2011년 2월 28일 월요일

-았/었/였습니다 (Past tense; Formal & Polite)

Còn nhớ entry trước chúng ta đã học cách nói trang trọng bằng suffix (vowel/ㄹ)ㅂ니다; (consonant) 습니다 ở thì hiện tại. Entry này chúng ta vẫn học về cách nói trang trọng này nhưng ở thì quá khứ. Quy tắc add suffix là: (vowelㅏ;ㅗ) 았습니다; (other vowels) 었습니다; (하다) 했습니다. Nếu thay 다 thành 까 thì ta có dạng câu hỏi.
*****
전화를 받다 : nghe điện thoại; 전화를 받았습니다
전화를 걸다 : gọi điện thoại; 전화를 걸었습니다
출근하다 : go to work; go to the office; 출근했습니다
회의하다 : be in a meeting; 회의했습니다
*****
• 뭐 했습니까?
- 출근했습니다.
• 전화를 받았습니까?
- 네, 전화를 받았습니다.
• 전화를 걸었습니까?
- 네, 전화를 걸었습니다.
• 어제 회의 했습니까?
- 아니오, 회의 안 했습니다.
*****
: 여보세요? 네, 이수영 씨요? 잠깐만 기다리세요.
: 이수영 씨 출근했습니까?
: 네, 출근했습니다.
: 어디에 갔습니까?
: 회의 하러 갔습니다.
: 여보세요. 이수영 씨가 지금 자리에 없습니다. 회의 하러 갔습니다. 나중에 다시 전화해 주세요. (자리 : vị trí ngồi làm việc)
: 이수영 씨, 조금 전에 친구가 전화를 걸었습니다.

Hỏi đường

Người Hàn Quốc rất coi trọng khuôn phép trong lời ăn tiếng nói. Cho nên khi nói chuyện với người không quen biết hoặc ở những nơi trang trọng thì thay vì nói 있어요, chúng ta nên nói là 있습니다. Trong đời sống hàng ngày, thì ngoài người nhà và bạn bè thân thiết ra, khi nói chuyện với người khác, đặc biệt nếu họ là người lớn tuổi hơn hoặc là người có địa vị hơn chúng ta, thì chúng ta luôn dùng suffix ㅂ/습니다 để kết thúc câu.
* Quy tắc add suffix:
vowel/ㄹ: add ㅂ니다 (drop ㄹ)
consonant: add 습니다
• change 다 into 까 to make question.
*****
근처에 있다 : nearby; quanh đây
가깝다 : near
멀다 : far
길을 건너다 : cross the street
건물 : building
*****
: 실레합니다. 이 근처에 우체국이 있습니까?
: 네, 있습니다.
: 여기에서 멉니까?
: 아니오, 가깝습니다. 저기 은행 건물이 있지요?
: 네.
: 저 은행 건물 둬에 있습니다.
: 어디에서 길을 건넙니까?
: 저 에서 건너세요.
: 네, 감사합니다.
*****
1. add ㅂ니다:
• 걸리다 : take (time)
베트남까지 얼마나 걸립니까?
- 일주일쯤 걸립니다.
한국까지 얼마나 걸립니까?
- 24시간 걸립니다.
서울까지 얼마나 걸립니까?
- 45 걸립니다.
• 가다 : 갑니다
- 유리 씨는 이번 주말에 제주도에 놀러 갑니까?
2. add 습니다:

2011년 2월 27일 일요일

Ask someone for favor (suffix 아/어/해 주세요)

* Mẫu câu của entry hôm nay là: Làm ơn ...
좀 : 좀 해 주세요 = ~ please do sth.
Add suffix 아/어/해 주세요. Quy tắc add đuôi giống của thì hiện tại (아/어/해요).
보이다 : 보여 주세요
넣다 : 넣어 주세요
싸다 : 싸 주세요 (싸다: wrap (up); nhớ là 싸다 còn là 싸요 [cheap] nhé)
포장하다 : 포장해 주세요 (pack)
깎다 : 깎아 주세요
*****
이 시계 보여 주세요. (시계: watch; clock)
가방에 넣어 주세요.
 예쁘게 싸 주세요.
 예쁘게 포장해 주세요.
(너무 비싸요.) 깎아 주세요.
*****
• 선물할 거예요?
- 네, 선물할 거예요. 그러니까 예쁘게 좀 싸 주세요.
* 그러니까 với cả 그래서 nghĩa như nhau, đều là 'therefore; so' nhưng 그러니까 thì hay được dùng trong câu nói với nội dung yêu cầu hay ra lệnh ai đó.
*****
1. 아 주세요:
2. 어 주세요:
• 바꾸다 : 바꿔 주세요 (change)
- 유리 씨 계시면 좀 바꿔 주세요.
3. 해 주세요:
• 전화 하다:
- 나중에 다시 전화해 주세요.
• 용서하다:
- 제발 용서해 주세요. Please forgive me!

2011년 2월 26일 토요일

Comparative (noun + 보다)

*Thực hành với cấu trúc so sánh hơn dựa trên một số dữ kiện sau:
1. 사과: 3,000원 [삼천원]
배: 1,000원 [천원]
사과가 배보다 비싸요. Táo đắt hơn lê.
배가 사과보다 싸요.
2.
람꽃
한라산: elevation 1,950 m [Hallasan, 제주도]
Hallasan is the highest mountain of South Korea.
설악산: elevation 1,708 m [Seoraksan]
Seoraksan is the third highest mountain of South Korea.
높다 : 높아요 (high; tall)
한라산이 설악산보다 높아요.
설악산보다 한라산이 높아요.
3. 오늘: -10°C
어제: 0°C
추워요 : cold
오늘이 어제보다 추워요.
오늘이 더 추워요. Today is colder.
4. 커피: 3,500원 [삼천오백원]
주스: 3,000원 [삼천원]
커피가 주스보다 비싸요.
5. 언니: 160cm
동생: 170cm
동생이 언니보다 더 커요.
언니보다 동생이 더 커요.
6. 금요일: Friday
토요일: Saturday
바쁘다: 바빠요
금요일이 토요일보다 더 바빠요. I'm busier on Friday than on Saturday.
7. 꽃보다 남자 (남자: man; men; male) [Boys over flowers the drama]

곰인형 teddy bear

ozlandshop
14,000원
[만사천원]
찾다 : find; look for
Thêm đuôi (으)세요 cho lịch sự hơn : 찾으세요
Còn nhớ 이거 là rút gọn của 이것 chứ ạ?
Và 이건; 저건 là rút gọn của 이것은; 저것은.
Bài này để thấy các cách rút gọn của từ được sử dụng phổ biến trong hội thoại hàng ngày ra sao, và điều thứ hai là để chúng ta ôn tập tiếp về cấu trúc so sánh hơn.
*****
: 뭘 찾으세요?
: 곰인형 있어요?
:이거 어때요?
: 귀여워요. 그런데 좀 작아요. 이것보다 큰 건 없어요?
: 그럼 이건 어때요?
: 마음에들어요. 얼마예요?
15,000원이에요. [만오천원]
: 저건요?
: 저건 이것보다 좀 싸요. 10,000원이에요. [만원]

Cấu trúc câu so sánh với 보다

Mình không muốn nhầm nhọt mỗi khi sử dụng thể loại câu này. Entry này phải dứt điểm!
Thời tiết hôm nay nắng đẹp quá. Trời hôm nay đẹp hơn hôm qua.
Xét câu sau: 'Trái đất to hơn mặt trăng.' Câu này so sánh giữa 2 vật. 1 vật gọi là vật mẫu (mặt trăng). 1 vật gọi là vật bị so sánh (trái đất).
Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh là: The Earth is (much) larger than the Moon (is).
* Còn trong tiếng Hàn cấu trúc so sánh hơn là:
- (vật 1) + vật 2 +보다 + (vật 1) + tính chất so sánh.
Vật 1 có 2 vị trí trong câu như thứ tự trên. Hãy ghi nhớ rằng: Danh từ nào đứng ngay trước cụm từ 보다 thì nó là vật 2, hay vật mẫu, tức là 'mặt trăng' ở ví dụ trên. Vật còn lại dĩ nhiên là vật 1, tức là 'trái đất' ở ví dụ trên.
*****
크다 (커요)
작다
귀엽다 (귀여워요)
마음에들다
*****
• 수영 씨가 유리 씨보다 커요.
• 서울이 버산보다 커요.
• 하노이가 서울보다 커요.
• 동생이 저보다 커요.
• 이 인형이 저 곰인형보다 귀여워요.
• 어느 것이 마음에들어요? (sau 어느 bao giờ cũng là một danh từ)
- 저 것이 이것보다 마음에들어요.

2011년 2월 25일 금요일

예쁘다 (무슨 versus 어느 = which)

• Đẹp: 예쁘다
• 색 : 빨간 색 red; 파란 색 blue; 하얀 색 white; 노란 색 yellow; 까만 색 black.
• Trong bài này chúng ta sẽ phân biệt 2 từ để hỏi đều có chức năng như một tính từ vì đều có 1 danh từ theo sau chúng. Thứ nhất đó là 무슨 và thứ hai là 어느. Khi phải lựa chọn chắc chắn 1 thứ trong số 2 hay nhiều đồ vật thì chúng ta sẽ dùng 어느.
*****
: 어서오세요. 무슨 꽃 드릴까요? (Còn nhớ, hồi trước học cách hỏi 뭘 드릴까요?)
: 수영 씨, 무슨 꽃 살까요?
: 글쎄요. 장미 어때요?
: 좋아요. 그런데 장미가 많아요. 무슨 색을 살까요?
: 빨간 색도 예쁘 노란 색도 예뻐요.
: 어느 걸 드릴까요?
: 어느 걸 살까요?
: 이걸 사요.
*****
무슨 꽃 드릴까요?
- 장미꽃 주세요.
무슨 우유 드릴까요?
- 초코 우유 주세요.
무슨 음식 좋아해요?
- 불고기 좋아해요.
무슨 색 좋아해요?
- 파란 색 좋아해요.
*****
어느 꽃을 드릴까요?
- 이 꽃을 주세요.
어느 가방을 살까요?
- 저 가방을 사요.
어느 책을 살까요?
- 이 책을 사요.
어느 영화를 볼까요?
- 이 영화를 봐요.
*****
어느 걸 드릴까요?
- 이걸 주세요.
어느 사과 드릴까요?
- 저 사과 주세요.
무슨 우유 드릴까요?
- 초코 우유 주세요.

뭘 드릴까요? [các dạng rút gọn của 것]

• Trong bài này hãy ghi nhớ động từ 드리다.
• Dạng rút gọn:
- 이것 có dạng rút gọn là 이거
- 이것은 có dạng rút gọn là 이건
- 저것 có dạng rút gọn là 저거
- 저것은 có dạng rút gọn là 저건
- 것을 có dạng rút gọn là
*****
: 이사과 한 개에 얼마예요?
: 한 개에 천원이에요. (1,000)
: 저건요?
: 저건 한 개에 천오백원이에요. (1,500)
: 이건 세 개주세요. 이 참외는 한 개에 얼마예요?
: 세 개에 이천원이에요. (2,000). 이것도 드릴까요?
: 아니오, 사과만 주세요.
*****
*Test: Tóm lại, khi hỏi về giá tiền (PRICE) và trả lời về giá tiền chi tiết cho đơn vị tính (ví dụ như các đơn vị 개, 병, 마리, 송이) thì hãy nhớ có tiểu từ đặt sau từ chỉ đơn vị. Ví dụ:
오징어는 한 마리 얼마예요?
- 한 마리 800원이에요.
이 맥주는 한 병얼마예요?
- 두 병 500원이에요.
이 참외는 한 개 얼마예요?
- 세 개 1000원이에요.

2011년 2월 23일 수요일

-쯤

, , , , 다섯 , 여섯 , 일곱 , 여덟 , 아홉 , .
(1 year) 일
(1 month) 한
(1 week) 일 주일
How to say about the frequency: 한 달에 한 번 + content.
*****
일 주일에 세 번 한국어를 가르칩니다.
한 달에 여덟 번 영어를 가르칩니다.
일 년에 한 번 외국에 가요.
한 달에 한 번 편지를 써요. (쓰다)
일 주일에 한 번 수영을 하러 수영장에 가요.
매일 운동을 해요.
*****
두 주일에 한 번 사진을 찍으러 경복궁에 가요.
영화를 자주 봐요?
- 네, 일 주일에 한 번 봐요.
여행을 자주 해요?
- 아니오, 일 년에 한 번 해요.
매일 편지를 써요?
- 아니오, 두 달에 한 번 편지를 써요.
외국에 자주 가요?
- 아니오, 일 년에 한 번 가요.
한 달에 몇 번 수영에 가요?
- 한 달에 네 번 가요.
일 주일에 몇 번 수영을 하러 가요?
- 저는 일 주일에 한 번 가요.
일 주일에 한 번 술을 마셔요.
영화를 보러 자주 극장에 가요?
- 아니오, 한 달에 한 번 가요.
*****
* 언제나 : always; usually; whenever
* 자주 : often
* 가끔 : once in a while
- 나는 언제나 아침 7시에 일러나요.

2011년 2월 22일 화요일

취미 (Let's learn the rule: verb stem +는 + 것)

Cấu trúc câu trong entry này cũng không phức tạp lắm. Đó là cách chuyển một động từ thành một danh từ. Và để làm việc đó, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ 'verb stem+는 것'. Bây giờ tôi sẽ đưa ra 3 cách nói sau:
1. I like movie. 저는 영화를 좋아해요.
2. I like watching movie. 저는 영화 보는 것을 좋아해요.
3. My hobby is watching movie. 제 취미는 영화 보는 것이에요.
Vâng, cùng một nội dung, nhưng là 3 kiểu cấu trúc câu khác nhau. Nội dung entry này chính là sự khác nhau đó.
*****
사진 찍다
음악 듣다
영화 보다
그림 그리다
춤 추다
*****
*Type 1: verb stem +는 + 것(을) 좋아해요.
저는 사진 찍는 것을 좋아해요.
음악 듣는 것 좋아해요.
영화 보는 것 좋아해요.
그림 그리는 것을 좋아해요.
저는 춤 추는 것을 좋아해요.
운동 하는 것을 좋아해요?
- 아니오, 안 좋아해요.
수영 하는 것 좋아해요?
- 네, 아주 좋아해요.
*Type 2: 제 취미는 + ... verb stem +는 + 것이에요/거예요. (Bạn nên biết 것이에요 có dạng rút gọn chính là 거예요.)
취미가 뭐예요?
- 사진 찍는 것이에요.
제 취미는 음악 듣는 것이에요.
제 취미는 영화 보는 거예요.
제 취미는 그림 그리는 것이에요.
제 취미는 춤 추는 거예요.
*****
*Test: Phân biệt thế nào giữa và đây?

2011년 2월 21일 월요일

Cấu trúc: verb stem + (으)러 가다. (1)

* [place+에] verb stem + (으)러 + [place +에] + 가다.
Chúng ta sử dụng cụm từ '러 가다' khi chúng ta muốn diễn tả một mục đích đi đến đâu để làm gì đó. Còn nhớ, cụm từ 'Place + 에 + 가서' trong entry trước dùng để diễn đạt đã làm gì hoặc dự định làm gì ở đâu và nó đòi hỏi phải có từ chỉ địa điểm ở trong câu. Còn đối với cấu trúc câu sử dụng '러 가다' có từ chỉ địa điểm cũng được, mà không có cũng được. Nói qua như vậy để chúng ta phân biệt 2 loại câu này.
Vậy, khi muốn đặt địa điểm vào thì đặt ở vị trí nào. Có 2 vị trí. Hoặc để lên đầu câu, kèm theo giới từ 에. Hoặc đặt ngay trước 가다, và nhớ vẫn có giới từ 에 nhé.
Điều lưu ý nữa là có thể dùng 오다 hay 다니다 thay cho 가다 cũng được. Động từ 다니다 cũng có nghĩa là "đi đến (đâu đó)" và ngoài ra nó còn chỉ sự thường xuyên, frequency; work for. Vâng, hãy ôn lại động từ 다니다 một chút ạ.
언님은 뭘 해요?/- 병원에 다녀요. (의사; 간호사; 환자)
******
손을 씻다: wash hand
편지를 보내다: send a letter
소포를 보내다: send a package
배우다: study; learn./ 한국어를 배우다: learn Korean language (공부하다)
전화를 걸다: make a phone call
* The rule: if the verb stem ending is:
• a vowel/ㄹ: add 러 가다.
• a consonant: add 으러 가다.
*****
1. 어디 가요?
친구를 만나러 커피숍에 가요.
화장실에 손을 씻으러 가요.
전화를 걸러 공중전화부스에 가요.
2. 어제 도서관에 갔어요?
네, 책 읽으러 도서관에 갔어요.
3.오후에 뭐 할 거예요?
책을 사러 서점에 갈 거예요. (서점: bookshop)
저는 책을 읽으러 도서관에 갈 거예요.
4. 우체국에 편지를 보내러 와요.
우체국에 소포를 보내러 가요.
아직 점심을 안 먹었어요.
점심을 먹으러 식당에 갈 거예요. (점심: lunch; luncheon)
한국어를 배우러 한국에 왔어요. (배우다 : learn; study)
*****
• 사진을 자주 찍으러 제주도에 가요?
- 아니오, 두 달에 한 번 가요.

Place +에 + 가서 + content.

Cấu trúc ngữ pháp này rất đơn giản. Luôn có từ 가서 giúp cho bạn nhận diện ra cấu trúc này. Đại ý là để diễn tả bạn định làm gì hoặc đã làm gì ở một địa điểm cụ thể.
빌리다
쉬다
씻다
1. 오후 뭐 할 거예요?
• 집에 가서 씻고 잘 거예요.
• 도서관에 가서 책을 빌릴 거예요.
2. 어제 뭘 했어요?
• 극장에 가서 영화를 봤어요.
• 수영장에 가서 수영을 했어요.
- 수영 잘 해요? (잘: well)
- 네, 잘 해요.
3. 오늘 뭐 할 거예요?
• 집에 가서 청소를 할 거예요.
• 집에 가서 쉴 거예요.
• 집에 가서 청소를 하 쉴 거예요.
• 집에 가서 씻을 거예요.
• 집에 가서 잘 거예요.
• 집에 가서 씻 잘 거예요.
4. 어제 뭘 했어요?
• 집에 가서 씻었어요.
• 도서관에 가서 책을 빌렸어요.
*****
Test:
Mình chỉ có một thắc mắc là 2 cách diễn đạt dưới đây khác nhau như thế nào về ngữ cảnh sử dụng và ý nghĩa:
도서관에서 책을 읽을 거예요.
도서관에 가서 책을 읽을 거예요.

2011년 2월 20일 일요일

Cấu trúc 'verb stem + 고'

• 쉬다 : take a rest
• 청소하다 : clean
• 구경하다 : go sightseeing
• 여행하다 : travel
*****
: 주말 잘 보냈어요?
: 네, 잘 보냈어요. 그런데 좀 피곤해요. (그런데: but)
: 뭐 했어요?
: 부산에 여행 갔다왔어요.
: 부산에서 뭐 했어요?
: 여기저기 구경 하고 먹었어요. (여기저기: here & there; đây đó)
: 저는 집에서 청소를 하고 쉬었어요.
*****
Practice: verb stem + 고 (and; and then):
1. 청소해요. 그리고 텔레피전을 봐요.
• Combined: (집에서) 청소를 하고 텔레피전을 봐요.
2. 영화를 봐요. 그리고 테니스를 쳐요.
• Combined: 영화를 보고 테니스를 쳐요.
3. (방에서) 책을 읽고 쉬었어요.
4. 주말에 운동을 하고 친구를 만났어요.
5. 텔레피전을 보고 공부했어요.
6. 청소를 하고 쉴거예요. (Remember the future tense's suffix: ㄹ/을 거예요.)
7. 어제 영화를 보고 쇼핑을 했어요.
*****
Test:
1. Remember the verb 보내다 has 2 senses: send (mail) and pass (go, eg. 시간).
2. The phrase '여행 갔다왔어요' means what?
3. Compare 2 expression:
• 갔다왔어요
• 다녀왔어요
4. Uhm, '피곤해요' có thể chia ở thì quá khứ được ko đây?

Express with 좀 바꿔 주다

: 여보세요? 거기 김민욱 씨 계십니까?
: 네, 계세요.
: 김민욱 씨 좀 바꿔 주세요.
: 네, 잠깐만 기다리세요.
: 네, 김민욱입니다.
: 저 마이클입니다.
: 안녕하세요.
: 안녕하세요. 이따가 학교에 와요?
: 네, 그래요.
: 네, 그럼 이따가 학교에서 만나요?
: 네, 그래요.
* More practice:
• 유리 씨 좀 바꿔 주세요.
• 이 책 좀 바꿔 주세요.
• 달러 좀 바꿔 주세요.

전화번호

지역번호
area code
집 전화번호가 몇번이에요?
(우리집 전화번호는) 612에 345번이에요.
지역번호는 몇번이에요?
043이에요.
*****
여보세요?
여보세요? 거기 수영 씨 계십니까?
아니오, 지금 계세요. 실례지만 누구세요?
저는 수지입니다. 나중에 다시 걸겠어요.
*****
• 여보세요?
• 여보세요? 거기 호동 씨 계십니까?
• 아니오, 지금 계세요.
• 성기 씨 계십니까?
• 아니오, 계세요.
• 유리 씨 계세요?
• 네, 계세요. 실례지만 누구세요?
• 저는 나나입니다.
• 잠깐만 기다리세요.
• 감사합니다.
*****
Note:
* 걸다 : call
- the future tense: 걸겠어요
- I will call again later. 나중에 다시 걸겠어요.
* 있다 : 계시다 (Honorifics form)
- 계세요
- 계십니다; 계십니까?

2011년 2월 19일 토요일

아프다; 나다 (Topic: Medical)

: 어디가 아파요?
: 가 아파요.
: 무얼 먹었어요?
: 술을 많이 마셨어요.
: 그럼, 머리도 아파요?
: 네, 머리도 조금 아파요. 도 아프고 도 아파요.
: 잠깐만 기다리세요.
*****
: 어디가 아파요?
: 이 아파요. 그리고 다리도 아파요.
*****
: 어디가 아파요?
: 머리가 아파요.
: 어떻게 아파요?
: 이 나요.
: 열도 있어요?
: 네, 열이 나요. 그리고 기침도 나요.
* 열도 나고 기침도 나요.

(실례지만) 무슨 일을 하십니까?

* 아버지는 뭘 해요?
1. 아버지는 병원에 다녀요.
2. 아버지는 의사예요.
* 무슨 일을 하십니까?
- 일 (n): job

2011년 2월 18일 금요일

Bài thoại 제39과 (많군요; 많이; 많아요; 아주)

: 안녕하세요. 무얼 샀어요?
: 안녕하세요. 과일을 샀어요.
: 그게 모두 과일이에요? (그게 : it; that) 아주 많아요.
: 예, 가족이 아주 많아요. 그래서 많이 샀어요.
: 가족이 모두 몇 명이에요?
: 아버지, 어머니, 오빠가 두 명, 언니가 한 명, 동생이 한 명 있어요. 모두 일곱 명이에요. 그리고 할아버지 할머니가 와요.
: 와, 가족이 아주 많군요. 제가 좀 도와드릴께요.
: 정말 고맙습니다.
******
- 아는 사람이 많군요. You know many people.

2011년 2월 17일 목요일

Cách diễn đạt sử dụng cấu trúc với 좋아해요.

* 좋아하다 : be fond of; like; love; enjoy; care of
어느 계절을 좋아해요?
- 저 좋아해요.
여름 좋아해요?
- 아니오, 저 가을 좋아해요. 여름 너무 더워요.
겨울 좋아해요?
- 아니오, 봄 좋아해요. 겨울 너무 추워요.
좋아해요?
- 네, 눈 아주 좋아해요.

날씨가 어때요?

: 제주도 여행 재미있었어요?
: 네, 정말 재미 있었어요.
: 서울에는 비가 많이 왔어요. 제주도 날씨 어땠어요?
: 제주도 날씨 아주 좋았어요.
: 날씨 따뜻했어요?
: 네, 아주 따뜻했어요.
: 다행이에요.
: 오늘 날씨 조금 시원해요.
: 아니오, 조금 추워요.
*****
추워요 - 시원해요 - 좋아요 - 따뜻해요 - 더워요.
• 4계절의 이름 (!!): 봄  -  여름  -  가을  -  겨울.
1. 봄 날씨는 어때요?/- 봄에는 날씨가 따뜻해요.
2. 여름 날씨는 어때요?/- 여름은 아주 더워요.
3. 가을 날씨는 어때요?/- 가을에는 날씨가 시원해요.
4. 겨울 날씨는 어때요?/- 겨울은 아주 추워요.
Qua mùa đông lạnh giá đến mùa xuân thì tiết trời trở nên ấm áp.
Qua mùa hè nóng nực đến mùa thu thì tiết trời trở nên mát mẻ.
Mùa xuân và mùa hè, nhiệt độ ôn hòa, dễ chịu, không quá nóng, không quá lạnh. (!!)
Nhưng với mùa xuân thì chúng ta nói là nó ấm.
Còn với mùa thu thì chúng ta nói là nó mát.
Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.
Mùa thu, cây trút lá, gió heo may về.

2011년 2월 15일 화요일

Câu đề nghị (...nhé?; được không?) (suffix ㄹ/을까요?) (interrogative, question forms)

* Vâng, cái tên bài hơi dài. Đó là vì để tránh lẫn lộn với dạng câu cầu khiến dùng suffix (으)세요 (ở dạng câu trần thuật, và cũng có cả ở dạng câu hỏi). Nhưng, bây giờ mình đang ở giai đoạn mới học tiếng Hàn, thì mình thấy là người ta chỉ hay so sánh khi nào thì dùng ㅅ/습니까, ㅂ/습니다 ... và khi nào thì dùng (으)세요, chứ ít khi thấy so sánh ngữ cảnh khi nào dùng (으)세요 và khi nào dùng ㄹ/을까요? Không rõ nói thế có đúng không.
서울역에서 지하철을 타세요. or 타요.
이의자에 앉으세요. or 앉아요.
* Entry này sẽ nói về hiện tượng thêm suffix ㄹ/을까요? vào sau verb stem ở trong câu để tạo thành câu yêu cầu, câu đề nghị, a suggestion ai đó làm việc gì (ở dạng câu hỏi) mà ở đây động từ được chia ở thì tương lai (the future tense: ㄹ/을 거예요).
여기에 앉을까요? 그래요./ 좋아요. (I'd love to. I like it)
If the verb stem ending is:
a vowel/ㄹ: add ㄹ까요?
a consonant: add 을까요?
* À, còn nữa, một đề nghị có thể nói theo 2 cách sau cũng được:
지금 밥 먹을까요?
지금 밥 먹어요.
저 식당으로 갈까요?
저 식당으로 가요.
_________
1.vowel/ㄹ:
• 만들다 : 만들까요?
- 빵을 만들까요?
- 과자를 만들까요?
• 가다 : 갈까요?
- 공원에 갈까요?/- 그래요./ 좋아요.
- 바다에 갈까요?
- 어디 갈까요?/- 저 식당으로 가요.
• 놀다 : 놀까요?
- 같이 놀까요?
• 치다 : 칠까요?
- 다음 일요일에 같이 테니스를 칠까요?
• 만나다 : 만날까요?
- 내일 만날까요?
- 이따가 커피숍에서 만날까요?
• 사다 : 살까요?
- 무슨 과일을 살까요?/- 사과를 사요.
• 공부하다 : 공부할까요?
• 시작하다 : 시작할까요? (begin; start)
- 8시에 시작할까요?/- 아니오, 9시에 시작해요.
• 하다 : 할까요?
- 제가 뭘 할까요? Tôi phải làm gì ạ? What should I do?
2.consonant:
• 먹다 : 먹을까요?
- 냉면을 먹을까요?/- 그래요./ 좋아요
- 오늘 점심에 비빔밥을 먹을까요? (점심 : lunch)
- 뭘 먹을까요?/- 비빔밥을 먹어요.
• 읽다 : 읽을까요?
- 소설을 읽을까요?
앉다 : 앉을까요?
- 여기 앉을까요?/- 아니오, 저기 앉아요.
• 입다 : 입을까요? (wear; put on; dress)
- 이 옷을 입을까요?/- 네, 이 옷을 입어요.
3. !!!:
듣다 : 들까요? (!!)
- 음악 들까요?

When is your birthday?

• 오늘이 몇월 며칠 이에요? (Đây là cách hỏi về ngày mấy tháng mấy)
• 10월 6일이에요.
• 오늘이 무슨 요일이에요? (Còn đây là cách hỏi về thứ mấy)
• 화요일이에요.
• 내일 백화점에서 친구 생일선물을 살 거예요.
• 친구 생일이 언제 예요?
• 다음 주예요.
• 그럼, 수영 씨 생일 언제예요?
• 9월 8일이에요.
• 그래요? 내 생일도 9월 이에요.
• 수지 씨 생일 몇월 며칠이에요?
• 9월 23일이에요.
• 수영 씨, 생일이 무슨 요일이에요?
• 금요일이에요.
__________
• 월 is month, and 일 is day. Có 2 tháng cần chú ý là 6월 and 10월.
• Thắc mắc của mình là khi nào dùng 이, khi nào dùng 은, vì mình thấy có 생일이, lại có cả 생일은 là sao?
__________
* Luyện tập thêm về thời gian cho thêm phần nhuần nhuyễn nào:
• 몇월에 한국에 왔어요?
○ 6월에 한국에 왔어요.
• 몇 시에 학교에 가요?
○ 7시 30분에 가요.
• 학교까지 얼마나 걸려요?
○ 30분 걸려요.

2011년 2월 14일 월요일

시간이 없어요.

 (지금) 몇 시예요?
- 1시예요. (1:00)
- 1시 30분이에요. (1:30)
 몇 시에 자요?
- 11시 자요.
- 11시 30분 자요.
 언제 자요?
- 11시 자요.
- 11시 30분 자요.
 시장까지 얼마나 걸려요? (걸리다)
- 1시간 걸려요.
- 30분 걸려요.
- Thắc mắc của mình ở đây là muốn nói câu "Hết 1 tiếng rưỡi." hay là " hết 90 phút" chẳng hạn, thì sẽ nói như nào? - 1시 30분 걸려요. 90분 걸려요. (!)
* Express:
• 아직 시간이 있어요.

Bài thoại 제29과 (hỏi đường): Could you tell me how to get to (somewhere)?

: 민욱 씨, 대학로에 어떻게 가요?
: 대학로에 갈 거예요?
: 네, 내일 갈 거예요.
: 대학로에서 친구를 만나요?
: 네, 대학로에서 친구를 만날 거예요.
: 그럼, 버스를 타세요.
: 몇 번 버스를 타요?
: 20번 버스를 타세요. (sino numbers). 그리고, 서울역에서 내리세요.
: 그리고 어떻게 가요?
: 서울역에서 지하철을 타세요.

: 내일 몇 시에 친구를 만날 거예요?
: 9시에 만날 거예요.
: 그럼, 8시에 집에서 나가세요.
: 고마워요.

2011년 2월 13일 일요일

Thức mệnh lệnh, câu cầu khiến (suffix (으)세요) (Mời; Kính mời; Hãy...)

* (으)세요 : standard politeness level (honorifics)
Câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) is used to make a request, a command. Để tạo thành thức mệnh lệnh, thì ta phải thêm suffix vào sau thân động từ hay tính từ. If the verb stem ending is:
a vowel/ㄹ: add 세요 (drop ㄹ)
a consonant: add 으세요
See these examples:
1. a vowel/ㄹ: (patxim 'ㄹ' be dropped)
• 말다 : stop; 마세요
- 장난치지 마세요. Đừng đùa nữa.
• 살다: live
- 어디에서 사세요?
• 사다 (buy) → 사세요. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là phân biệt 살다 với cả 사다 khi chúng chuyển sang dạng 사세요.
• 기다리다 : 기다리세요
- 어디에서 기다려요?/- 도서관에서 기다리세요. (~ 기다려요.)
- 잠깐만 기다리세요.
• 오다 : 오세요
- 내일 저녁에 꼭 오세요. Mai bằng giá nào cũng phải đến đấy nhá.
• 하다 : 하세요
- 안녕하세요.
- 한국어 공부 열십히 하세요. :)
• 타다 : 타세요 (get on (bus, train, taxi, ship,...); take; ride; lên (xe); board)
- 버스를 타세요. Mời lên xe buýt.
• 내리다 : 내리세요 (get off; fall; come down; xuống (xe))
• 나가다 : 나가세요 (leave; go out; get out)
- 9시에 집에서 나가세요.
2. a consonant:
• 앉다 : 앉으세요
- 여기에 앉아요?/- 네, 여기에 앉으세요.
- 선생님, 어디에 앉아요?/- 이 의자에 앉으세요. (~ 앉아요.)
• 읽다 : 읽으세요
- 한국어 책을 읽으세요.
• 찾다 : 찾으세요 (find)
- 뭘 찾으세요?/- 곰인형 있어요? có búp bê gấu ko?
3. special !!!:
• 먹다 : 먹으세요; 드세요 (Honorifics form; dạng trọng thị)
- 이 커피 드세요.
- 맛있게 드세요! Chúc quý khách ngon miệng.
• 계시다 (Hor. of 있다): 계세요 (be; stay)
4. Dạng câu hỏi:
• 좋아하다 : 좋아하세요 (like; love; be fond of; care for)
- 어떤 노래를 좋아하세요?

The future tense (suffix: ㄹ/을 거예요)

Ở entry trước tôi có đề cập tới suffix của thì tương lai phải không ạ, và đây, 'mặt ngang mũi dọc' của cái suffix đó là zư này ạ: add cái đuôi ㄹ/을 거예요 vào ngay sau verb stem. Keep in mind the rule: if the verb stem ending is:
a vowel/ㄹ: add ㄹ 거예요. (drop ㄹ)
a consonant : add 을 거예요.
* Questions:
내일 뭐 할 거예요?
이번 주말에 뭐 할 거예요?
다음 주말에 뭐 할 거예요?
오후에 뭐 할 거에요?
내일 저녁에 뭐 할 거예요? 내일 저녁에 바빠요?
(mình cứ thắc mắc sau tuần, buổi chiều đều có giới từ 에, nhưng sau từ ngày mai lại không có.)
* Let's see the examples below:
1. vowel/ㄹ:
• 가다 : 갈 거예요
- 몇 시에 갈 거예요?/- 열 시에 갈 거예요.
• 오다 : 올 거예요
- 내일 파티가 있어요. 친구이 많이 올 거예요.
• 만들다 : 만들 거예요 (make; produce)
- 내일 빵을 만들 거예요.
• 놀다 : 놀 거예요 (play)
• 보다 : 볼 거예요
- 이번 주말에 영화 볼 거예요.
• 치다 : 칠 거예요
- 오후에 테니스를 칠 거에요.
• 공부 하다 : 공부 할 거예요
- 도서관에서 공부 할 거예요.
• 일어나다 : 일어날 거예요 (wake up)
- 내일 몇 시에 일어날 거예요? (!)
• 자다 : 잘 거예요
- 집에 가서 씻 잘 거예요.
• 만나다 : 만날 거예요
- 언제 친구를 만날 거예요?/- 오후에 친구를 만날 거예요.
• 수영 하다 : 수영 할 거예요
- 수영장에 가서 수영을 할 거예요.
• 빌리다 : 빌릴 거예요 (borrow)
- 도서관에 가서 책을 빌릴 거예요.
• 쉬다 : 쉴 거예요 (take a rest)
- 집에 가서 쉴 거예요.
• 청소하다 : 청소 할 거예요 (clean, dọn dẹp)
- 집에서 쉬고 청소를 할 거예요.
• 여행하다 : 여행 할 거예요 (travel)
• 구경하다 : go sightseeing
바꿔 주다 : exchange
• 바꾸다 : change; switch; alter
2. consonant:
읽다 : 읽을 거예요
- 오후에 책을 읽을 거예요.
- 소설책을 읽을 거예요.
• 먹다 : 먹을 거예요
- 낮에 불고기를 먹을 거예요.
• 씻다 : 씻을 거예요 (wash)
3. !!!:
• 듣다 : 들 거예요 (hear; listen) (?!)
• 걷다 : 걸 거예요 (step) (?!)

2011년 2월 12일 토요일

Bài thoại 제27과 (kỳ thực là để làm quen với suffix của thì tương lai)

: 마이클 씨, 주말에 보통 뭐 해요?
: 친구들을 만나요. 민욱 씨는 주말에 뭐 해요?
: 산에 가요. 마이클 씨, 이번 주말에 뭐 할 거예요?
: 영화(를) 볼 거예요. 민욱 씨는 뭐 할 거예요?
: 이번 주말에도 산에 갈 거예요. 수지 씨도 같이 갈 거예요.
: 그래요?  그럼, 다음 주말에도 산에 갈 거예요?
: 네.
: 다음 주에 나도 같이 갈 거예요. 괜찮아요?
: 네.

맛 (adj) yummy

Entry trước có nói về 2 cách hỏi bạn muốn ăn món gì, mà trong đó 1 cách hỏi dạng thông thường và 1 cách hỏi dạng kính cẩn. Đó là:
뭐 먹을래요?
뭘 드시겠어요?
Nhân tiện chủ đề thức ăn, entry này sẽ cung cấp các tính từ chỉ mùi vị.
 비빔밥이 맛있어요?/- 네, 비빔밥이 아주 맛있어요. 조금 매워요. 그렇지만 맛있어요. 그래서 비빔밥을 자주 먹어요.
 김치찌개가 맛있어요.
 불고기가 맛있어요.
 국이 짜요?/- 네, 국이 짜요.
 삼계탕이 싱거워요?/- 네, 삼계탕이 싱거워요. (싱거워요 : insipid)
 커피가 달아요?/- 네, 커피가 달아요.
 레몬이 셔요?/- 네, 레몬이 셔요. (시다 : sour; tart)

~__________{^_^} 맛있게 드세요! {^_^}__________~

2011년 2월 11일 금요일

뭐 먹을래요?

뭘먹을래요? menu
뭐 먹을래요?
- 글쎄요. 비빔밥(을) 먹을래요.
뭘 먹을래요?
- 김치찌개(를) 먹을래요.
 뭘 드시겠어요? (Honorifics; kính cẩn, khi hỏi khách hàng, hay là hỏi người lớn tuổi hơn chẳng hạn)
- 불고기 하고 갈비탕 먹을래요.

Bài thoại ở 제23과 : 여섯 시에 일어났어요.

1: 마이클 씨, 웬일이에요?
2: 민욱 씨, 안녕하세요.
1: 몇 시에 일어났어요?
2: 여섯 시에 일어났어요.
1: 언제 학교에 왔어요?
2: 아침에 수영을 했어요. 그리고 일곱시 삼십분에 왔어요.
1: 와, 부지런해요!
2: 민욱 씨, 저녁에 약속 있어요? 같이 밥 먹어요.
1: 네.

2011년 2월 10일 목요일

The past tense (suffix: 았어요; 었어요; 했어요)

* Make the past tense. Luôn luôn để ý đến nguyên âm cuối cùng của thân động từ và tính từ. Nếu đó là:
vowel (ㅏ/ㅗ): add 았어요
vowel (others): add 었어요
하다: 했어요
* Questions:
어제 뭐 했어요?
어제 뭘 했어요?
1. vowel (ㅏ/ㅗ):
• 가다 : 갔어요
- 산에 갔어요.
• 보다 : 봤어요
- 극장에서 영화를 봤어요.
• 만나다 : 만났어요
• 자다 : 잤어요
- 몇 시에 잤어요?/- 열한시 삼십분에 잤어요. I went to bed at 11:30.
• 잠을 자다 : 잠을 잤어요
• 일어나다 : 일어났어요
- 몇 시에 일어났어요?/- 여섯시에 일어났어요. I waked up at 6 o'clock.
• 많다 : 많았어요 (a lot)
- 사과가 많았어요.
• 비싸다 : 비쌌어요
- 가방이 비쌌어요.
• 사다 : 샀어요
- 남데문 시장에서 이옷을 샀어요. I bought this shirt at the 남데문 market.
• 바쁘다 : 바빴어요
• 놀다 : 놀았어요 (play)
• 알다 : 알았어요 (know; understand; recognize; learn)
- 네, 알았어요. Ờ, bjt rùi.
• 타다 : 탔어요
• 나다 : 났어요 (happen; occur)
2.vowel (others):
• 먹다 : 먹었어요
- 밥을 먹었어요.
- 아직 점심을 안 먹었어요.
- 낮에 비빔밥을 먹었어요. I ate bibimbap at noon.
 예쁘다 : 예뻤어요
• 재미 있다 : 재미 있었어요.
• 힘들다 : 힘들었어요 (vat va, hard, cang thang)
• 읽다 : 읽었어요
- 책을 읽었어요.
• 마시다 : 마셨어요 (*)
- 저는 어제 술을 많이 마셨어요.
• 치다 : 쳤어요 (hit)
- 오후에 테니스를 쳤어요.
• 맛있다 : 맛있었어요 (delicious)
- 비빔밥이 아주 맛있었어요.
• 멋있다 : 멋있었어요 (smart)
- 옷이 아주 멋있었어요.
• 재미있다 : 재미있었어요 (funny)
- 영화가 아주 재미있었어요.
- 오늘 한국어 공부 재미있었어요? Did u have fun in learning Korean language today?
- 네, 아주 재미있었어요.
• 만들다 : 만들었어요 (!!)
- 어제 빵을 만들었어요.
• 듣다 : 들었어요 (irregular)
- 어제 음악 들었어요.
• 내리다 : 내렸어요
- 버스를 잘못 내렸어요.
늦다 : 늦었어요 (late; be late)
- 왜 오늘도 늦었어요?
• 씻다 : 씻었어요 (!) (wash)
• 빌리다 : 빌렸어요 (!) (borrow)
• 쉬다 : 쉬었어요 (take a rest)
3. 했어요
일하다 : 일했어요
- 회사에서 일했어요. I worked at the office.
- 일을 했어요.
- 어제 많이 일했어요. 그래서 조금 피곤해요.
피곤해요 : 피곤 했어요.
유산소 운동하다 : 유산소 운동 했어요 (do aerobic exercise)
수영하다 : 수영을 했어요.
- 저는 아침에 수영장에서 수영을 했어요.
잘못 하다 : 잘못 했어요 (make a mistake, error; blunder)
- 어제 잘못 했어요. 정말 미안해요. T_T (!)
4. !!!
보내다 : 보냈어요
- 주말 잘 보냈어요?
어때요 : 어땠어요 (how)
- 오늘 제주도 날씨 어때요?
○ 제주도 날씨 아주 좋아요.
- 어제 서울 날씨 어땠어요?
○ 서울에 비가 많이 왔어요.

그리고; 하고; -고 and 와

Let's see the examples below:
그리고: and; (and) then
- 도서관에서 공부 해요. 그리고 친구를 만나요.
• 하고: and; with; along with. [noun + 하고](Keep in mind this rule!)
- 사과 하고 배 주세요.
- 신문 하고 휴지 주세요.
- 나하고 가요.
- 친구하고 같이 빵을 만들었어요.
- 오빠하고 언니가 있어요.
- 남동생하고 여동생이 있어요.
- 어제 뭐 했어요?/- 슈퍼마켓에 가서 쇼핑했어요.
- 뭘 샀어요?/- 사과 세 개 하고 오렌지주스 세 병을 샀어요.
• -고: là liên từ để nối 2 hay nhiều hành động ở trong 1 câu với nhau./ verb stem + 고
- 집에서 청소를 하 쉴 거예요.
- 집에서 씻 잘 거예요.
- 여기저기 구경을 하 회도 먹었어요.
- 친구하고 같이 영화를 보 쇼핑을 해요.
- 빨간 색도 예쁘 노란 색도 예뻐요.
와 : and; with
- 너 나 : you and I
- 할아버지 할머니가 와요.
• 랑

2011년 2월 8일 화요일

The present tense (suffix: 아요; 어요; 해요)

* Function: make the present tense. Cái này đơn giản, dễ hiểu nhất đấy. Nhớ là luôn luôn để ý nguyên âm cuối cùng của gốc động từ nhóe.
* Questions:
뭐 해요?
오늘 뭐 해요?
지금 뭐 해요?
Nào, let see three cases below:
1. verb stem (ㅏ/ㅗ): add 아요
 가다: 가요
 나가다 : 나가요 (leave; go out; get out)
- 7시 30분에 집에서 나가요. Ra khỏi nhà lúc 7:30.
보다: 봐요
만나다: 만나요
- 이따가 만나요. Lát nữa gặp. Tẹo nữa gặp.
많다 : 많아요 (a lot)
- 사과가 많아요.
살다: 살라요 (live)
 바쁘다: 바빠요 (**)
- 지금 바빠요?
- 내일 저녁에 바빠요?/- 아니오, 안 바빠요.
자다 : 자요
- 지금 자요?
잠을 자다 : 잠을 자요 (sleep, get some sleep)
일어나다 : 일어나요 (wake up; get up)
- 나는 언제나 아침 7시에 일러나요. I always get up at seven in the morning.
 비싸다 : 비싸요
- 가방이 비싸요.
놀다 : 놀아요 (play)
 앉다 : 앉아요
- 여기에 앉아요?
 타다 : 타요 (get on)
아프다 : 아파요 (hurt, pain)
- 어디가 아파요?/- 배가 아파요. 귀 아프 아파요.
• 나다 : 나요 (happen; occur;...)
- 어떻게 아파요?/- 열이 나요. 그리고 기침도 나요.
2. verb stem (others): add 어요
 내리다 : 내려요 (get off)
있다 : 있어요
• 예쁘다 : 예뻐요 (*) (beautiful)
- 옷이 아주 예뻐요.
• 늦다 : 늦어요 (late, be late)
• 기다리다 : 기다려요
- 어디에서 기다려요?
• 치다 : 쳐요 (danh, dap, punch, strike, hit, knock)
- 테니스를 쳐요.
마시다: 마셔요 (*)
- 술을 마셔요.
• 걸리다 : 걸려요 (take (time))
- 병원까지 얼마나 걸려요?
- 학교까지 15분 걸려요.
• 걸다 : 걸어요 (call (phone))
- 전화를 걸어요.
• 먹다: 먹어요
- 빵을 먹어요.
- 밥을 먹어요?
- 점심을 먹어요.
- 회를 먹어요. (회: 사시미)
• 읽다: 읽어요
• 듣다: 들어요 (listen) (irregular; patxim ㄷ)
- 음악 들어요.
• 걷다 : 걸어요 (step; tread) (irregular; patxim ㄷ)
• 주다: 줘요
• 재미있다 : 재미있어요
• 힘들다 : 힘들어요 (hard, vat va, cang thang)
• 시다 : 셔요 (sour; tart)
- 레몬이 셔요.
- 포도가 셔요.
• 멋있다 : 멋있어요 (smart)
- 옷이 아주 멋있어요.
• 맛있다 : 맛있어요 (delicious)
- 불고기가 아주 맛있어요.
• 재미있다 : 재미있어요 (funny)
- 영화가 아주 재미있어요.
• 만들다 : 만들어요 (make; produce)
- 빵을 만들어요.
• 멀다 : 멀어요 (far)
- 회사가 아주 멀어요!
- 여기서 시장이 멀어요? Is a market far from here?
• 입다 : 입어요 (wear; put on; dress; mặc)
- 치마를 입어요.
• 다니다 : 다녀요 (go, frequent; (일하다) work for)
- 형님은 무얼 해요?/- 형은 회사에 다녀요.
• 바꾸다 : 바꿔요 (change; alter; turn; switch)
- động từ ghép: 바꿔주다
• 쉬다 : 쉬어요 (take a rest)
- 집에서 쉬어요.
• 빌리다 : 빌려요 (borrow; rent; hire)
- 도서관에서 책을 빌려요.
• 씻다 : 씻어요 (wash; take a bath; rinse; clean)
- 집에서 씻어요.
- 손을 씻어요.
• 배우다 : 배워요 (study; learn)
- 한국어를 배워요.
• 쓰다 : 써요 (write)
- 매일 편지를 써요?/- 아니오, 한 달에 두번 편지를 써요.
3. 하다: 해요
• 공부하다: 공부해요
- 지금 한국어를 공부해요.
- 도서관에서 공부를 많이 해요.
• 일하다: 일해요 (work)
• 전화하다: 전화해요
• 피곤 하다 : 피곤해요
- 조금 피곤 해요.
• 운동 하다 : 운동 해요 (take some exercises, tap the duc; workout)
- 유산소 운동을 많이 했어요. Took the aerobic exercises very hard, very much. (Có bạn nào xem hộ đặt từ 많이 ở trước từ 하다 như zậy đúng không? Tks.)
• 수영하다 : 수영을 해요
- 수영장에서 수영을 해요.
• 잘못 하다 : 잘못 해요 (make a mistake, error; blunder)
- 잘못 해요.
• 청소하다 : 청소해요 (clean)
- 집에서 청소해요.
• 구경하다 : 구경해요 (go sightseeing)
- 여기저기 구경을 해요.
• 여행하다 : 여행해요 (travel)
- 부산에서 여행해요.
4.!!!:
• 보내다 : 편지를/소포를 보내다.

2011년 2월 7일 월요일

add (으)세요

♦ verb stem + (으)세요
- Usage: request, command someone to do something.
- Rule: If the verb stem ending is
 1. a vowel: just add 세요
 2. a consonant: add 으세요
___________
1. Add 세요:
기다리다: to wait
- 잠깐만 기다리세요.
여보세요.
2. Add 으세요:
앉다: to sit
- 여기 앉으세요.
3.special:
이 커피 드세요. (먹다: to eat, Honorifics form)

Vowels pronounce troubles (예 and 의)

예:
1. [예]: when combined withㅇ
2. [에]: when combined with ㄱ, ㅎ
__________
1. [예]:
예술
예뻐요
2. [에]:
계란: egg
시계
은혜
____________
• 안녕히 계세요.
______________________
의 :
1. [의]: when combined with ㅇ or the 1st syllable of a word.
2. [이]: when combined with consonants other than ㅇ such as ㅎ, ㄴ; or 의 stands after  the 1st letter in a word.
3. [에]: when it functions the possessive particle.
_________
1. [의]:
의사
의자
2. [이]:
강의
무늬
회의
희망
3. [에]:
어머니의 구두
수영의 친구
_______________

2011년 2월 6일 일요일

Say Hello say Goodbye

1. 안녕하세요.
2. 안녕히 가세요. Tạm biệt. (Khi chia tay nhau, nếu bạn là người ở lại, bạn sẽ chào người ra đi bằng câu này) Câu này mình thấy phổ biến phết, điểm dễ nhớ là vì nó có từ 가 tức là "đi". Dịch sang tiếng Việt là:
- Ừ, bạn về nhé, bạn đi nhé.
- Thôi, thế nhé, chúc bạn đi mạnh giỏi nhé (cái này mình bịa thêm); Ừ, chào, bạn về nhé, bạn đi nhé.
3. 안녕히 계세요. Tạm biệt. (là câu nói của người ra đi chào người ở lại). Cái câu này thì mình thấy cô 안착희 nói khi hết chương trình, Miss. Vũ Thanh Hương nói khi hết một chương trình Let's speak Korean. Câu này dịch sang tiếng Việt là:
- Thôi, tôi đi đây.
- Tôi về đây.
- Thôi, tạm biệt, mọi người ở lại mạnh giỏi nha, mình đi đây.

2011년 2월 4일 금요일

Formal: add ㅂ/습니다 or ㅂ/습니까

- Usage: in formal settings, to people we do not know very well, polite expression.
- Keep in mind: replace 다 with 까 to make question.
1. The present tense:  if the verb stem ending is
a vowel/ㄹ: add ㅂ니다 (*drop ㄹ)
a consonant: add 습니다
2. The past tense:
vowel ㅏ/ㅗ: add 았습니다
other vowels: add 었습니다
하다: turn to 했습니다
3. The future tense:  if the verb stem ending is 
a vowel/ㄹ: add ㄹ 겁니다
a consonant: add 을 겁니다
**********
For examples:
1. The present tense:
a.Vowel/ㄹ + ㅂ니다:
• 이다: 입니다
- 저는 소영 입니다.
• 만나다:
다니다 : 다닙니다
• 계시다 (Hor. of 있다): 계십니다; 계십니까?
• 가르치다 : 가르칩니다 (teach)
- 일 주일에 세 번 한국어를 가르칩니다.
- 일 주일에 네 번 영어를 가르칩니까?
b. Consonant + 습니다:
• 반갑다: 반갑습니다 (glad)
- 만나서 반갑습니다.
• 고맙다: 고맙습니다 (thankful, grateful)
- 고맙습니다.
• 그렇다 : That's right.
- 그렇습니다.
**********
2. The past tense:
a. vowel ㅏ,ㅗ:
오다: to come
- 어느 나라에서 왔습니까?
b. other vowel:
c. 하다:
**********
3. The future tense:
a. Vowel/ㄹ:
b. Consonant:

Formal (ㄹ/을 겁니다)

화사에 (at the office):
1: 이영기씨는 이번 주말에 뭘 할겁니까?
2: 집에서 쉴겁니다. 마이클씨는 좋은 계획 있습니까?
1: 저는 이번 주말에 등산을 할겁니다.
   그리고 다음 주에는 제주도에 놀러 갈겁니다.
2: 그래요? 저도 다음 주말에 제주도에 갈겁니다.
1: 와, 이여기씨도 제주도에 놀러 갑니까?
2: 저는 출장을 갈겁니다.
__________
* 주말에 뭐 할겁니까?
- 등산을 할겁니다. (등산을 하다: go hiking)
* 주알에 뭐 할겁니까?
- 출장을 갈겁니다. (출장을 가다: be on a business trip)
* 주말에 뭐 할겁니까?
- 집에서 음식을 만들겁니다. (음식을 만들다: make a food)
* 주말에 뭐 할겁니까?
- 소설책을 읽을겁니다. (소설책을 읽다: read a novel)

Formal (part 1) (으)세요; and (으)십시오

1. verb stem + (으)세요
- Usage: request, command someone to do something.
- Examples:
  기다리세요. (기다리다: to wait)
 • 여기 앉으세요. (앉다: to sit)
  이 커피 드세요. (먹다: to eat, Honorifics form)
- Rule: If the verb stem ending is
  a vowel: just add 세요
  a consonant: add 으세요
2. verb stem + (으)십시오
- Usage: request, command someone to do something. Same meaning with (으)세요 above but little more polite. (으)십시오 is used in formal settings, or to someone you do not know very well.
- Examples:
  주소를 쓰십시오. (주소를 쓰다: to write an address)
  상자를 여십시오. (열다: to open; dropped ㄹ)
  끈으로 묶으십시오. (끈으로 묶다: to tie with a string)
- Rule: If the verb stem ending is
  a vowel/ㄹ: add 십시오. Remember drop ㄹ.
  a consonant: add 으십시오
__________
So, to tell someone 'Sit down here', you can say:
1. 여기 앉으세요.
2. 여기 읁으십시오. (more polite)
______________
For example:
안녕하다: hello
 안녕하세요.
안녕히 가세요.
• 잠깐만 기다리세요.

Formal setting (으)십시오

우체국에:
1: 어서 오십시오. 어떻게 오셨습니까?
2: 소포를 보내려고 합니다.
1: 어디에 보냅니까?
2: 싱가포르에 보내려고 합니다.
1: 안에 무엇이 있습니까?
2: 책입니다.
1: 이 우표를 붙이십시오. 그리고 다시 저에게 주십시오.

2011년 2월 3일 목요일

Verb stem + (으)십시오

Alike the verb stem + (으)세요, the verb stem + (으)십시오 is also used to make polite request to someone. The rule of adding is the same.

* 뭘 할까요? What should I do?
- 주소를 쓰십시오.
* 뭘 할까요?
- 우표를 붙이십시오.
* 뭘 할까요?
- 상자를 여십시오.
* 뭘 할까요?
- 끈으로 묶으십시오.

제58과 : ...려고 + 하다

우체국에:
1: 어서 오세요. 어떻게 오셨습니까?
2: 편지를 보내려고 합니다. I want to send a letter.
1: 어디에 보내려고 합니까? Where do you want to send it to?
2: 싱가포르에 보내려고 합니다.
1: 천구백 원 입니다. (1,900 원)
2: 싱가포르까지 얼마나 걸립니까?
1: 일주일쯤 걸립니다.

Family of Wh questions

1. 몇: (+ noun) 몇명, 몇분, 몇시
• 몇 시예요?/- 2시예요.
• 지금 몇 시예요?/- 11시 30분이에요.
• 몇 시에 일어나요?/- 6시 15분에 일어나요.
• 몇 시에 약속 있어요?/- 2시에 약속 있어요. (약속이 2시예요.)
• 내일 몇 시에 친구를 만나요?/- 9시에 만날 거예요.
• 몇 개 드릴까요? /- 다섯 개 주세요.
• 생일 몇월 며칠이에요?/- 12월 6일이에요. (When is your birthday?)
• 오늘 몇월 며칠이에요?/- 2월 15일이에요. (What's the date today?)
• 가족이 몇 명이에요?/- 모두 다섯 명이에요.
• 학생이 몇 명이에요?/- 35 명이에요.
• 동생이 몇 명이에요?/- 두명이에요.
• (집/회사/학교/병원) 전화번호가 몇 이에요?/- 321에 456 이에요.(sino)
• 집 전화번호는 몇 이에요?/- 우리집 전화번호는 456에 789 번이에요. (sino)
- có phải vì số 9 kết thúc bởi một vowel cho nên ta cần 번 ở sau hay không?
2. 뭐: what (+ verb) (what pronoun)
• 오늘 뭐 해요?
• 어제 뭐 했어요?
• 어서 오세요. 뭐 드릴까요?
3. 뭘 : what
• 오늘 뭘 해요?
• 뭘 먹을래요?; 뭘 드시겠어요?/- 비빔밥을 먹을래요.
5. 어디 : where
• 우체국이 어디에 있어요?
• 우체국이 어디에 있습니까? (more polite)
• 어디에 보내려고 합니까?
• 어디가 아파요?/- 팔이 아파요.
6. 어떻게 : how; what; somehow; như thế nào, làm sao
• 서울역에 어떻게 가요?/- 32번 버스를 타세요.
• 어떻게 오셨습니까? How can I help you? (formal)
• 어떻게 아파요?/- 열이 나요.
• 어떻게 출근 하세요? How do you get to work?
어떻게 오셨습니까?
7. 얼마 : how much
• 이사과 얼마예요?
Ôi mẹ ơi, 얼마예요 với cả 얼마에요 khác nhau thế nào đây???
8. 얼마나 : how long
• 베트남까지 얼마나 걸립니까? (걸리다 : take)
• 회사까지 얼마나 걸려요?/- 1시간 걸려요./- 30분 걸려요.
9. 언제 : when
• 수지 씨 생일이 언제예요? When is Suji's birthday?
• 언제 수영을 해요?/- 저녁에 수영을 해요.
9.1. 언제부터: since when, from when (부터: since, from)
* 언제부터 일하셨습니까?/- 4년 전부터 일했습니다. (4 years ago)
* 무슨 + noun : what (+ noun) (what adj)
• 무슨 cũng là 'what' như 뭐 nhưng 뭐 là what đại từ, còn 무슨 là what tính từ. Nghĩa là 무슨 luôn có một danh từ theo sau nó.
• 무슨 음식입니까? Đây là món ăn gì nhỉ?
• 음식 이름이 에요? Tên món ăn là gì nhỉ?
• 오늘이 무슨 요일이에요?/- 금요일 이에요.
• 실례지만 무슨 일을 하십니까? (Honorifics)
* 무엇: what something, anything
* 무엇을 가르치십니까?/- 한국어를 가르칩니다.
* 어느 : which (+ noun) (có sự hình dung rõ nét hơn về câu trả lời lựa chọn ???) (무슨 vs. 어느)
• 어느 나라 사람입니까?/- (저는) 베트남 사람입니다.
• 어느 나라에서 왔습니까?/- (저는) 베트남에서 왔습니다.
• 어느 계절을 좋아해요?/- 저는 가을을 좋아해요.
* 어떤 : what; which; how; what kind of
- 어떤 노래를 좋아하세요?
* 어떤 책이 좋아?
- 어떤 선물이 좋을까요? = 무슨 선물이 좋을까요?
11. 왜 : why
- 왜 오늘도 늦었어요? (늦다 : be late)
12. 누구 : who; whom; whose; ai
12. 누가 (shorted form of 누구가) (see more details here):
* 누구 vs. 누가?; 누가 vs. 누구가?
• 누구하고 같이 학교에 가요?
- 친구하고 학교에 가요.
• 누구하고 같이 테니스를 쳤어요? (with whom?)
- 수영 씨하고 같이 테니스를 쳤어요.
• 내일 누구하고 극장에 갈 거예요?
- 어머니하고 극장에 갈 거예요.
• 실례지만 누구세요?
13. 어때요 : (어땠어요 past tense) how; how about (See: 어떤; 어때요?; 어땠어요?; 어떨까요?; 어때서요?)
* 설악산 여행 어땠어요? (어떤 what, how, which → 어때요 present tense → 어땠어요 past tense)
* 유리씨 눈하고 코가 어때서요? (어떤)
* Grammar: Noun + 이/가 + 어때서요? ... tốt đấy chứ, có vấn đề gì đâu, có đến nỗi nào đâu, có làm sao đâu.
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? (어떤어떨까요 future tense) (자르다: to cut) (adj + 게 = adv; 짧다 short, brief → 짧게)

- 5시 어때요?
- 날씨 어따요?
- 나 어때요?
- 어제 날씨가 어땠어요?/- 날씨가 시원했어요.
• 봄 날씨는 어때요?/- 봄에는 날씨가 따뜻해요.
- 나 어때? How do I look?
13.1. 어떨까 = 어때요
- 향수를 어떨까?
15. 무얼 : what
- 형하고 누무얼 해요? (님 : make honorifics sense)
- 무얼 샀어요?/- 과일을 샀어요.

2011년 2월 2일 수요일

Formal 려고 하다

Yeah, in this entry we will learn the sentence with verb stem + 으려고 합니다/려고 합니다. Cũng giống như cấu trúc câu verb stem + 습니다/ㅂ니다 ở thì hiện tại, hay verb stem + 았습니다/었습니다/했습니다 ở thì quá khứ, mẫu câu trong bài này cũng được sử dụng trong những tình huống mang tính chất formal settings, lịch sự, hoặc trong tình huống hội thoại với những người mà chúng ta không biết rõ về họ. 하다 is changed to 합니다.The must-remember-point here is "려고 + 하다" which means: want to (do sth), intend to (do sth).
Quy luật vẫn vậy nhỉ, với ㄹ luôn luôn là đặc biệt. Thế này, if the verb stem ending is:
- The consonant + 으려고 하다
- The vowel/ㄹ + 려고하다

At the post office: 우체국에
* 어떻게 오셨습니까? How can I help you?
- 편지를 보내려고 합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
- 소포를 찾으려고 합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
- 우표를 사려고 합니다.

Formal settings (습니다) Review (Lessons 56 & 57)

* 우체국이 근체에 있습니까?
- 네, 있습니다.
* 가깝습니까?
- 아니오, 안 가깝습니다.
* 멉니까?
- 네, 멉니다.
* 길을 건넙니까? (Xin hỏi, thế có phải qua đường không ạ?)
- 네, 길을 건넙니다.
* 우체국이 어디에 있습니까? Where is the post office? (Formal setting)
- 은행 건물 뒤에 있습니다.
__________
Formal settings in the past tense:
* 뭐 했 습니까? (하다)
- 전화를 받았습니다.
* 전화를 걸었습니까?
- 네, 전화를 걸었습니다.
* 출근 했습니까?
- 네, 출근 했습니다.
* 뭐 했 습니까?
- 회의 했습니다.
__________
Conversation:
1: 여보세요. 네, 이영기 씨요? 잠깐만 기다리세요? /이영기 씨 출근 했습니까?
2: 네, 출근 했습니다.
1: 어디에 갔습니까?
2: 회의하러 갔습니다. (-하러)
1: 여보세요, 이영기 씨가 지금 자리에 없습니다. 회의하러 갔습니다. 나중에 다시 전화해주세요. (review 해 + 주세요)
1: 이영기 씨, 조금 전에 친구가 전화를 걸었습니다.

cross the street 길을 건너다.

A: 실례합니다. 이근처에 우체국이 있습니까?
B: 네, 있습니다.
우체국 (편지, etc.)
A: 여기에서 멉니까?
B: 아니오, 가깝습니다. 저기 은행 건물이 있지요?
A: 네.
B: 저 은행 건물 뒤에 있습니다.
A: 어디에서 길을 건넙니까?
B: 저쪽에서 런너세요?
A: 네, 감사합니다.

2011년 2월 1일 화요일

Expression (제56과 - 제60과)

제56과 : 이근처에 우체국이 있습니까?
 - 저기 은행 건물이 있지요? Do u see the bank over there?
 * 지요 : to confirm sth that is already known or sth you can see it.
 * 건물 (n): a building

제57과 : 회의하러 갔습니다. (He went to a meeting)
 - 지금 자리에 없습니다. (없다) Hiện tại thì anh ta không có ở đó ạ. (자리에)
 * 자리 (n) : room, place, seat, vacancy, position, space.
 - 나중에 다시 전화 해 주세요. (review: 해 주세요)
 - 나중에 다시 걸겠어요. I will call again later.

제58과 : 편지를 보내려고 합니다.
 - 어떻게 오셨습니까? How can I help you?
 * 베트남까지 얼마나 걸립니까?
 - 이주일쯤 걸립니다.
Remember the word 걸립니까 is used to ask about the length of time that sth takes.

제59과 : 우표를 붙이십시오. (Formal)
 - 다시 저에게 주십시오. Give it back to me.
 - 안에 무엇이 있습니까? (안 : inside; 무엇 : what, something, anything)

제60과 : 주말에 뭘 할겁니까?
 - 마이클씨는 좋은 계획 있습니까? (좋은 계획: a good plan)

Add 습니다/ㅂ니다

This polite expression is used when we are in formal settings, or to someone we are not familiar with. The rule is adding 습니다 or ㅂ니다 right after the verb stem or the adjectives.

* Type 1: add 습니다 (if ending with consonant)

__________
* Type 2: add ㅂ니다 (if ending with vowel or the consonant ㄹ)
1. 실례하다 : 실례합니다 : Excuse me!
2. 감사합니다.
3. 건너다 : to cross; to go (pass)
 - 건넙니다
 - 건너세요

near far wherever you are...

1. 근처에 있다 : to be nearby
- 이 근처에 : near here
- 실례합니다. 이 근처에 시장이 있어요? Xin lỗi, cho tôi hỏi ở gần đây có cái chợ nào không ạ?
2. 길을 건너다 : to cross the street; run across the street
3. 가깝다 : to be near, close by  ><   멀다 : to be far, distant
__________
The rule here is adding 습니다 or ㅂ니다 to verbs or adjectives.
* Type 1: Ending with Consonant + 습니다
 - 가깝다 : 가깝습니다; 가깝습니까
 - 근처에 있다 : 근처에 있습니다; 근처에 있습니까
* Type 2: Ending with Vowel or ㄹ + ㅂ니다 (ㄹ changed to ㅂ)
 - 멀다 : 멉니다; 멉니까
 - 길을 건너다 : 길을 건넙니다; 길을 건넙니까

"... 주세요" / "Please,..." to ASK SOMEONE (eg. to ask the 3rd person) a favor.

Dialog:
A: 이거 어때요? (How about this one?)
B: 마음에 들어요. 그럼 이걸 사요. (Buy this one.-Object: 을/를). 얼마예요?
Sh: 이만 삼천 원이에요. (23,000 won)
B: 너무 비싸요. 깎아 주세요.
Sh: 이만 원 주세요. (20,000 won). 선물할거예요?
A: 네, 선물할거예요. 그러니까 예쁘게 싸 주세요.
__________
1. 선생님, 가족 사진 있어요?
 - 네, 있어요.
 - 그럼 보여 주세요. (보이다 : to show)
 - 이따가.
2. 예쁘게 싸 주세요. (싸다 : to wrap). Please, wrap them nicely.
3. 깎아 주세요. (깎다 : to discount)
4. 이 시계 보여 주세요. (시계 : clock, watch) (Hãy lấy cho tôi xem cái đồng hồ này  một chút được không ạ?)
5. 예쁘게 포장해 주세요. (포장하다 : to pack)
6. 책 가방에 넣어 주세요. (넣다 : to put)

walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge