt thế. Ừ, hàng hóa bây giờ cái nào cũng tăng giá.)
2. Practice (아/어/여 + 지다. become):
* 풍선이 커졌어요. (크다 big → 커지다)
* 풍선이 작아졌어요. (작다 small → 작아지다)
* 유리가 예뻐졌어요. (예쁘다 pretty → 에뻐지다)
* 그는 많이 멋있어졌어요. (멋있다 smart → 멋있어지다)
* 배가 많이 커졌어요.
* 배가 작아질 거야. 운동하고 있어.
풍선 balloons
3. Wrap it up.
: 물건 값이 많이 올랐어.
: 특히 내가 좋아하는 과일 값이 많이 올랐어.
- 특히: especially; particularly [트키]
- Grammar: Verb + Noun.
- 좋아하다 + 과일 → 좋아하는 과일
: 과일 먹고 싶어. 흑흑...
4. New words:
- 풍선 (n): balloon
- 미식가: a food buff; epicure; người sành ăn
- 한정식: traditional Korean food (with many dishes of food)
- 쌈밥: rice wrapped in greens; cơm cuộn rau (trùi ui tui khoái món này lắm nha!)

2011년 5월 6일 금요일

- 제59회: 제주도에 가 본 적이 있어요?

Grammar:
1) verb stem + 고 + 싶다. (= to want to do something)
2) 아/어/여 + 보다. (= to try/attempt to do something; have experienced doing something)
3) Verb + ㄴ/은 + 적(이) + 있다/없다.
4) 아/어/여 + 본 + 적이 있다/없다.
Về mặt ý nghĩa mà nói thì cấu trúc số 2 và số 3 là tương đương nhau. Còn cấu trúc số  4 là kết hợp của cấu trúc số 2 và số 3. Trong cấu trúc số 3 vì nói về đã làm gì đó trong quá khứ nên ta chia dạng quá khứ của động từ tức là 'Verb + ㄴ/은'. Mặt khác, ở cấu trúc số 3, nếu muốn diễn đạt đã làm việc gì đó bao nhiêu lần thì có thể gắn con số vào trước 있다.
Chúng ta có thể kết hợp cấu trúc số 2 với số 3 như sau:
* 고궁에 가 본 적이 있어요?
1. Let's do it.
* 제주도에 가 본 적이 있어? (sử dụng ghép cả cấu trúc số 2 và số 3)
- 아니. 한번 가 보고 싶어요.
2. Practice (the same meaning):
* 제주도에 가 본 적이 있어요?
- 네, 있어요./ 아니오, 없어요.
* 제주도에 가 봤어요?
- 네, 가 봤어요./ 아니오, 안 가 봤어요.
3. Practice more:
* 칼국수를 먹어 본 적 있어? (칼국수: chopped noodles)
- 네, 있어요.
* 소주를 마셔 본 적 있어?
- 아니오, 없어요.
- 아니. 한번 마셔 보고 싶어요.
* 소주를 마신 적이 있어?
- 네, 있어.
* 소주를 마셔 봤어요?
- 아니오, 안 마셔 봤어. 한번 마셔 보고 싶어.
4. Wrap it up.
: 유리 씨, 제주도에 가 본 적이 있어?
: 아니. 한번 가 보고 싶어. 지금 가자. 길이 안 막히니까. (막히다: be stopped, be blocked)
: 뭐?

2011년 5월 5일 목요일

- 제58회: 취미가 뭐야?

Grammar: Verb + 는 + 것을 + 좋아하다. (Verb + Noun)
For example: 읽다 → 읽는다 → 읽는 것 [잉는것]
* What is it? 뭐야? (low form); 무엇입니까? (high form)
1. Practice:
* 취미가 뭐야?
- 난 책 읽는 걸 좋아해.
* 유리, 취미가 뭐예요?
- 나는 수영하는 걸 좋아해. 수영씨는?
- 나는 스키 타는 걸 좋아해.
* 유리, 취미가 뭐야?
- 난 드럼 치는 것을 좋아해.
- 난 쇼핑하는 것을 좋아해.
- 난 태권도 하는 걸 좋아해.
- 여행 하는 걸 좋아해.

- 제57회: 주말에는 예약하기가 힘들어요.

1. 라고: (korean-flashcards.com) (라고 or 다고 learnkorean.ning.com) (라고 or 라는 italki.com)
* Meaning: (relative pronoun) that; particle used after quotation
* Related: 라; 라곤; 이라고
Examples:
* 그 사람은 그 여자의 도움에 감사를 표했고, 여자는 "천만에요"라고 답했습니다.He thanked her for her help. "You are welcome", she said.
*
"몇 살이니?" 경찰관이 물었습니다. 소년은 "14살이에요" 라고 대답했습니다. "How old are you?" asked the policeman. "Fourteen," said the boy.
=====
2. The suffix -잖아요 (you know; mà) (ngôn ngữ chat-chit là 자나): 했잖아요 (said). 말했잖아요 (I told you).
*
말하지 말라고 했잖아요. I told you to stop talking. (말하다; -지 말다; -라고; -잖아요 mà)
=====
3. We learned how to combine a verb and a noun by the rule: Verb/Adj + ㄴ/은/는 + Noun.
Today we will learn how to create a noun from a verb (GERUND) by the rule: Verb + 기.
(reference source about Gerund: Verb + 기: koreanwikiproject.com)
* 먹다 → 먹기
- 먹기 좋아해요/좋아합니다. I like eating.
* 읽다 → 읽기
- 한국말 읽기 쉬운데요. Reading Korean is easy. (쉽다)
* 예약하다 (to reserve) → 예약하기
- 주말에는 예약하기 힘들어요.
* It's more difficult to earn money than to spend it. 돈은 쓰보다 벌 어려워요.
- 쓰다: use
- 돈을 쓰다: spend the money
- 벌다: make, earn money
=====
4. Remember: Time (→ 에). Place (→ 에/에서). In the cases of 있다 & 없다 (→ 에)
=====
1. Let's do it.
* 비행기에 자리가 없어. There is no place on the plane.
- 주말에는 예약하기가 힘들어.
• 비행기: plane
• 비행기에: on the plane
• 자리 (n): room; position; site; place, seat (plane, theatre,...)
• 예약 (n): reservation; booking
• 예약하다: to reserve; to book
• 힘들다: hard, difficult, tough
2. Practice:
* 영화관에 표가 없어요.
* 영화관에 자리가 없어요.
• 영화관: theatre, cinema
• 표 (n): ticket (cinema,...); table
* 주중에는 차가 많아요. (차: vehicle)
* 평일에는 택시 잡가 힘들어요. (잡다: to take, to hold, to catch → Gerund: 잡기)
• 주중 = 평일 = weekdays; during the week
3. Practice more:
영화관 (theatre)
* 유리 씨, 호탤에 방이 없어.
- 예약하기가 힘들어요.
* 유리 씨, 영화관에 자리가 없어.
- 예약하기가 힘들어.
4. Wrap it up.
: 유리! 표가 없어요.
: 주말에는 표 사기가 힘들어. (사다 → gerund 사기)
: 미리 예매하라고 했잖아요.
: 주말에는 예매하기도 힘들어.
- 미리: beforehand; in advance (trước, ví dụ như mua vé tàu, vé xe, vé máy bay,... trước)
- 예매 (미리 사다: mua trước) (n): reservation; a ticket reservation (theatre,...)
- 예매하다: reserve
5. Word:
* 미리 (adv): beforehand
- 미리 공부했어요. (học trước; học bài trước)
* 예약 (a reservation)
* 예매 (a ticket reservation)
* 예습 (preview of one's studies)

2011년 5월 4일 수요일

- 제56회: 내일은 눈이 올 거야.

The future tense: -ㄹ/을 까요?; -ㄹ/을 거예요; -ㄹ/을 거야.
* 보다: 볼까요?; 볼 거예요; 볼 거야.
* 좋다: 좋을까요?; 좋을 거예요; 좋을 거야.
1. Practice
:
* 내일도 비가 올까요?
- 내일은 안 올 거예요.
* 내일 눈이 올까?
- 내일은 안 올 거야.
* 어제는 비가 왔지만 오늘은 안 올 거야. It rained yesterday but today it will not.
* 내일은 영화를 볼 거야.
* 한국어책을 읽을 거야.
2. Wrap it up.
: 유리! 내일도 비가 올까?
: 내일은 안 올 거야.
: 그럼 날씨가 좋을까?
: 응, 좋을 거야.

2011년 5월 3일 화요일

(LSK1) 제69과: 할머니께서 어디에 계세요?

Use the honorific forms of these verbs: khi nói về bậc bề trên (người lớn tuổi hơn, ông bà cha mẹ,etc.)
* 있다: 계시다 (Remember: We have 있다 opp. 없다; but 계시다 opp. 안 계시다)
* 먹다: 드시다; 잡수시다
* 들다 (eat; drink): 드시다
* 자다: 주무시다
So, 드시다 is 'to eat' or 'to drink', but 잡수시다 is only 'to eat'.
1. Practice the honorific form of the verb:
* 혼자 있어요? (혼자: alone; by oneself; on one's self)
- 아니오, 할머니께서 계세요.
* 할머니께서 어디에 계세요?
- 지금 집에 계세요.
* 동생이 어디에 있어요?
- 지금 집에 있어요.
2. Practice more:
* 할아버지(께서)도 계세요?
- 아니오, 안 계세요.
* 선생님 어디에 계세요?
- 점심드시 방에서 주무세요. (점심 (n): lunch; lunch time)
* 점심드셨어요?
- 네, 점심 먹었어요.
* 커피도 드셨어요?
- 네, 커피도 마셨어요.
* 어제 저녁에 어디에 계셨어요?
- 집에 있었어요.
* 점심에 뭘 잡수셨어요?
- 비빔밥을 먹었어요.
* 유리 씨는 뭘 드셨어요?
- 저는 냉면을 먹었어요. (냉면: cold noodles)
* 몇시에 주무세요?
- 보통 11시에 자요.
3. Conclusion.
산책 stroll
* 선생님, 오늘 뭘 드셨어요/잡수셨어요?
- 불고기를 먹었어요.
* 차도 드셨어요? (차 (n): tea)
- 아니오, 안 마셨어요.
* 부모님(께서) 어디에 계세요?
- 산책하려 밖에 나가셨어요. (나가다 → 나가시다 (go out))
산책 (n): walk; stroll
산책하다: walk; take a walk
(n): the outside

2011년 5월 2일 월요일

- 제55회: 티셔츠를 입고 있는 여자는 여동생이에요.

열심히 공부하자! Let's learn the verb 'to wear; to put on':
* 입다 (to wear): cloth, 셔츠 (shirt), 티셔츠 (T-shirt)
- 티셔츠를 입다
* 쓰다: 모자, 안경
- 모자를 쓰다
- 안경을 쓰다
* 신다 (to put on; to wear): 구두, 신발
- 구두를 신다
- 신발을 신다
* 차다 (to put on; to wear): 시계 (a watch)
- 시계를 차다
* 끼다: 장갑 (gloves); 반지 (ring)
- 장갑을 끼다; 반지를 끼다
* 귀고리를 하다: to put on earrings
* 목걸이를 하다: to put on necklace
* 벗다 (take off, strip, undress) /빼다 (take something away from something)
_____
1. Let's do it.
* 여자 친구가 누구야? (girl friend)
- 모자를 쓰고 있는 사람이야.
* 남자 친구가 누구예요? (boy friend)
- 구두를 신고 있는 사람이야.
2. Grammar. The (present) continuous tense: Verb + 고 + 있다.
* 누구야? (low form)/ 누구입니까? (high form)/ 누구예요?/ 누구세요?
* 하고 있어요. I'm doing this.
Ở đây có 2 chủ điểm ngữ pháp, đó là thì hiện tại tiếp diễn (Verb + 고 있다) và quy tắc (Verb + ㄴ/은/는 + Noun):
* 안경(을) 쓰고 있는 여자예요.
* 티셔츠를 입고 있는 남자야.
* 신발을 신고 있는 사람이에요.
3. Wrap it up.
: 유리씨! 여동생이 저기 있어?
: 응. 티셔츠를 입고 있는 여자야.
: 그럼 저기 모자를 쓰고 있는 사람은 남동생이야?
: 아니, 우리 형이야. He's my older brother.

2011년 5월 1일 일요일

- 제54회: 며칠 전에 산 바지예요.

1. Let's do it.
* 이거 새 바지야? Are these your new trousers?
- 응. 며칠 전에 산 거야. Yeah. I bought them a few days ago.
2. Practice:
* 새: (n) bird; (a) new
* 새티예요. It's a new T-shirt.
* 새 바지에요. (바지: (US) pants; (UK) trousers)
* 새 거야. It's a new one/thing/stuff.
* 오래된: old, ancient, aged
* 오래된 바지예요./ 새 바지예요.
* 오래된 신발이에요./ 새 신발이에요. (신발 vs. 구두)
* 오래된 셔츠예요./ 새 셔츠예요. (셔츠: shirt)
* 며칠 전에: a few days ago; several days ago; mấy ngày trước; (đã) mấy ngày rồi
* 일주일 전에 공부했어요.
3. Review:
* Adj + ㄴ/은 + Noun.
이태원시장
Itaewon Market
- 예쁘다 → 예쁜 여자
- 작다 → 작은 방
* Verb + ㄴ/은 + Noun.
- 사다 → 일주일 전에 산 거예요.
- 있다 → 모자를 쓰고 있는 남자예요.
4. Wrap it up.
: 유리 씨, 이거 새 구두야?
: 응. 며칠 전에 산 거야.
: 정말 멋있다! 어디서 샀어?
: 이태원 에서 샀어. (itaewon)

- 제53회: 동생이 몇 살이에요?

* 살: age; years
* 나이: age
* 만으로 vs. 한국 나이로
* 어리다: young
* 어려 보이다: look young
* 잚어/늙어 보이다: look young/old
* 잘생기다: handsome
1. Let's do it.
* 동생이 몇 살이야? [멸쌀]
- (동생이) 나보다 네 살 어려.
2. Practice:
- 나보다 한/두/세/네(etc.) 살 어려요.
* 남동생이 나보다 다섯 살 어려요. My brother is 5 years younger than I am.
* 몇 살이에요?
- 저는/나는(casual) 19(열아홉) 살이에요.
- 나는 27(스물일곱) 살이야.
- 만으로 27, 한국 나이로 28살.
* 유리가 정말 젊어 보여요.
* 유리가 어려 보여요.
3. Wrap it up.
: 동생이야?
: 응.
: 정말 잘생겼다! 몇 살이야?
: 나보다 다섯 살 어려.
: (그럼) 나보다는 열 살 어려.

walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge