Korean lectures

Thư viện bài giảng tiếng Hàn Quốc:* http://language.snu.ac.kr/site/click-korean/I_KOR_17/html/KOR17_03c.html
- intro: làm bài tập, làm bài tập. Mình yêu thích nhất trang web như này, của Đại học Mở Hàn Quốc và Đại học Seoul đó!!! Trang web sử dụng Flash và hỗ trợ audio quá tuyệt vời luôn. Mình vote cho site này 5 sao luôn (☆☆☆☆☆).
* ezcorean.com/special_lists VST + (이)기 때문에
* ezcorean.com/korean_grammar Gerunds
* scribd.com/doc/ có những bài học rất khoa học & rõ ràng cho nên recommend site này nhiều nhiều
* kleartextbook.com/ có slide bài giảng
- kleartextbook.com/ The clausal connective
* quizlet.com/ korean-honorific-phrases-flash-cards Học dưới dạng Flash cards
- quizlet.com/ korean-1-lesson-11-flash-cards/
- quizlet.com/ 겠
* (tienghanquoc.com)
* (korean-edu.com)
* (abckorean.blogspot.com)
* (talktomeinkorean.com) các bài học khá là quy củ và mang tính chính quy
*****
Sites to learn and discuss about Korean language:
* (italki.com) 1 trang web đã rất thân quen cho những câu hỏi về tiếng Hàn
*****
1. blogspot.com
- koreanlanguagenotes.blogspot.com Things I notice while studying the Korean language
- letspeakorean.blogspot.com (Y!: talkwithtuong) Phú Thọ 2005
- parksguide.blogspot.com So useful
- parksguide.blogspot.com -는데
- yourkorean.blogspot.com What's is Arirang?
2. daum
- cafe446.daum.net U swim like a fish.
3. egloos:
- http://meisy.egloos.com/1518840
4. naver
- http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=letswing&logNo=120021412 Britholic Airport
- blog.naver.com/ học tiếng Hàn-Anh có audio supporter
5. tistory.com
bart7449.tistory.com 재미있게 guns...%K
6. wordpress.com
- pimiriya.wordpress.com Korean idioms & expressions SO USEFUL ^^
- reikanorakuen.wordpress.com My obsession with Korean, Japanese & Chinese entertainment
sjfantasy.wordpress.com 7 years of love lyrics; Super Junior
- kojaproductions.wordpress.com/
- koreanasitis.wordpress.com/
7. yahoo
- kr.blog.yahoo.com/esther_lok83 swallow; playboy
- kr.blog.yahoo.com/huangsy88 He who Seeks Death Will Live, and He who Seeks Life Will Die
- wiki.galbijim.com/ Common Korean Phrases
- learnkoreanlanguage.com Particles in Korean (Subject, Topic particles...)
- learnkoreanlanguage.com Noun modifiers (ㄴ/은; 는; ㄹ/을)

walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge