2011년 1월 31일 월요일

보다

So sánh:  the 1st thing + 가/이 + the 2nd thing + 보다 + quality.
It means: the 1st thing is ...>.... than the 2nd thing.

- 크다 : to grow; big; large; loud; 커요.   ><    - 작다 : small; 작아요.

* 저 이것보다 좀 싸요. (건 here = 것은) That one is little cheaper than this one.
- 사과 참외보다 싸요. The apples are cheaper than the melons.
- 참외 사과보다 비싸요. The melons are more expensive than the apples.
- 민욱씨 마이클씨보다 커요. Minuk is taller than Michael.
- 부산 서울보다 작아요. Seoul is larger than Pusan.
- 이인형 저인형보다 귀여워요. This doll is move lovely than that one.
- 이것 저것보다 마음에 들어요. This thing takes more people's fancy than that one.
- 남동생 보다 커요. My younger brother is taller than me (I am).

* 것 (n): thing, one

- 이것; 이거
- 저것; 저거

- 이것은 --> shorten 이건
- 저것은 --> shorten 저건

- 것을 --> shorten 걸 (object)

2011년 1월 30일 일요일

보다 to compare two things

1: 뭘 찾으세요?
2: 곰 인형 있어요?
1: 이거 어때요?
2: 귀여워요. 그런데 좀 작아요. 이것보다 큰 건 없어요?
1: 그럼 이건 어때요?
2: 마음에 들어요. 얼마예요?
1: 만오천 원 이에요.
2: 저건요?
1: 저건 이것보다 좀 싸요. 만 원 이에요.

* 이것 = 이거 (informal)
* 저건 is the short form of 저것 (pronoun; Subject).

무슨 versus 어느

* When do we use 무슨 (what; what kind of; what type of) & when do we use 어느 (which)?
 - (뭐엇 be shortened to 뭣) : what (pronoun)
 - 무슨 : what (adj) needs a noun right after itself.
 - 어느 : which (adj) also needs a noun right after itself. But 어느 is different from 무슨. The interrogative 어느 is likely used when the question is to choose in just several things (or there is some (clear) idea about the answer. Well, I guess so because I'm just a beginner in this field)
__________
You'll understand this point more clearly in the dialog below.
In the flower shop:
Sh: 어서 오세요. 무슨 꽃 드릴까요? (드리다/ㄹ까요 suggestion form)
A: 나오미 씨, 무슨 꽃 살까요? (사다/ㄹ까요 suggestion form)
B: 글쎄요. 장미 어때요?
A: 좋아요. 그런데 장미가 많아요. 무슨 섹을 살까요?
B: 빨간 색도 예쁘 노란 색도 예뻐요. (verb stem + 고 = and)
Sh: 어느 드릴까요?
A: 어느 살까요, 나오미 씨?
B: 이 사요.
Sh: 몇 송이 드릴까요?
A: 열 송이 주세요.
*Review question: 어때요 : How?
  - eg: 날씨가 어떼요?; 날씨가 어땠어요?
*Review vocabulary: 그런데 : but; however; well.
*Note: means thing; one.
The object 것을 is shortened to .

2011년 1월 29일 토요일

Expression (제51과 - 제55과)

제51과 : 장미꽃 한 송이 주세요.
 - 나오미 씨한테 줄거예요.
 - 나오미 씨한테 줘요.
 - 괜찮아요.

제52과 : 이 참외는 한 개 얼마예요?
(Nhớ là khi hỏi giá tiền thì theo sau số lượng 한 chẳng hạn thì đến từ chỉ đơn vị đếm và bao giờ cũng phải có từ 에 ở sau từ chỉ đơn vị đó nhé. 에에에에에에에에에 2NE1. Nhớ chưa!)
(Và khi trả lời câu hỏi về giá tiền 'How much' thì vẫn thứ tự đó; nhớ là vẫn phải có cái chữ 에 đó, rồi sau 에 sẽ là giá tiền thôi.)

 - This: 이것 (이거); 이것은 --> 이건
 - That: 저것 (저거); 저것은 --> 저건
 - 사과 주세요.

제53과 : 무슨 꽃 드릴까요?
 - 글쎄요. Well. Let me see.

제54과 : 이것보다 큰 건 없어요?
 - 뭘 찾으세요? What are you looking for? (찿다 : to find; to look up)

제55과 : 좀 깎아 주세요. (Bớt chút đê!)
 - 선물할 거예요?
 - 네, 선물할 거예요. 그러니까 예쁘게 싸 주세요.
 * 선물하다 : to give a gift
 - 쉬워요. It's easy.

rule: noun + number + unit

* Đây là 1 động từ của mua bán: 주다
 - 주다 : to give; to present
* Tiếp, là động từ 드리다 : to give; to offer. Do đó, ở shop (상점에서) ta có câu:
 - 어서 오세요. 뭘 드릴까요? Please, come in! May I help you? or What can I show you?
Mà nói chung là cụm từ '드릴까요?' hay gặp lém, đại khái để hỏi khách hàng muốn mua cái gì, thế nào ý, và là dạng honorifics form.
P7000
___________________
* 드릴까요?
 - 사과 세 주세요.
* 드릴까요?
 - 맥주 두 주세요.
* 오징어 마리 드릴까요?
 - 한 마리 주세요.
* 장미꽃 송이 드릴까요?
 - 다섯 송이 주세요.
* 선생님, 어제 했어요?
 - 슈퍼마켓에 가서 쇼핑했어요.
* 샀어요?
 - 사과 세 하고 오렌지 주스 한 을 샀어요.
_____________________
* Review vocabulary: 사다 : to buy. So, 사요/ 샀어요.
* Review rule: The place + 에 + 가서 + ...

2011년 1월 28일 금요일

frequency 외국

*frequency:
- 언제나 : always
- 자주 : often
- 가끔 : once in a while; sometimes; occasionally; now and then
__________________________
- 외국 (n): foreign country; foreign land
- 외국에 가다 : go abroad
- 술 (n): alcohol; wine
- 마시다 : to drink
- 술을 마려요 : to drink alcohol
- 편지 (n): letter
- 써다 : to write
- 편지를 써요 : to write a letter
- 사진을 찍다 : photograph; take a picture
- 경복궁 : King's palace
___________________________
1. 매일 편지를 써요?
 - 아니오, 한 에 두 번 편지를 써요.
2. 외국에 자주 가요?
 - 아니오, 이 에 한 번 가요.
3. 일 주일에 한 번 술을 마셔요. (weekly)
4. 한 에 두 번 친구를 만나요.
5. 한 에 한 번 여행을 가요. (monthly)
6. 영화를 자주 봐요?
 - 네, 일 주일에 한 번 봐요. (weekly)
7. 일 에 한 번 외국에 가요. (yearly)

frequency 자주 often

- once a week : 일 주일에 한 번
- once a month : 한 에 한 번
- once a year : 일 에 한 번
The rule here is : the duration + 에 + the frequency + 번
Với 번 là đơn vị chỉ số lần thì ta dùng hệ đếm Pure Korean rồi. Trong bài này, ta thấy với năm và với tuần, ta dùng với hệ đếm Sino-Korean. Nhưng với tháng thì ta lại phải dùng với hệ đếm Pure-Korean. Sao lại thế nhỉ... Gì thì gì cũng nên nhớ sự khác biệt này.
____________________________________
1: 나오미 씨, 이번 주말에 뭐 할거예요?
2: 시진 찍으러 경복궁에 갈거예요.
1: 시진 찍는 것 좋아해요?
2: 네, 좋아해요. 구래서 일주일에 한 번 사진 찍으러 가요. 민욱 씨는 취미가 뭐 예요?
1: 여행하는 거예요.
2: 여행 자주 가요?
1: 네, 두달에 한 번 가요.
New words here: -쯤 : about; around; khoảng

2011년 1월 27일 목요일

Hobby 취미

Verb + 는 + 것(을)
- 는 것을 좋아해요.
- 는 것이에요.
- 는 거예요./ 는 거야.
* 음악 듣는 것 좋아해요?
- 네, 음악 듣는 것 좋아해요.
1. I like movie. 저는 영화를 좋아해요. 'movie' is an object here.
2. I like watching movie. 저는 영화 보는 것을 좋아해요. 'watching movie' is an object here.
3. I like to watch movie.
__________________________
Let see 2 ways of expression here:
- I like doing sth.
- My hobby (pastime) is doing sth.
__________________________
- 음악 듣는 것을 좋아해요.
- 제 취미는 음악 듣는 것이에요.

- 춤 추는 것을 좋아해요.
- 제 취미는 춤 추는 거예요.

- 사진 찍는 것을 좋아해요.
- 제 취미는 사진 찍는 것이에요.

- 그림 그리는 것을 좋아해요.
- 제 취미는 그림 그리는 거예요.

- 제 취미는 영화 보는 것이에요.
- 제 취미는 여행 하즌 거예요.
* 취미가 뭐 예요?
- 운동하는 거예요.

2011년 1월 26일 수요일

편지를 보내러 우체국에 가요.

In this entry, we will learn the rule:
*The verb stem + (으)러 + the place + 에 + 가다( or 오다/다니다).

1: 나오미 씨, 어디 가요?
2: 편지 보내 우체국에 가요.
1: 우체국이요? 나 같이 가요.
3: 마이클 씨 편지 보내러 가요?
1: 아니오, 소포 보내 가요.
2: 민욱 씨 우체국에 갈거예요?
3: 아니오, 아직 점심을 안 먹었어요. 점심 먹으러 식당에 갈거예요.
__________
new words:
- 편지 (n): letter, thư tín
- 소포 (n): package; parcel
- 보내다 : to send; to mail
- 우체국 (n): post office
- 아직 : still; so far; yet
- 점심 (n): lunch; luncheon
___________
Now let's practice more with this kind of sentence:
- 손을 으러 화장실에 가요.
* 오후에 뭐 할거예요?
- 전화 공중전화부스에 갈거예요.
* 어디 가요?
- 칠구를 만나 커피숍에 가요.
- 점심을 먹으러 식당에 가요.
- 한국어를 배우 한국에 왔어요. He came to Korea to study the Korean language.
___________
Note: Trật tự trong câu vẫn đúng khi ta đảo trạng ngữ chỉ nơi chốn lên đầu câu. Thậm chí, nhiều khi còn không có cả trạng ngữ chỉ nơi chốn nữa. Ví dụ:
- 회의하 갔습니다. He went to a meeting.

2011년 1월 25일 화요일

Expression (제46과 - 제50과)

경복궁 Palace
제46과 : 청소를 하고 쉬었어요.
 - 갔다와어요.
 - 다녀왔어요.
 - 부산에 여행 갔다왔어요.

제47과 : 극장에 가서 영화를 볼거예요.
 - 수영장에 가서 수영을 했어요.
 - 너무 피곤해요. I'm so tired! Mệt chết mất; mệt quá cơ!

제48과 : 편지를 보내러 우체국에 가요.

제49과 : 음악듣는 것 좋아해요?

 - 제 취미는 사진찍는 거예요. My hobby (pastime) is photography.

제50과 : 일주일에 한 번 시진 찍으러 가요.
 - 사진 찍으러 경복궁에 가요.

conjunctive particle 고 (and)

*The rule here is: verb stem + 고
1. 청소; 청소하다 : to clean
2. 쉬다 : take a rest. / 쉬어요/ 쉬었어요.
3. 구경; 구경하다 :go sightseeing
4. 여행; 여행하다: to travel

- 저는 집에서 청소를 하 쉬었어요.
- 부산에서 구경하 회도 먹었어요.
- 주말에 운동을 하 친구를 만날거예요.
- 텔레비전을 보 공부했어요.

2011년 1월 24일 월요일

Over the phone : appointment

1: 여보세요?
2: 여보세요? 김민욱 씨 계십니까?
1: 네, 계세요.
2: 김민욱 씨 바꿔주세요?
1: 네, 잠깐만 기다리세요.
3: 네, 김민욱 입니다.
1: 저는 마이클 입니다.
3: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 이따가 학교에 와요?
3: 네, 그래요.
1: 네, 그럼 이따가 학교에서 만나요.
3: 네, 그래요.
__________________________________
Note:
1. 좀 means 'little'. In this lesson, adding the word '좀' to make sentence more polite. So, 김민욱 씨 좀 바꿔주세요 translated to 'May I speak to Kim Minuk, please!' when you make a call.(Cho tôi gặp Minuk chút xíu ạ! Cho tôi gặp Minuk một chút ạ!)
2. 잠깐만 기다리세요 : Hold on for a moment, please; Please wait a second; Just a moment, please.
3. 이따가 : after a while; a little later.

Over the phone 전화

1: 여보세요?
2: 여보세요? 거기 김민욱 씨 계십니까?
1: 아니오, 안 계세요.
2: 이수지 씨 계십니까?
1: 아니오, 안 계세요.
2: 마이클 씨 계세요?
1: 네, 계세요. 실례지만 누구 세요?
2: 저는 지승현 입니다.
1: 잠깐만 기다리세요.
2: 감사합니다.
____________________
1: 여보세요?
2: 여보세요? 거기 마이클 씨 계십니까?
1: 아니오, 지금 안 계세요. 실례지만 누구 세요?
2: 저는 이수지 입니다. 나중에 다시 걸겠어요.
______________________________
1: 마이클 씨, 집 전화번호가 몇 번이에요?
2: 537_ 6468 이에요.
1: 지역번호는 몇 번이에요?
2: 032 예요.
________________________________________
New words:
1. 잠깐만 : just a minute
2. 지역번호 : area code; mã vùng điện thoại
3. 다시 : again
4. 나중에 : later
5. 걸겠어요 : ~ will call
==>> 나중에 다시 걸겠어요 = I will call later again.

Double vowels

1. 애 :
 - 미 : ant
 - 우 : shrimp
 - : pear
2. 에 :
 - 학교 가다
 - 책상위있다.
3. 얘 :
 - 기 : talk
 - 하요 : white
4. 예 :
 - 뻐요 : pretty; good-looking
 - 술 : art
☺Note: The vowel 예 pronounced differently depending on these cases.
* The 1st case: 예 [예] when combined with the consonant like ㅇ.
- 술 [예술];    - 뻐요 [예뻐요].
* The 2nd case: 예 [에] when combined with the consonants like ㄱ, ㅎ.
- 시 [시게];    - 은 [은헤].
5. 와 :
 - 기 : tile
 - 사 : apple
 - 요일 : Tuesday
6. 왜 :
 - : why
 - 찮아요. : It's all right.
 - 지 : pig
7. 외 : (~ /uê/ but sometimes pronounced like 'where' in everyday conversations ^^)
 - 참 : melon
 - 고 : excellent
 - 고기 : beef
8. 워 :
 - 병 : hospital
 - 숭이 : monkey
 - 투 : boxing
9. 웨 :
 -  매다 : to sew
 -  이터 : a waiter
 * 일이에요? What's up?
10. 위 :
 - 가 : scissors
 - : ear
 - 워요. It's easy.
11. 의 :
 - 자 : chair
 - 사 : doctor (hospital)
 - 미 : mean
Note: 의 is not w sound. 의 is pronounced differently depending on the cases.
* The 1st case: 의 [의] when it is combined with the consonant ㅇ; or is the 1st syllable of a word.
- 자 [의자]
- 사 [의사]
* The 2nd case: 의 [이] when it is combined with the consonant other than ㅇ such as ㅎ or ㄴ. Or 의 stands after the 1st letter in a word.
- 망 [히망]          - 무 [무니]
- 회 [회이]          - 강 [강이]
* The 3rd case: 의 [에] when it functions the possessive particle.
- 어머니 구두 [어머니에 구두] : mother's shoes
- 수영 친구 [수영에 친구] : Suyoung's friend

2011년 1월 23일 일요일

Expression (제41과 - 제45과)

제41과 : 어디가 아파요?
- 잠깐만 기다리세요. Hold a moment, please! (xin chờ máy trong giây lát!)

제42과 : 어떻게 아파요?

제43과 :전화번호가 몇 번이에요?

제44과 : 여보세요?
달러 (dollar)
- 실례지만 누구 세요? (over the phone)

제45과 : 민욱 씨 좀 바꿔주세요?
 • 오는 시간 있어요?
 • 이따가 학교에서 만나요.
- 달러 좀 바꿔주세요. Exchange dollar.

Expression (제36과 - 제40과)

제36과 : 날씨가 어때요?
- 다행이에요!

제37과 : 어느 계절을 좋아해요?

제38과 : 동생 있어요?

제39과 : 가족이 몇 명이에요?
- 제가 좀 도와드릴 께요. I'll help you.

제40과 : 아버지는 뭘 해요?
- 실례지안 무슨 일을 하십니까?

Expression (제31과 - 제35과)

제31과 : 몇월 며칠이에요?

제32과 : 오늘이 무슨요일이에요.
- 잘 잤어요? Do you sleep well?

제33과 : 테니스 칠까요? (suggestion form)
- 고마워요.

제34과 : 저 식당으로 가요.
- 왜 오늘도 늦었어요? Why were you late again today?

제35과 : 친구하고 같이 수영장에 갔어요.
- 배 불러요.

Expression (제26과 - 제30과)

제26과 : 옷이 아주 멋있어요.
-그래요?

제27과 : 주말에 뭐 할거예요? (future tense)
- 괜찮아요.

제28과 : 내일 우리 집에 오세요.
- 먹다 -honorific form- 드세요.
- 이커피 드세요.
- 네, 알았어요.
- 내일 꼭 오세요. Mai chắc chắn phải đến nhá!

제29과 : 버스를 타세요.

제30과 : 얼마나 걸려요?
- 이니에요. You're welcome. (reply when sb say thank to you)

Expression (제21과 - 제25과)

제21과 : 어제 영화를 봤어요.

제22과 : 테니스를 쳤어요. 그래서피 곤 해요.

제23과 : 여섯시에 일어났어요. (at 06:00)
- 같이 밥 먹어요.
- 부지런해요!

제24과 : 비빔밥 먹을래요.
- 뭘드시겠어요?
- 글쎄요... Well...
- 배고파요.

제25과 : 비빔밥이 맛있어요.
- 맛있게드세요.

Expression (제16과 - 제20과)

제16과 :전화가 어디에있어요?
- 실례합니다. Excuse me.

제17과 : Lan씨 뒤에있어요.
- 오래 간만이에요.

제18과 : 도서관에서 공부를 해요.
- 피곤해요.

제19과 : 지금 안 바빠요.
- 웬 일이에요? What's up?

제20과 : 한시 십분이에요. (01:10)
- 아직 시간이 있어요. There's still time.

Expression (제11과 - 제15과)

제11과 : 어디에 가요?

제12과 : 뭐 해요?
- 여보세요.

제13과 : 책 읽어요.

제14과 :음악 들어요?
- 재미 있어요!

제15과 : 한국어를 공부해요.

Expression (제6과 - 제10과)

제6과 : 비누 있어요?
- 어서 오세요.

제7과 : 빵 주세요.
- 뭐드릴까요?

제8과 : 두개 주세요.
- (noun) 여기 있어요.

제9과 : 얼마예요?

제10과 : 오천원이에요. (6,000 원)
- 잠깐만 기다리세요.
- 비싸요.

Expression (제1과 - 제5과)

제1과 : 안녕하세요.
- 안녕하세요.
- Lan 입니다.

제2과 : 저는 Lan 입니다.
- 만나서 반갑습니다.

제3과 : 저는 한국 사람입니다.
- 어느 나라 사람입니까?
- 저는 베트남 사람입니다.
- 고맙습니다.

제4과 : 어느 나라에서 왔습니까?
- 베트남 에서왔습니다.

제5과 : 저는 학생 입니다.
- 안녕히 가세요.
- 안녕히 계세요.

the units of counting

1. 명 for people.
 - 사람 다섯명. (사람 : man)
2. 번 for times
 - 다섯번.
3. 개 for things; like fruits, bread (과일, 빵)
 - 빵 다섯개.
4.병 for bottles, eg. beer, juice (맥주, 주스)
 - 맥주 한 병
5. 마리 for living things, animals like mammals, fish (동물, 생선)
 - 고양이 한 마리
6. 송이 mean bunch (of); cluster (of), for flowers.
 - 장미꽃 열 송이.

Pronunciation rules 발음

1. Rule 1: 빗, 빚 and 빛 sound the same, but when they go with 을, they will change.
- 빗을 -- [비슬]
- 빚을 -- [비즐]
- 빛을 -- [비츨]
- 책이 -- [채기] : book
- 우산을 -- [우사늘] :umbrella
- 연필을 -- [연피를] : pencil
  2. Rule 2: (ㅇ 고 ㅎ)
  - 강아지 -- [강아지]
  - 좋아요 -- [조아요], ㅎ is silent.
  - 꽃을 -- [꼬츨], ㅇ is dropped.
  - 부엌에 -- [부어케], ㅇ is dropped.

  2011년 1월 22일 토요일

  가족

  - 가족
  - 명
  - 가족이 몇 명이에요?
  - 동생 있어요?
   + 네, 동생 있어요.
   + 아니요, 동생 없어요.

  1. 할아버지
  2. 할머니

  * 부모님 : parents
  3. 아버지/ 아버님
  4. 어머니/ 어머님

  5. 형 (오빠)/ 형님
  6. 누나 (언니)/ 누님
  7. 동생 (남동생/ 여동생)

  4 seasons

  4 seasons _ 계절
  - 어느 계절을 좋아해요?
  - Which months in which seasons?

  1. 1월; 일월 : Jan
  2. 2월; 이월 : Feb
  3. 3월; 삼월 : Mar

  4. 4월; 사월 : Apr
  5. 5월; 오월 : May
  6* 6월; 유월 : Jun

  7. 7월; 칠월 : Jul
  8. 8월; 팔월 : Aug
  9. 9월; 구월 : Sep

  10* 10월; 시월 : Oct
  11. 11월; 십일월 : Nov
  12. 12월; 십이월 : Dec

  2011년 1월 21일 금요일

  날씨 weather

  1. 날씨가 어때요? What's the weather like?
   * note that: 어때요 means 'how' in Korean.
   - 어때요/ 어땠어요.
  2. 오늘 날씨가 어때요?
  3. 어제 닐씨가 어땠어요? What was the weather yesterday like?
  _____________________________
  4. 날씨가 좋아요. The weather is fine.
   - 좋다 : good; fine; Good!; Alright!
  5. 날씨가 시원해요. It's cool.
   - 시원하다 : cool; refreshing
  6. 비가 많이 와요. / 비가 많이 왔어요. It rain heavily. It rained a lot.
   - 오다 : come; fall
  7. 따뜻해요./ 따뜻했어요. It's warm.
   - 따뜻하다 : warm; hot
  8. 추워요./ 추웠어요. It's cold.
   - 추위 : cold.
  _____________________________
  9. 서울에는 비가 많이 왔어요.
  10. 제주도 날씨는 어땠어요?
  11. 제주도 날씨는 아주 좋았어요. The weather is so fine in Cheju island.
  12. 날씨가 따뜻했어요? Was the weather warm?
  14. 제주도 날씨는 어때요? How is the weather in Cheju island?
  15. 어제 닐씨는 어땠어요?
  16. 날씨가 따뜻했어요?
  _____________________________
  17. 날씨가 어때요?
  18. 날씨가 어땠어요?


  따뜻해요 (warm; hot)
  추위 (cold); 추워요

  01. ㄱ (기역)

  • 가게 (n): store; shop
  - 꽃 가게
  • 가루 : powder; dust; flour
  - 고춧가루 : chili powder
  • 간호사 (n): nurse
  - 수간호사 : chief (head) nurse
  - 여동생은 간호사예요.
  • 경치 : scenery; scene; view
  - 아마 경치가 좋을 거예요. Phong cảnh có lẽ sẽ rất tuyệt.
  • _고 : and (also)
  - 배가 아프 머리도 조금 아파요.
  - 열도 나 기침도 나요.
  • 고등학교 (n): high school
  - 고등학교 선생님이에요.
  • 구경 (n); 구경하다 : sightseeing; see; look around; ngắm cảnh
  - 친구하고 같이 구경했어요. I went sightseeing with a friend.
  그게 : it; that
  • 기침 (n): cough
  - 어떻게 아파요?/- 기침이 나요.
  • 계획 (n): plan
  - 유리 씨는, 좋은 계획 있습니까?
  - 내일 계획이 있어요?/- 내일 별일이 없어요.
  • 귀 : ear
  - 귀가 아파요.
  • 귀엽다 : cute; lovely
  - 귀여워요. It's cute.

  02. ㄴ (니은)

  • 눈 (n) : eye; snow
  • 너무 : too, so, much (negative sense)
  - 너무 피곤해요. Quá mệt.

  05. ㅁ (미음)

  • 마시다: drink
  - 부엌에서 물 마셔요.
  • 마음에 들다 : to catch (take) one's fancy; thu hút (tính đồng bóng, chú ý, ý muốn nhất thời, thị hiếu)
  - 마음에 들어요. 얼마예요? Bắt mắt phết. Bao nhiêu xiền hở em?
  • (noun) + 만 : only
   In the lesson about number system, we learned '만' equal 'ten thousand' (10,000; một vạn). But when the word '만' stands right after some noun, it means 'only'. Got it!
  - 사과만 주세요. Give me the apple only. (I just take only the apple.)
  • 모두 : all
  - 가족이 모두 몇 명이에요?
  • 물가 (n): price
  - 물가가 비싸서 살기가 힘들어요. Prices are expensive, so life is hard.
  • 물건 (n) : stuff; product; thing; object
  - 무슨 물건을 샀어요? Which stuff did you buy?
  - 백화점은 물건 겂이 비싸요. Hàng hóa ở cửa hàng đắt lắm.

  03. ㄷ (디귿)

  제주도
  • 다음 : next; following
  - 다음 주에는 제주도에 놀러 갈 겁니다. Next week I will go on an excursion to Jeju island.
  • 다른 : different
  - 다른 것으로 골라요. Pick something else. Pick other one. Pick another.
  • 등산 : hiking, climbing (a mountain)
  - 등산을 하다.
  • 댁 : residence (honorific form of the word 'house; home')
  - 거기 유리 씨 댁이지요? Xin cho hỏi đó có phải nhà của bạn Yuri không ạ?

  06. ㅂ (비읍)

  • 반 : half
  - 2킬로 반 : 2 and a half kilos
  - 지금 5시 반입니다. (반 = 30분)
  • 방
  : room
  - 방에서 책 읽어요.
  • 보내다 : send; mail; (시간) spend, pass, kill time (thời gian trôi đi, thời gian trôi qua)
  - 주말 잘 보냈어요? Did the weekend pass well? (Did you have a good weekend?)
  • 보통 : thường thường, thông thường, regularly
  - 주말에 보통 뭐 해요?
  • 부엌: kitchen
  - 부엌에서 물 마셔요.

  07. ㅅ (시옷)

  • 사진 (n): picture; photo; photograph
  • 서점 : (Am) bookstore; (Brit) bookshop

  04. ㄹ (리을)

  09. ㅈ (지읒)

  • 자리 : seat; room; position
  - 지금 자리에 없습니다. Hiện giờ thì cô ta không có ở vị trí làm việc.
  • 전혀 : totally (negative sense)
  - 영어를 전혀 못 해요. Tôi gần như không biết một tí tiếng Anh nào. Tôi chẳng biết gì về tiếng Anh đâu.
   잘못 : wrong
  - 버스를 잘못 내렸어요.
  • 전 : already
  - 이수영 씨, 조금 전에 친구가 전화를 걸었습니다.
  정말 : truly; really
  - 정말 재미 있었어요
  좋아 : good; nice; fine
  - 좋아! Good!
  좋아하다 : like; love; be fond of; enjoy; care of
  - 어느 계절을 좋아해요?/- 저는 여름을 좋아해요.
  - 여름을 좋아해요?/- 네, 여름 아주 좋아해요.
  • 주부 (n): housewife
  - 어머니는 주부예요.
  • 주소 : address
  - 주소를 쓰다
  • 재미 : fun; interesting

  10. ㅊ (치읓)

  • 찾다 : to find; look for; visit
  - 뭘 찾으세요?
  • 출장 : business trip
  - 출장을 가다.
  • 취미 : hobby; pastime
  - 취미가 뭐예요?/- 음악 듣는 것이에요.

  08. ㅇ (이응)

  • 아직 : still; yet; so far
  - 아직 시간이 있어요. Vẫn còn thời gian mà. Vẫn còn thì giờ.
  - 아직 점심을 먹었어요.
  - 아직 안 오셨습니다. He hasn't arrived.
  - 아직 여기에 안 오셨습니다.
  • 어느 : which
  - 어느 계절을 좋아해요?
  • 여행 (n) : trip; journey; travel; tour
  - 제주도 여행이 제미있었어요?
  • 열 (n): fever
  운동, 운동하다 : (do) the exercise; workout
  - 운동을 하고 친구를 만났어요. I took some exercises and met some friends.
  • 인형 (n): doll; 곰 인형 : bear doll, teddy bear.
  • 있다 : to be
  - 내일 파티가 있어요.
  - 어제 영속 있었어요.
  - 재미있었어요? Was it fun?
  • 약속 : meeting, appointment
  - 오늘 약속 있어요? Do you have an appointment today?
   열심히 : diligently
  - 한국어 공부 열심히 하세요.
  - 운동을 열심히 할 거예요.
  - 나도 테니스를 열심히 칠 거예요. (! vị trí ổn chứ hixhix!)
  • 우리 : we; our; us
  - 우리 집 : our house
  - 우리 어머니/아버지 : my mother/father
  - 우리 남동생이에요. This is my brother. (!!)
  - 내일 우리 집에 오세요.
  • 음식 : food
  - 무슨 음식 입닊? Đây là món ăn gì?
  - 음식 이름이 뭐 에요? Tên món ăn là gì?
  • 이름 : name
  - 음식 이름이 뭐 에요?
  - 이노래 이름이 뭐 에요? (!) Tên bài hát này là gì?
  - 이름이 뭐 에요? What's your name?
  • 오래 : long time
  - 아주 오래 쳤어요.
  - 오래간 만이 에요! (Lâu lắm rồi (mới gặp)!)
  • 이따가 (<-- 이따) : later, lát nữa
  - 이따가 학교에서 만날까요?/- 네, 이따가 만나요.
  • 언제나 : always; usually; whenever
  - 나는 언제나 아침 7시에 일러나요.

  11. ㅋ (키읔)

  1. 카네이션 (n): carnation flower, a clove pink, hoa cẩm chướng
   - 장미꽃하고 카네이션을 샀어요.

  14. ㅎ (히읗)

  힘들다 : vat va, met
  - 재미있었어요. 그렇지만 조금 힘들었어요. It was funny. But (However) I was a bit tired.
  환자 (n): a patient
  휜 ~ white
  회 (n): sashimi; sliced raw fish (meat); a raw fish (meat) dish.

  13. ㅍ (피흪)

  12. ㅌ (티읕)

  15. ㄲ (쌍기역)

  • 까지 : to; till; until; đến, tới
  - 싱가포르까지 얼마나 걸립니까? How long does it take to Singapore?
  - 일주일쯤 걸립니다.
  • 꼭 : surely; certainly; at any cost
  - 내일 저녁에 꼭 오세요.

  17. ㅃ (쌍비읍)

  • 뿌리 : root

  16. ㄸ (쌍디귿)

  19. ㅉ (쌍지읒)

  -쯤 : about, around, khoảng chừng

  18. ㅆ (쌍시옷)

  • 싸요 : cheap
  • 써요 : bitter

  Creation dictionary

  Korean alphabet
  thinkzone.wlonk
  Order:
  * Consonants:
  * Vowels:

  2011년 1월 20일 목요일

  Review and Test the first 33 LSK lessons

  1. 오늘이 무슨요일이에요? (무슨 : what kind of; what sort of)
  - 일요일 이에요.
  2. 생일이 무슨요일이에요?
  -목요일이에요.
  3. 몇월에 한국에 왔어요? (오다/ 와요/ 왔어요)
  - 5월에 한국에 왔어요.
  4. 몇시에 학교에 가요?
  - 8시 30분에 가요.
  5. 서울역까지 얼마나 걸려요? (까지 : to; until)
  - 40분 걸려요. (걸리다 : take (time)/ 걸려요)
  _______________________________
  Here is a new grammar, new rule:
  * Suggestion form: verb stem + ㄹ(for Vowel)/ 을 (for Consonant) 까요? (Shall we ... ?)

  1. 마이클씨, 여기 앉을까요? (앉다/ 앉을까요)
  - 그래요.
  2. 다음 일요일에도 같이 테니스 칠까요? (치다 : to hit; to play/ 쳐요/ 쳤어요/ 칠거예요/ 칠까요_suggestion form)
  - 좋아요.
  3. 두시에 여기에서 만날까요?
  - 그래요.
  4. 바다에 갈까요? (바다 : sea)
  5. 냉면을 먹을까요? (냉면 : cold noodles)
  6. 같이 놀까요? (놀다 : to play)
  7. 내일 만날까요?
  8. 과자를 만들까요? (과자 : cookie) (만들다 : to make)
  9. 고원에 갈까요? (고원 : highlands; tablelands; plateau)
  10. 오늘 점심에 비빔밥 먹을까요? (점심 : lunch)
  11. 소설을 읽을까요? (소설 : novel)
  12. 공원에 갈까요? (공원 : park)
  * Tóm lại, chỉ vì viết nhầm patxim ㅇ mà mình học thêm từ mới là 고원 nghĩa là 'bình nguyên', còn 공원 nghĩa là 'công viên'. Hơ hơ lại nhớ đến câu chuyện say sưa về công viên nghĩa trang của sếp Giang hồi trước.
  ______________________________________
  PRACTICE make PERFECT:

  A: 마이클씨, 여기 앉을까요?
  B: 좋아요.
  A: 마이클씨, 테니스를 아주 잘 쳐요. ( : well; skillfully; properly)
  B: 그래요? 고마워요.
  A: 테니스를 얼마나 쳤어요?
  B: 5년 쳤어요.
  A: 아주 오래 쳤어요. (오래 : long time). 나도 열심히 칠거에요.
  B: 다음 일요일에도 같이 테니스 칠까요? 두시에 여기에서 만날까요?
  A: 그래요.
  _______________________________________
  BONUS: In this lesson we've learned the new word '잘' mean 'well or properly'. In Korean language, we say 'Do you sleep well?', 'Bạn ngủ có ngon ko?' like that:
  - 잘 잤어요?
  Trong đó, 자다 means 'to sleep' and '잤어요' conjugated in the past tense form.
  ______________
  * Ôi, thế là ta đã xong một chặng. Ôn tập lại thôi rồi ta đi tiếp nèo khẹc khẹc.

  2011년 1월 19일 수요일

  How long [--까지 얼마나 걸려요?]

  * 우체국까지 얼마나 걸려요?
  - 1시간 걸려요.
  - 네, 우체국이 아주 멀어요.
  - 네.
  - 고맙습니다.
  - 아니에요.

  new word 5 (너무)

  1. 잘못 : mistake; fault; wrong
  2. 생일선물 : birthday present
  3. 치마 : skirt, váy
  4.늦다 : to be late. /늦어요;늦었어요.
  전화하다.
   - 왜 오늘도 늦었어요? Why were u late again today?
  5. 시작하다 : to start, to begin. / 시작해요; 시작할까요 (suggestion form)
  6. 입다 : to wear; to put on.
   - 치마를 입어요.
  7. 미안 : (be) sorry.
   - 미안해요.
  8. 전화; 전화하다 : telephone; call
   - 친구가 전화를 했어요. My friend called me.
  ________________________________________
  * 아주, 많이 and 너무:
  *We've learned 아주 mean 'much', 많이 mean 'very', and now we're gonna learn 너무 which means 'too much; so; too'. But the distinguishing point here is that 너무 be often used in negative sense, just sometimes it is used in positive sense. Don't forget it! Now is examples:
  1. 저는 가을을 좋아해요. 여름은 너무 더워요. 겨울은 너무 추워요.
  2. * 가을을 좋아해요?
    - 네, 가을을 너무 좋아해요.

  2011년 1월 18일 화요일

  HOW

  1. 어떻게 = how; what
  * 민욱 씨, 대학로에 어떻게 가요?
  - 버스를 타세요.
  2. 얼마나 = how
  * 시장까지 얼마나 걸려요? (How long does it take to the market?)
  - 10분 걸려요.

  Names of places

  1.남대문 시장
   - 시장 : market, marketplace
   - 시장 경제 : the market economy
   - 시장 조사 : market research
  2. 대학로 (I don't know, just a fav. place for young people!)
  3. 은행
  4. 병원
  5. 우체국 : post office

  Patxim 받침

  1. 악
   - : book
   - 한 : Korea
  마음 _
   - : rice-cake
  2. 앋
   - 다 : hear
   - 다 : walk
   - 거락 : spoon
  3. 알
  - 기 : strawberry
  - 굴 : face
  - : moon
  4. 암
  - : night
  - 마 : spirit
  - 배 : cigarette
  5. 압
  - : boiled rice
  - : mouth
  - 수 : class
  6. 앗
  - : dress, clothes
  7. 앙
  - : river
  - 화 : movie
  - 국 : China
  8. 앚
  - : day
  - 다 : to bark
  - 소 :dairy cow
  9. 앛
  - : flower
  - : light
  - : anchor
  10. 앜
  - 부 : kitchen
  - 들 : plain (~ flat land)
  - 새벽 : dawn; bình minh
  11. 앝
  - : base; cái bệ đứng
  - : end
  - 보리 : barley field
  12. 앞
  - : front
  - : side; bên cạnh
  - : forest
  13. 앟
  - 히 : ㅎ
  - 다 : to lose
  - 하다 : white

  2011년 1월 17일 월요일

  Examples using the words last entry


  Conjugations

  You guys should remember these rules:
  a*Present tense:
  verb stem + 아요 (vowels: ㅏ, ㅗ)/ 어요/ 해요.
  b*Past tense: verb stem + 았어요 (vowels:ㅏ, ㅗ)/ 었어어/ 했어요.
  c*Future tense:
  verb stem + /을 거예요.
   
  - (ending in vowel or ㄹ) + ㄹ 거예요.
   - (ending in consonant) + 을 거예요.
  d*Command form: verb stem + (으)세요.
   - (ending in vowel) + 세요.
   - (ending in consonant) + 으세요.

  1. 먹다 : to eat
  a- 먹어요
  b- 먹었어요
  c- 먹을 거예요
  2. 사다 : to buy
  a- 사요
  b- 샀어요
  c- 살 거예요
  3. 보다 : to see, watch
  a- 봐요
  b- 봤어요
  c- 볼 거예요
  4. 가다 : to go
  a- 가요
  b- 갔어요
  c- 갈 거예요
  5. 읽다 : to read
  a- 읽어요
  b- 읽었어요
  c- 읽을 거예요
  6.만들 : to make
  c- 만들 거예요
  7.놀다 : to play
  c- 놀 거예요
  8. 오다 : to come
  a- 와요
  c- 올 거예요
  d- 오세요
  9. 기다리다 : to wait
  a- 기다려요
  b- 기다렸어요
  10. 앉다 : to sit
  a- 앉아요
  d- 앉으세요
  11. 듣다 : to hear
  12. 걷다 : to walk
  13. 타다 : to take a ride in (bus)
  a- 타요
  d- 타세요
  14. 내리다 : to get off (bus)
  a- 내려요
  b- 내렸어요
  d- 내리세요
  15. 만나다 : to meet; to see
  a- 만나요
  b- 만났어요
  c- 만날 거예요
  d- 만나세요
  16. 나가다 : to get out
  a- 나가요
  d- 나가세요
  17. 맛있다 : delicious; tasty
  a- 맛있어요
  b- 맛있었어요
  **18. 책을 빌리다 : to borrow book
  a- 책을 빌려요
  b- 책을 빌렸어요
  c- 책을 빌릴거예요
  **19. 쉬다 : take a rest
  a- 쉬어요
  b- 쉬었어요
  c- 쉴거예요

  traffic transport

  서울역
  1. 버스 : bus
  - 버스표
  2. 택시 : taxi
  3. 지하철 : subway
  - 지하철표
  4. 역 : station
  - 서울역 : Seoul station (train)
  5. 비행기 : plane
  - 비행기표

  Verbs and Adjective in Present Tense and Past Tense forms

  * Present tense: (ㅏ, ㅗ) + 아요
  1.
   - 많아요
  2.
   - 좋아요
  3. 싸요 : cheap
  4. 비싸요

  * Present tense: (ㅓ,ㅣ) + 어요
  5.있다
   - 멋있어요
  6. 재어요

  * Past tense: + 어요; adj + ㅆ어요
  1. 많았어요
  2. 좋았어요
  3. 쌌어요
  4. 비쌌어요
  5. 멋있었어요
  6. 재미있었어요

  price

  1. 싸요 : cheap
  2. 비싸요 : It's too expensive.

  Couple 'But' and 'So'

  Now there are 2 words:
  1. 그렇지만 : but
  2. 그래서 : so, therefore

  - 조금 매워요. 그렇지만 맛있어요. 그래서 비빔밥을 자주 먹어요.

  2011년 1월 16일 일요일

  Collection of popular expression

  *yeah, I'm a kind of beginner. So I'd work hard to improve my abilities. Try to read loudly the express below!

  1. 만나서 반갑습니다!
  2. 어서오세요. Welcome! (taxi: come in ㅋ)
  3. 뭐 드릴까요? (store ㅋ)
  4. 여기 있어요. Here is it.
  5. 아주 맛있어요. Very delicious. (shopkeeper ㅋ)
  6. 비싸요! It's too expensive!
  7. 돈 여기 있어요. Here is the money.
  8. 고맙습니다.
  9. 친구예요.
  10. 잠깐만 기다리세요. Wait a moment.
  11. 여보세요. Hello (to answer the phone)
  12. 재미 있어요. It's fun.
  13. 실례합니다. Excuse me.
  14. 오래간 만이 에요. Long time no see!
  15. 피곤해요! I'm tired.
  16. 웬 일이에요? What's up?
  17. 아직 시간이 있어요. There's still time left.
  18. 같이 밥 먹어요. Let's eat together.
  19. 부지런해요.You're so active, dynamic.
  20. 뭘 드시겠어요? (Quý khách gọi món gì ạ? ㅋ)
  21. 맛있게 드세요. Honorifics by a waiter/waitress mean 'Please, enjoy your meal'.
  22. 배 고파요.
  23. 글쎄요,. Well,.24. 그래요? Really?

  Practice (time)

  테니스 (tennis)
  1. 언제 자요?
  2. 열두시에 자요.

  3. 언제 수영을 했어요?
  4. 아침에 수영을 했어요.

  5. 몇 시에 집에 갔어요?
  6. 네시에 집에 갔어요.

  7. 몇 시에 테니스를 쳐요?
  8. 오후에 테니스를 쳐요.

  2011년 1월 15일 토요일

  Time details

  *First, let's learn the preposition about time! So simple to remember : means at/in (eg. at 8 o'clock; in the morning).
  *Second, more difficult words, but (right) practices make perfect!
  1. Today : 오늘
  2. Tomorrow : 내일
  3. Yesterday : 어제
  4. Every day : 매일
  5. These days : 요즘
  Today is a real gift of mine!
  6. Now, at this moment : 지금
  7. Weekend : 주말
  *Third, duration in a day:
  1. Morning : 아침
  2. Evening : 저녁
  3. Night :
  4. am : 오전
  5. pm : 오후
  6. 새벽 : dawn

  What time is it now?

  열두시예요

  1. 몇시예요? What time is it ?
  2. 지금 몇시예요 ? What time is it now ?

  3. It's 12 o'clock. 열두시예요.
  4. It's 10:10 am/pm. 열시 십분이에요.

  *The rule here is:
  - Hour + 시예요.
  - (Hour + 시) + (Minute + 분이에요).
  열시 십분이에요.

  지금 몇 시예요? What's the time now?

  - 민욱씨, 지금 몇 시예요? Minuk, what's the time now?
  - 한시 오분이에요. (1:05)
  - 지금 몇 시예요?
  - 한시 이십분이에요. (1:20)
  - 오늘 약속 있어요?
  - 네, 학교에서 친구 만나요. Yes, I meet friend at school.
  - 약속이 두시예요. I have an appointment at 2 o'clock.
  - 아직 시간이 있어요. There's still time left.
  - 마이클씨, 지금 두시 십분이에요. (2:10)

  2011년 1월 12일 수요일

  뭐 해요? (2)

  음악 (music)
  Music is life!
  Step 1: Verb Stem + 어요.
  Step 2: O + V.

  * Now try to add 어요 for the verbs below:
  1. 먹다 : eat. 먹어요.
  2. 읽다 : read. 읽어요.
  3. 주다 : give. 줘요.
  4. 듣다 : hear. (irregular verb). 들어요.
  * Finish! I guess we can answer the question below:
  오늘 뭐 해요? (What are u doing today?)
  1. 읽어요.
  2. 음악 들어요.
  3. 먹어요.

  2011년 1월 11일 화요일

  뭐 해요? (1)

  - 뭐 해요? What are you doing?
  Step 1: Verb stem + 아요.
  Step 2: Object + Verb.
  * Now these are some verbs, and added 아요 to make the present tense:
  1. 가다 : go. 가요.
  2. 만나다 : meet. 만나요.
  신문 (newspaper)
  3. 살다 : live. 살아요.
  4. 보다 : see, watch, look. 봐요.
  5. 하다 : do, make. (irregular verb). 해요.
  *PRACTICE:
  - 텔레비전 봐요. I watch television.
  - 저는 전화 해요. I make a call.
  - 친구 만나요. Meet friend.
  - 선생님 만나요.
  - 나는 신문 봐요. I read a newspaper.

  Where are you going?

  파티 (party)
  1. 어디 : where
  2. How many : . Eg: 몇 개드릴 까요? (How many ... do you want?)
  3. What : . Eg: 뭐 드릴 까요? (What do you want to ...?)

  A: 어디() 가요?
  B: 에 가요.

  1. 집 : home
  2. 커피숍 : coffee shop
  3. 학교 : school
  4. 가게 : store. 백화점 : department store.
  5. 식당 : restaurant
  커피프린스 (Coffee Prince) 2007
  6. 회사 : office
  7. 파티 : party
  8. 도서관 : library
  9. 우체국 : post office
  10. 서점 : book store
  11. 극장 : theatre
  12. 방 : room
  13. 부엌 : kitchen

  At a store

  슈퍼마켓 (Super market)
  *Warning: I am a beginner in learning Korean. So, I just translate the dialog below but not sure if it's accurate. Just relatively!!!

  Shop assistant: 어서오세요. 뭐드릴까요? Welcome. May I help u? What do u want to buy?
  Customer: 사과 있어요? Do u have apple?
  Shop assistant: 네, 있어요. Yes.
  Customer: 얼마예요? How much does it cost? (얼마 : How much)
  Shop assistant: 천원이에요. It costs 1,000 won.
  Customer: 맛있어요? Is it delicious?
  Shop assistant: 네, 아주 맛있어요. 몇 개 드릴까요? Yes, it's really delicious. How much do u want?
  Customer: 다섯 개 주세요. 이 빵 주세요. 전부 얼마예요? Give me 5 apples. Give me this bread. How much do they all cost?
  Shop assistant: 만 원이에요. They cost 10,000 won.
  _________________________
  - 비싸요. It's too expensive. ^^

  2011년 1월 10일 월요일

  alphabet (29 letters first)

  1. ㅏ
  - 기 : baby
  - 무 : tree
  - 리 : bridge
  2. ㅓ
  - 어머니 : mother
  - 미 : spider
  - : I
  3. ㅗ
  • note: khi phát âm âm 오 phải tròn miệng, và âm 오 trong tiếng Hàn sâu hơn âm ô trong tiếng Việt một chút. (reference source: ngohaibac.net)
  소라 (top shell)
  - 이 : cucumber
  - : cow
  - 포도 : grape
  4. ㅜ
  - 리 : we
  - 고마 : sweet potato
  - 호 : lake
  5. ㅡ
  - 네 : swing
  - 아다 : sick
  - 빠다 : fast
  6. ㅣ
  안경 (glasses)
  - 마 : brow
  - : rain
  - 차 : train
  7. ㄱ
  - 방 : bag
  - 미 : spider
  - 아 : baby
  8. ㄴ
  - 무 : tree
  - 래 : song
  - 비 : soap
  9. ㄷ
  - 리 : bridge
  안경 (glasses) optic
  - 시 : city
  - 구 : shoes
  10. ㄹ
  - 소 : top shell
  - 우 : we
  - 도 : road
  11. ㅁ
  - 리 : head
  - 차 : carriage
  - 지개 : rainbow
  12. ㅂ
  - 지 : trousers
  - : rain
  사자 (lion)
  - 아지 : father
  13. ㅅ
  - : cow
  - 자 : lion
  - : bird
  14. ㅇ
  - 버지 : father
  - 머니 : mother
  - 리 : duck
  15. ㅈ
  - 바 : trousers
  무지개 (rainbow) ^^
  - 머니 : pocket
  16. ㅊ
  - 마 : skirt
  - 마 : coach
  - 고 : red pepper
  17. ㅋ
  - : nose
  - : height
  - 조 : nephew
  18. ㅌ
  - 조 : ostrich
  휴지 (tissues, toilet tissues)
  - 까 : rabbit
  - 수 : pitcher
  19. ㅍ
  - 도 : wave
  - 도 : grape
  - 리 : pipe
  20. ㅎ
  - 마 : hippo
  - 수 : lake
  - 지 : tissues 
  21. ㄲ
  - 치 : magpie
  - 리 : tail
  - 토 : rabbit
  22. ㄸ
  - : and
  까치 (magpie) The magpie Monet
  - 다 : float
  23. ㅃ
  - 아 : father
  - 오 : brother
  - 리 : root
  24. ㅆ
  - 요 : cheap
  - 요 : bitter
  25. ㅉ
  - 요 : salty
  - 버 : cherry
  - 가: imitation; fake
  26. 야
  - 구 : baseball
  - 이기 : talk
  - 자 : coconut
  27. 여
  - 기 : here
  - 울 : winter
  - 자 : female
  28. 요
  - 리 : cooking
  - 수 : professor
  - 우 : (n) stamp
  29. 유
  -리 : glass
  - 우 : milk
  - 지 : tissue
  * More words: 사과 (apple); 물 (water); 커피 (coffee); 전화 (telephone); 전화카드 (telephone card); 신문 (newspaper); 휴지 (toilet paper); 빵 (bread); 계란 (egg); 우유 (milk); 라면 (noodle); 비누 (soap); 담배 (cigarette); (tangerine);과자 (cookie);책 (book);연필 (pencil);볼펜 (ball point pen);돈 (money);가방 (bag);우산 (umbrella);안경 (glasses).

  

  2011년 1월 8일 토요일

  제 1 과 : 안녕하세요 (Greetings)

  Ms. Ahn Chakhee
  1* (bow & say greetings) 안녕하세요. ___ 입니다.
  Now go over with some names for example:
  - 안녕하세요. 김민욱 입니다.
  - 안녕하세요. 이수지 입니다.
  - 안녕하세요. Lan 입니다.
  2. - 안녕하세요. Hello.
     - 저는 Lan 입니다. My name is Lan. I am Lan.
     - 만나서 반갑습니다. I'm glad to meet you.

  2011년 1월 7일 금요일

  Particle (이)나 OR

  * You'll add 이나 or 나 after the word to make sense 'or'. Yes, its meaning is 'or'. The tail 이나 goes with the words that ending in CONSONANT. Hence the tail 나 will go with the words that ending in VOWEL. You will see this rule more clearly in examples below.
  1.  쥬스를 드실래요? Would u like tea or juice?
  쥬스 juice
  2. 드실래요? Would u like tea or something?
  3. 김치탕이나 갈비 드실래요? Would u like kimchi soup or kalbi?
  4. 고양이를(cat) 보셨어요? Did u see a dog or a cat?
  5. 수학(math) 공부하실거에요? Are u gonna study math or something?
  6. 기차(train) 버스(bus)를 타실 거에요? Are u gonna ride the train or the bus? (!)

  2011년 1월 6일 목요일

  (으)로 (instrumental, tools, directions)

  젓가락 chopsticks Eastern
  1.젓가락으로 먹었어요. I ate with chopsticks.
  2. 기차 갔어요. I went by train.
  3. 학교 가세요. He went to school.
  4. 나비 변해요. It's turning into a butterfly.
  * Locative use:
  - 어디(어딜) 가세요? Where are u going?
  Or can be shortened to: 어딜요? (어딜료?)
  - 집으 갑니다. I'm going home.
  - 학교 가세요. He's going to school.

  Particle: 씩 each

  1. 밤마다 3시간 영어를 공부하 겠습니다. I will study English for 3 hours each night.
  2. 점심마다 갈비탕 1분 드셨어요. For lunch he'd eat Kalbi soup.
  3.학생한테연필한개 줬습니다. I gave each student 1 pencil.
  갈비탕 (trông như sườn w củ cải)
  4. 매일 1사간 기타 연습해요. I practice guitar for 1 hour each day.

  Particles (places & time)

  * Particles for places and time:
  1. __ 부터 __ 까지__ : from ... to ...
  2. 행 : bound (places only)
  Eg.:
  1. For places:
  - 서울시부터 강릉시까지 버스로갔어요.
  - 부산 열자예요. This is the train bound for Busan.
  -김포시부터 천안시까지 대구 열차로갔어요. I rode the Daegu bound train from Gimpo to Cheonan.
  2. For time:
  - 5 (다섯) 시 부터 9 (아홉) 까지 노래방에서노래를불렀어요. I sang from 5pm to 9pm at a karaoke bar.
  - 새벽부터 오후까지 비가왔어요. Rain fell from the early morning to the afternoon.
  - 몇시부터 기다리셨어요? From what time have u been waiting?
  - 몇시까지 기다리셨어요? Until what time did u wait?

  2011년 1월 5일 수요일

  Special phrases ( about, for, through, because)

  There are 4 words I wanna introduce to you today. They are:
  1. about: Noun 에 대해 (서), or in formal is Noun 관 해 (서).
  2. for (the sake of; because of): Noun 을/를 위해 (서).
  3. through: Noun 을/를 통해 (서).
  4. because: Noun 때문에.
  * For example:
  1. 명동에 대해서 이야 기하 셨어요? Were u talking about Myeong dong?
    - 미국에 대해서 얘기 했어요. I was talking about the USA.
  2. 미래를 위해서 열심히 공부하세요! For the future, u must study hard!
  3. 종학씨를 통해서 한국말을 많이 배웠어요. I learned a log of Korean through Jonghak.
  4. 숙제 때문에 영화관에 가지못하 겠어요. Because of homework, I cannot go to the cinema.

  2011년 1월 1일 토요일

  Past tense

  컴퓨터 (tistory)
  1. 안녕히 주무셨어요? Did u sleep well?
  2. 잘잤어요. I slept well.
  3. 컴퓨터가아녔어요. That was not a computer.
  4. 밥됐어요? Is the food ready?
  5. 많이 울었어요. I cried a lot.
  6. 많이 우셨어요. He cried a lot.
  7. 돌아 가셨어요. He died.

  Compound vowels having 'w' sound (7 vowels)

  1, 와 like wow (waʊ) or what (wɒt) (wɑːt) ôa, wa
  eg. 이리와!
  2, 왜 like wagon (ˈg.ən) oe
  eg.왜?
  3, 외 uê; like Koeln
  eg. 괴물
  4, 워 like one (wʌn); uơ
  eg. 아, 추워!
  5. 웨 like weather (
  ˈweð.ər)
  6. 위 like we (wi). Cái này chắc là dễ nhất đây, rất simple nhá kekeke.
  eg. 귀신 (a ghost); 널 위해서...
  7. 의

  word order

  eg. 나는 잡니다. I am sleeping.
  REMEMBER THE WORD ORDER:
  RULE 1: S_O_V
  RULE 2: Verbs are last.
  RULE 3: TIME before PLACES.
  RULE 4: S_O
  RULE 5: Adverbs right before verbs.
  Now I have some words. Make sentence with them, ok:
  1.I, the car, to the house, on Saturdays, easily, to drive.
  2. I easily drive the car to the house on Saturday. OK!
  3. KOREAN WORD ORDER:
  I the car on Saturdays to the house easily drive.
  Now you will say this sentence in Korean:
  나는 차를 토요일에 집에 쉽게 운전합니다.
  4. 나는 차를 토요일에 집에 쉽게 운전합니다. ^^

  인사합시다! Meeting & Greeting!

  1. 안녕하세요!

  2. 안녕하십니까.
  3. 안녕!

  4. 안녕히 계세요.
  5. 안녕히 계십시오.
  6. 안녕히 가세요.
  7. 안녕히 가십시오.
  8. 잘있어.

  9. 여보세요. (on telephone ...)

  10. 다녀올 께요.
  11. 다녀왔습니다.
  12. 갔다올 께요.

  13. 만나서반갑습니다.
  14. 반갑습니다.
  15. 처음 뵙겠습니다.

  16. 배고파요.
  17. 배불러요.
  18. 잘먹겠슴니다.
  19. 발먹었습니다.

  Hangul

   @ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 
  01. 가  GAH (kiểu như âm 'c' trong cái ô tô 'car' ấy)
  02. 나  NAH
  03. 다  DAH
  04. 라  LA
  05. 마  MAH
  06. 바  BAH (saying 'pa' but frowning when you say it; nói như âm 'pa' nhưng khi nói hơi nhăn mặt chút nhé)
  07. 사  SAH
  08. 아  AH
  09. 자  JAH
  10. 차  CHA
  11. 카  KAH (using your stomach muscles, sử dụng cơ bụng)
  12. 타  TAH
  13. 파  PAH (having the 'p' come from your stomach; nói âm p bắn từ trong dạ dày, trong bụng ra khỏi mồm ý)
  14. 하  HA

  @ 아 야 어 여 오 요 우 유 으 이
  01. 아  AH
  02. 야  YAH
  03. 어  UH
  04. 여  YUH
  05. 오  OH
  06. 요  YOH
  07. 우  OOH
  08. 유  YOU
  09. 으  EUH
  10. 이  E

  Honorific Base: Adding 시

  I/ Irregulars:
  1. ㄷ changes to ㄹ then adds 으시
  a.듣다 to 들으시 : to listen
  b. 걷다 to 걸으시 : to walk
  2. ㅂ ending verbs drop ㅂ and add 우시
  a. 돕다 to 도우시 : to help
  b. 굽다 to 구우시 : to broil, to roast
  3. ㄹending verbs drop ㄹand add 시
  a. 살다 to 사시 : to live
  b. 열다 to 여시 : to open

  Pure & Sino Korean numbers

  * There are 2 number systems in Korean language:
  • Native/Pure Korean numbers
  • Sino/Chinese Korean numbers

  1. These are the pure one:
  • From 0 to 12: 공, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘.
  • From 20 to 99:
  20 스물    30 서른    40 마흔    50 쉰
  60 예순    70 일흔    80 여든    90 아흔

  • 16 =  열여섯          • 51 = 쉰하나
  • 59 = 쉰아홉           • 45 = 마흔다섯

  2. These are the Sino one:
  • From 0 to 12: 공, 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십,  십일,  십이.
  • From 20 to 99:
  20 이십    30 삼십    40 사십    50 오십
  60 육십    70 칠십    80 팔십    90 구십

  • 16 = 십육 (심뉵)        • 51 = 오십일
  • 59 = 오십구             • 45 = 사십오

  100 백
  1.000 천
  10.000 만
  100.000 십만
  1.000.000 백만

  conjunctions

  1. 뻐스안좋아해요. 근데, 차가 없어요. I don't like the bus but I don't have a car.
  2. 배가너무고파요. 그래도 가요. I'm going even though I'm so hungry. :-/
  3. 김치를먹으세요. 그러면배가부를거에요. He's eating the Kimchi. Well, he should be full.
  4. 떠났어요. 그래서정말미안해요. I left so I'm sorry. :-/

  FORMALITY CHART

  Trước khi trình bày 5 cách nói nghi thức chính trong tiếng Hàn, cho mình lưu ý phát âm của từ formality /fɔːˈmæl.ə.ti/ không lại phát âm nhầm trọng âm nhá ^^
  * There are 5 major formality levels:
  1. 하십니다 : ice breakers, talking about other people (THEM) (NEVER about yourself).
  2. 합니다 : ice breakers, talking about yourself or general descriptions
  3. 하세요 : when u know someone, talking about THEM (NEVER about yourself)
  4. 해요 : when u know someone, talking about yourself or general descriptions
  5. 해, 한다, 하다 : with younger people, with friends, family
  * added to an object when it stands alone to make it formal.
  LƯU Ý: Cái này mình vẫn đang học nên chưa chắc chắn tẹo nào đâu đấy. Đợi mình xác nhận lại cho đúng đã. Đây là mình mới post nháp zậy thôi!


  Tua rua
  ( remind me: Làng nón Triều Khúc - Hà Nội)


  walking

  * Imperative form - Thức mệnh lệnh:
  1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
  2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
  3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
  4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
  5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
  ______
  Wrap it up:
  : 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
  : 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
  : 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
  : 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
  * 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
  _____
  * 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
  * 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
  * 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
  ____
  THÔNG DỤNG:
  * 실례합니다.
  * 어떻게 오셨습니까?
  * 그래야겠어요.
  * SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
  _____
  * 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
  But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

  picasa

  Facebook Badge