2011년 6월 30일 목요일

(LSK1) 제130과: 다룰 수 있게 됐어요.

* Grammar: Verb + 게 + 되다. (change completely)
1. Review:
* 유리씨, 어제 뭐 했어요?
- 오늘 한국말을 가르칠 준비를 했어요. (Noun modifier: 가르칠 준비를 하다, future tense)
* 유리씨는 이제 완전히 한국어 전문가가 됐어요. (완전히: completely)
2. Practice:
* 저 다음달부터 싱가포르에서 일하게 됐어요.
* 그럼 싱가포르 지점에서 근무하게 됐어요? (지점: branch) (근무하다: to work for/at/in)
* 취직도 하 고향에도 갈 수 있게 됐네요. Cậu vừa được trở về quê nhà lại vừa có được việc làm.
* 그럼 언제쯤 싱가포르에 가게 돼요?
* 일하게 됐어요.
* 다룰 수 있게 됐어요. (다루다: to handle, deal with, điều khiển) (다룰 수 있다)
* 유리씨 마음을 잘 알게 됐어요. (마음: heart, mind, tấm lòng) Tôi đã hiểu được tấm lòng của Yuri.
* 회사를 그만두게 됐어요. (그만두다: to stop, give up, quit, leave, resign, từ chức, thôi việc)
* 이제 한글을 잘 읽을 수 있게 됐어요. Đã có thể đọc tốt được Hangul.
* 이젠 회사에서 일하게 됐어요. (따다: to win, đoạt, đạt) Giờ đây tôi đã làm việc ở công ty khác. Now I worked for another company. I'm working at a different company.
* 선생님, 이제 한국어 방송이 끝나게 되면 무얼 하고 싶어요?
- 아직 잘 몰라요. 그렇지만 'LSK' 방송은 잊지 못 할 거예요. (잊다: to forget)
3. Expression:
* 저는 다음달부터 회사에서 일해요. From next month, I will be working at a different company.
* 다음다음. Sau nữa.
* 그럼 우리 모두 싱가포르 구경하러 같이 갑시다.
4. Conversation:
: 저 다음달부터 싱가포르에서 일하게 됐어요.
: 정말이에요? 그 회사가 싱가포르 회사예요?
: 아니요, 한국 회사예요. 그렇지만 싱가포르에 지점이 있어요. (지점: branch)
: 아! 그럼 싱가포르 지점에서 근무하게 됐어요? 취직도 하 고향에도 갈 수 있게 됐네요. 그럼 언제쯤 싱가포르에 가게 돼요? (근무하다)
: 다음다음 주일쯤 떠나게 될 것 같아요. (떠나다: to leave, depart)
: 그럼 우리 모두 싱가포르 구경하러 같이 갑시다.
: 그럽시다. 좋습니다.

(LSK1) 제129과: 이젠 회사원이 됐어요.

* Grammar: __이/가 + 되다. (되다: to become)
1. Review:
* 유리씨, 영어 방송을 시작한 지 얼마나 됐어요?
- 이젠 거의 10년이 됐어요. (이제 now, opp. past/previous; 이제는 → 이젠 contracted)
2. Practice:
* 이젠 회사원이 됐네요. (회사원: employee, worker, company staff, nhân viên công ty)
* 유리씨는 이제 완전히 한국 사람이 됐어요. (완전히: absolutely, quite, completely)
* 그 사람은 나에게 좋은 친구가 됐어요. (-한테/에게/께) That person became my good friend.
* 그 사람이 열심히 일했어요. 그래서 전문가가 됐어요. (전문가: expert, professional, master)
* 그 사람이 갑자기 부자가 됐어요. (갑자기: suddenly)
* 돈이 없던 사람이 부자가 됐어요. Kẻ từng không có một xu (nay) đã trở thành 1 triệu phú.
* 우리 아이가 이제는 어른이 됐어요. (어른(n): senior, grown-up, adult)
* 영화가 거의 끝날 시간이 됐어요. (거의: almost, nearly) (끝나다; 끝날 시간)
* 회의가 지금 시작할 시간이 됐어요. (시작하다; 시작할 시간) (회의: meeting, conference)
* 배행기가 공항에 도착할 시간이 됐어요. (도착: arrival; 도착하다; 도착할 시간)
3. Practice more:
* 요즘 동생이 뭐해요?
- 컴퓨터 전문가가 됐어요.
* 친구가 이젠 뭐해요?
- 그 사람이 갑자기 부자가 됐어요. (갑자기: suddenly)
* 아이는 요즘 어때요?
- 우리 집 아이는 이제는 어른이 됐어요. Đứa bé nhà mình nay đã (ra dáng) là người nhớn rùi.
* 이 영화가 언제 끝나요?
- 영화가 거의 끝날 시간이 됐어요.
* 회의가 언제 시작해요?
- 회의가 시작할 시간이 됐어요.
* 비행기가 언제 도착해요?
- 비행기가 도착할 시간이 됐어요.
* 선생님, 뭐가 되고 싶어요?
- 한국말을 가르치는 전문가가 되고 싶어요. (가르치다)
* 그래요? 저도 그런 전문가가 되고 싶어요.
4. Conversation:
: 저 회사에 취직했어요. (취직하다: to get/find a job, to take a job)
: 축하해요. 무슨 회사에요? (Chú ý ở đây là '회사에' chứ không thể nào viết nhầm thành '회사예요' đâu nhá. Vì nghĩa của nó là ' công ty nào thế?')
: 아주 큰 무역 회사예요. (무역: trade, commerce) (무역 회사)
: 다행이에요. 이젠 회사원이 됐네요.
: 그 동안 한국말 공부를 많이 도와 줘서 정말 고마워요.
: 뭘요. 유리씨는 이제 완전히 한국 사람이 됐어요. (완전히: completely, quite)
: 고마워요. 열심히 일하겠어요.
: 다시 한번 축하해요.

(LSK1) 제128과: 홍콩에 갔다가 온 지 반년이 됐어요.

* Grammar: Verb + ㄴ/은 + 지 + time (duration), etc. + ... (되다/지나다/넘다/etc.)
Remember the words below. They are very useful to talk about time (esp. with the pattern mentioned in this entry).
* 되다: to be, to become
* 지나다: to pass, to go by, đi qua, trôi qua (time)
* 넘다: to jump over, to go beyond, overpass, quá, hơn (nói về thời gian, eg. 'hơn 1 năm rồi')
1. Review:
* 영화에 대한 책을 읽었어요. (the book about movies)
* 유리씨, 어제 뭐 했어요?
- 옛날 친구를 만나서 한국 영화에 대해서 이야기했어요. (이야기: conversation)
* 옛날 친구요? 언제부터 아는 친구예요?
2. Practice:
* 유리씨가 한국에 온 지 벌써 일 년 됐어요? Has it already been 1 year since Yuri come to Korea?
* 한국말 공부를 시작한 지 벌써 삼 년이 지났지만 아직 부족한 점이 많아요. (부족하다) ()
* 유리씨가 한국에 온 지 얼마나 지났어요?
* 미국에 갔다가 온 지 이제 20년이 됐어요. (이제: now) (갔다가 오다 ???)
* 홍콩에 갔다가 온 지 얼마나 됐어요? (홍콩: Hongkong)
- 벌써 두 달이 지났어요.
* 싱가포르에 다녀 온 지 벌써 한 달이 넘었어요. (다녀오다: to go and get back, to return, to come back, to be back)
* 오늘 우리가 결혼한 지 꼭 10년이 됐어요.
* 우리가 만난 지 얼마나 됐어요?
- 우리가 만난 지 벌써 일 년이 됐어요.
* (저는/제가?!) 태어난 지 28년이 넘었어요. (태어나다: to be born)
* (저는?!) 졸업을 한 지 1년이 됐어요. (졸업: graduation)
* 우리가 방송을 같이 시작한 지 얼마나 됐어요? (시작: beginning, start)
- 벌써 거의 반년이 됐어요. (거의: almost) (반년: half year)
* 그래요? 저는 겨우 한 달쯤 된 것 같아요. 그동안 우리 참 많이 공부했어요. (겨우: only, just)
3. Expression:
* 어느새 일년이 지났어요. (어느새: thấm thoắt, in no time, so soon) Thấm thoắt 1 năm đã trôi đi.
* 저는 유리씨가 겨우 두 달 전에 온 것 같아요. (겨우: only, just, chỉ mới như là, mới có, chỉ có) Tớ thấy Yuri như đến chỉ mới có 2 tháng. (mà thực tế là đến 1 năm rồi)
* 아직 부족한 점이 많아요. (부족: lack, shortage) (: dot, point, mole, điểm, nốt (ruồi)) Vẫn còn nhiều điểm thiếu sót.
* 우리가 처음 만났을 때보다 훨씬 잘 해요. (훨씬: much) You do (now) better than you did at the first time we met.
4. Conversation:
: 유리씨가 한국에 온 지 벌써 일 년이 됐어요?
: 네, 어느새 일 년이 지났어요. (어느새: thấm thoắt)
: 저는 유리씨가 겨우 두 달 전에 온 것 같아요.
: 저도 그래요. Me too.
: 유리씨는 이제 한국말을 정말 잘해요.
: 아니요, 한국말 공부를 시작한 지 벌써 삼 년이 지났지만 아직 부족이 많아요.
: 걱정 마세요. 우리가 처음 만났보다 훨씬 잘해요.

(LSK1) 제127과: 경제 문제에 대해서 이야기해요.

* Grammar: (something)-에+ 대해서 + verb (about, concerning, in relation to, liên quan đến something)
* Grammar: (something)-에 + 대한 + noun (about, concerning, in relation to, liên quan đến something)
1. Review:
* 유리씨, 조금 전에 같이 이야기하던 사람이 누구예요? (이야기: talk, conversation, story, speak)
- 옛날에 같이 일하 사람이에요.
2. Phrases:
* 한국 음악/ 역사
* 중국 음악/ 역사
* 동남아시아: Southeast Asia
* 문제: question, problem
* 경제 문제: economic problem, vấn đề kinh tế (경제: economy)
* 환경 문제: environment problem, vấn đề môi trường (환경: environment)
3. Practice:
* 저는 싱가포르에 대해서 잘 몰라요. (싱가포르: Singapore)
* 싱가포르에 대한 책이 있어요?
* 한국음악에 대해서 아직 안 배웠어요.
* 한국음악에 대한 책을 찾아요.
* 중국역사에 대해서 공부하고 싶어요.
* 중국역사에 대한 공부를 하겠어요.
* 동남아시아에 대해서 아야기했어요.
* 동남아시아에 대한 보고서가 필요해요. (보고서: (paper) report) (필요하다: need, necessary)
* 경제 문제에 대해서 잘 몰라요.
* 환경 문제에 대한 보고서가 필요해요.
4. Practice more:
* 어제 뭐 했어요?
- 한국 역사에 대한 책을 읽었어요.
* 오늘 뭐 할 거예요?
- 저는 환경 문제에 대한 세미나에 가야해요. (세미나: seminar)
* 내일 뭐 할 거예요?
- 서점에 가서 싱가포르에 대한 책을 살 거예요. (서점: bookshop)
5. Expression:
* 싱가포르에서는 무슨 언어를 써요? (언어: language; See: language; speech; speaking) (언어 쓰다)
* 우리는 한국말을 써요. We speak Korean language.
* 싱가포르에는 여러 민족이 있어요. (민족: people, dân tộc, ethnic group race) (여러: plenty of)
* 대부분 영어를 써요. (대부분: the great part of, phần lớn, đại đa số, mostly) (See: 거의 almost)
6. Conversation:
: 저는 싱가포르에 대해서 잘 몰라요.
: 물어 보세요. 대답해 줄게요. (묻다: to ask) (대답: answer, response, reply) Ask me. I will answer you.
: 싱가포르에서는 무슨 언어를 써요?
: 대부분 영어를 써요.
: 싱가포르에는 중국 사람이 많죠? (많다)
: 네, 아주 많아요. 그리고 말레이시아 사람도 많아요.
: 여러 민족이 있네요. 혹시 싱가포르에 대한 책이 있어요? (혹시: by any chance, by any case)
: 네, 있을 거예요. 제가 한번 찾아 보겠어요.

(LSK1) 제126과: 그 사람은 제가 어릴 때 좋아하던 사람이에요.

* Grammar: Verb + 던 + Noun (retrospective, sự hồi tưởng quá khứ, etc.)
Tóm lại, có thể hiểu đại khái 'verb + 던 + noun' có 2 nghĩa: cái gì đó dở dang (chưa hoàn tất); đã từng là...
1. Review:
* 유리, 어제 뭐 했어요?
- 책을 읽었어요. 아주 재미있던데요. (Cái -던데요 này là 1 ngữ pháp khác với cái -던 trong entry này nha. Hình như là 1 kiểu cảm thán hay sao ý.)
2. Compare: V + ㄴ/은 + N (Noun modifier, past tense) vs. V + 던 + N (retrospective)
* 제가 쓴 편지 (bức thư tôi đã viết (xong)) (Finished)
* 제가 쓰 편지 (bức thư tôi đang viết dở (chưa xong))
* 제가 다닌 병원 (bệnh viện tôi đã thường xuyên đến) (1 sự thực khách quan)
* 제가 다니 병원 (bệnh viện tôi đã từng thường xuyên đến) (sự hồi tưởng; 1 kinh nghiệm chủ quan của người nói)
3. Practice:
* 유리씨, 조금 전에 보 사진이 뭐예요?
* 여기가 제가 점심을 먹 식당이에요. (점심: lunch)
* 그 여자는 일본에 가 사람이에요. Cô gái đó đang trên đường đến Nhật Bản. (cái gì đó dở dang, chưa hoàn tất) (이 - 저 - 그 사람 Người này, người kia, người đó)
* 이것은 제가 읽 책이에요. Cái này là quyển sách tôi đang đọc dở.
* 이것은 유리씨가 몰 (자동)차예요. (자도차: automobile, car, vehicle) (몰다: to drive, chăn dắt (trâu bò)) Cái này là chiếc ô tô mà Yuri đã từng lái.
* 이것은 유리씨가 쓰 책상이에요. (책상: desk, table, bàn đọc sách)
* 여기는 우리가 자주 가 식당이에요.
* 그 사람은 제가 좋아하 사람이에요. Người đó là người tôi đã từng thích.
4. Practice more:
* 이 책 누가 읽 거예요?
- 제가 읽 책이에요.
* 이 책상은 유리씨 거예요?
- 아니요, 수영씨가 쓰 책상이에요.
* 이 사람을 잘 알아요?
- 네, 제가 어릴 때 좋아하 사람이에요. (어릴 때: thời trẻ, hồi trẻ)
* 유리씨, 오늘 이 방송이 끝나면 뭐 할 거예요?
- 시내에서 남자 친구를 만나려고 해요. (-(으)려고 하다 intend to do) (-(으)러 가다) (시내: downtown) (시내에서: at the city)
* 그래요? 우리가 자주 가 커피숍에서요? (커피숍)
- 네, 그래요.
5. Expression:
* 우연히 같이 사진을 찍었어요. (우연히: by chance, by accident)
* 저는 그 사람을 우연히 시내에서 만났어요. (시내에서: at the city)
* 너무 다정해 보여요. (다정: tenderness) (다정하다: friendly, thân thiết, trìu mến) (-아/어/여 보이다 It looks...)
6. Conversation:
: 유리씨, 조금 전에 보 사진이 뭐예요?
: 여기저기 여행하다가 찍은 사진이에요. (Noun modifier, verb, past tense: 찍은 사진) (Verb + 다가)
: 저도 좀 봐요. {사진}여기가 어디예요?
: 여기가 제가 점심을 먹 식당이에요.
: 옆에 있는 여자는 누구예요?
: 그 여자는 일본에 가 사람이에요. 우연히 같이 사진을 찍었어요. (우연히: by chance)
: 그래요? 그런데 너무 다정해 보여요.

(LSK1) 제120과: 영화 보면서 많이 웃었어.

* Grammar: Verb + (으)면서 + ... (while) (2 actions happen at the same period of time) (Same subject)
1. Review:
* 유리씨, 중국말 할 수 있어요?
- 네, 조금 할 수 있어요.
* 그럼 좀 도와 줄 수 있어요? 중국에서 손님이 왔는데, 제가 중국말을 할 수 없어요. (손님: guest, visitor, customer)
2. Practice:
* 대학원에서 공부하다
* 눈물을 흘리다 (눈물: tear) (흘리다: to cry, chảy (nước mắt))
* 저기서 물 마시면서 잠깐 쉬어요. (잠깐: short time, for a moment)
* 저는 경복궁을 보면서 한국은 정말 역사가 깊은 나라라고 생각했어요. (역사: history) (깊다: deep) (나라: nation, country, state) (Indirect speech: Noun + (이)라고) (I think that...)
* 이 곳을 구경하면서 앞으로 자주 찾아 와야겠다고 생각했어요. (Indirect speech: Verb + 겠 + 다고; the future tense) (Verb + 아/어/여야겠다 should do something) (찾다: to visit, to drop by) (I think that...)
* 어제 본 영화가 어땠어요? (Noun modifier, verb, past tense: 보다)
- 너무 재미있었어요. 그래서 영화 보면서 많이 웃었어요. 너무 많이 웃어서 배가 아펐어요. (-아/어/여서... because)
3. Expression:
* 도시 안에 이런 옛날 건물들이 있으니까 아주 좋아요. (옛날: the old days, old time, past) (옛날 건물: old building, tòa nhà cổ)
* 유리씨가 오늘 좋은 경험을 많이 한 것 같아요. (경험: experience) Có vẻ như hôm nay Yuri đã thu được nhiều kinh nghiệm thật thú vị/bổ ích đó.
* 역사가 깊다: lịch sử lâu đời
4. Conversation: (경복궁에서)
: 저 의자에 잠깐 앉았으면 좋겠어요. (Hic, mình nghĩ phải là '의자에서 앉다' mới đúng chứ?!)
: 그래요. 저기서 물 마시면서 잠깐 쉬어요.
: 경복궁 구경하니까 어땠어요?
: 정말 좋았어요. 특히 도시 안에 이런 옛날 건물들이 있으니까 아주 좋아요. (특히: especially)
: 저도 여기에 오래간만에 왔는데 참 좋은데요.
: 저는 경복궁을 보면서 한국은 정말 역사가 깊은 나라라고 생각했어요.
: 유리씨가 오늘 좋은 경험을 많이 한 것 같아요.
: 그리고 이 곳을 구경하면서 앞으로 자주 찾아 와야겠다고 생각했어요. (Verb + 아/어/여야겠다 should do something)
: 좋은 생각이에요.

(LSK1) 제119과: 일본어 책을 읽을 수 없어요.

* Grammar: Verb + ㄹ/을 수 있다/없다. (can/cannot do something)
1. Review:
* 지 선생님, 제가 부탁한 일 다 하셨어요? (부탁: request, ask, ủy thác, đề nghị, nhờ vả)
- 아니요, 아까 하다가 친구가 와서 못 했어요. (아까: a while ago, a minute ago)
2. Practice:
* 여기 쉽 찾을 수 있었어요? Have u found this place easily?
* 거리를 조금 멀었지만 어렵지 않 올 수 있었어요. (거리: distance) (멀다: to be far, distant)
* 유리씨는 앞으로 어디든지 잘 찾을 수 있을 것 같아요. (Wh + 든지 anytime/anywhere/anyone/etc.) (어디든지: anywhere) (앞으로: in the future)
* 방학에 여행할 수 있어요. (방학: vacation, holiday) (여행: travel) Tôi có thể đi du lịch vào kỳ nghỉ.
* 불고기를 만들 수 없어요.
* 사전에서 단어를 찾을 수 있어요. (사전: dictionary) (단어: word, vocabulary)
* 일본어 책을 읽을 수 없어요.
3. Expression:
* 도착한 지 얼마 안 돼요. (Verb + ㄴ/은 + 지 + time... + 되다) (도착하다: to arrive, đến) Tôi mới đến thôi.
* 지나가는 사람들: người qua đường (지나가다: to go by, pass)
4. Conversation:
: 지 선생님, 오늘 우체국에 가세요?
: 네, 이따가 갈 거예요. 왜요? (이따 → 이따가 later, lát nữa, tí nữa (trong ngày hôm nay thôi))
: 제가 오늘 바빠서 우체국에 못 갈 것 같아요. 제 편지 좀 부쳐 줄 수 있어요? (편지: letter) (부치다: to send, to mail) Can you please send me a letter? Could you please send me a letter?
: 좋아요. 편지 주세요.
: 고맙습니다.

(LSK1) 제118과: 이쪽으로 가다가 저 끝에서 왼쪽으로 돌아가세요.

* Grammar1: Verb + 다가 +... (1 hành động đang diễn ra thì có 1 hành động khác phát sinh)
* Grammar2: Verb + (으)면 +... (2 actions happen at the same period of time) (WHILE; IF; WHEN)
Chú giải:
- Phân biệt giữa 2 cấu trúc câu trên: (으)면 vs. 다가.
- Ở grammar 1, verb1 và verb2 luôn luôn cùng một chủ ngữ.
- Ở grammar 1:
• nếu thì của verb2 là tương lai: khi verb1 hoàn thành xong, verb2 mới diễn ra tiếp sau đó.
• nếu thì của verb2 là quá khứ hoặc hiện tại: khi verb1 đang xảy ra thì verb2 xen vào.
* Có thể hình dung tóm tắt về 'Verb + 다가' như này: diễn đạt 1 hành động đang diễn ra thì có 1 sự việc/hành động khác phát sinh/xen vào; hoặc diễn đạt 1 hành động đang diễn ra thì có sự thay đổi. Đây là một trong những cách diễn đạt thông dụng, vì vậy xin hãy ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp với -다가.
* Ứng dụng của cách diễn đạt này có thể gặp rất phổ biến trong việc chỉ đường, giao thông đi lại. Ví dụ như khi chúng ta nói 'Đang đi thẳng thì rẽ phải', 'Đang đi taxi thì chuyển sang đi xe buýt', etc.
Chúng ta cần học thuộc một số từ vựng khi hỏi đường hay chỉ đường nhé:
* 이쪽: this way, this direction (: way, direction; side; page; part)
* 똑바로: straight, upright, (đi) thẳng
* 왼: left, left-handed, trái (왼쪽: on the left)
* 오른: right, phải (오른쪽: on the right)
* 돌아가다: to turn (quẹo, rẽ, quành); to return; to turn back to; to die
* 지하: basement
* 지하도: underpass, underground pass, subway, hầm đường bộ
* 지하철: subway, underground, tube
1. Review:
* 유리씨, 기차를 놓친 적이 있어요? (기차: train)
- 아니요, 기차를 놓친 적지만 비행기를 놓쳐 본 적 있어요.
2. Phrases:
* 백화점에서 구경하다 (đi ngắm đồ ở siêu thị)
* 회사에서 나가다 (나가다: to get out, to go out, to leave)
* 소설책을 읽다 [익따] (소설: fiction, novel)
* 음식을 만들다
3. Practice:
* 이쪽으로 가다가 지하도를 건너가세요. (지하도: underpass, hầm đường bộ) (건너가다: to cross over, go over, đi qua)
* 이길로 똑바로 가다가 저 끝에서 왼쪽으로 돌아가세요. Đi thẳng theo đường này rồi đến cuối con đường ở chỗ kia thì quẹo sang bên trái. (: end) (돌아가다: to turn)
* 이길로 똑바로 가다가 저 끝에서 오른쪽으로 돌아가세요.
4. Practice more:
* 선생님, 이 책 새로 사셨어요?
- 네, 어제 집에 돌아가다가 서점에 가서 샀어요. (돌아가다: to return)
* 많이 읽으셨어요? (읽다 → 읽으시다)
- 아니요, 어제는 너무 피곤해서 읽다가 잤어요.
* 선생님이 다 읽으시면 저에게도 빌려 주세요. (읽으시다)
- 네, 그렇게 할게요.
5. Expression:
* 5분쯤 걸어가면 왼쪽에 경복궁이 나올 거예요. (걸어가다: to walk, go on foot) (나오다: to appear, to come out) Đi bộ chừng 5 phút sẽ thấy Gyeongbokgung (hiện ra) ở bên tay trái.
6. Conversation:
: 실례합니다. 경복궁은 어디로 갑니까?
: 여기서 가는 것이 조금 복잡한데요.  이쪽으로 가다가 지하도를 건너가세요. 그리고 거기서 다른 사람한테 다시 물어 보세요. (복잡하다: complicated) (묻다: to ask)
: 고맙습니다.
: 실례지만 경복궁이 어디에 있습니까?
: 이 길로 똑바로 가다가 저 끝에서 왼쪽으로 돌아가세요.
: 거기서부터 한참 가야 합니까? (부터: from) (-아/어/여야 하다 should, have to) (한참: for a time, for some time) Từ đó phải đi bao lâu nữa ạ?
: 5분쯤 걸어가면 왼쪽에 경복궁이 나올 거예요.
: 고맙습니다.

(LSK1) 제117과: 비행기를 놓친 적이 없어요.

* Grammar1: Verb + ㄴ/은 + 적이 + 있다/없다.
* Grammar2: Verb + 아/어/여 + 본 + 적이 + 있다/없다.
Vì cấu trúc này nói đã làm gì đó trong quá khứ nên động từ được chia ở thì quá khứ tức là 'Verb + ㄴ/은' (Noun modifiers). Nếu muốn nói đã làm việc gì đó bao nhiêu lần thì chỉ cần gắn con số vào trước 있다 là được.
* 고궁; 경복궁; 덕수궁 (royal palaces).
1. Review:
* 유리, 요즘 영화 봤어요?
- 아니요, 영화 본 지 오래 됐어요. (오래: a long time)
* 영화 본 지 얼마 됐는데요?
- 한 달쯤 됐어요. Là khoảng 1 tháng rồi (kể từ khi tôi xem phim lần cuối).
2. Practice:
* 고궁에 가 본 적이 있어요? Have u ever gone to Gogung?
* 그럼 경복궁에 간 적은 없어요? Have u never gone to Gyeongbokgung palace?
* 사진으로 본 적은 있는데 아직 못 가 봤어요. (사진으로: xem qua ảnh)
* 비행기를 놓친 적이 없어요. (놓치다: to miss) (배행기를 놓치다: to miss the plane)
* 길을 잃어버린 적이 있어요. I've lost my way before.
* 나무를 심은 적이 없어요. (심다: to plant)
* 외국에서 산 적이 있어요. (살다)
* 외국에서 살아 본 적이 있어요. (살다)
* 설악산에 가 본 적이 없어요.
* 음식을 만들어 본 적이 없어요.
* 유리, 빵 만들어 본 적이 있어요?
- 아니요, 아직 안 만들어 봤어요. 수영씨는 빵 만들어 봤어요?
* 빵 만들어 본 적은 없지만 과자를 만들어 본 적이 있어요.
3. Conversation:
: 유리씨, 그 동안 한국에서 많이 구경했죠?
: 네, 많이 다녔지만 아직도 못 가 본 곳이 많아요.(다니다: to go, run, (formal) frequent)
: 고궁에도 가 본 적이 있어요?
: 네, 덕수궁에 한번 가 봤어요.
: 그럼 경복궁에 간 적 없어요?
: 네, 사진으로 본 적 있는데 아직 못 가 봤어요.
: 내일 경복궁 구경하러 같이 갈까요?
: 좋아요.
: 그럼 내일 3시에 경복궁 앞에서 만나요.
4. Practice more:
* 한국음식을 먹어 본 적이 있으세요?
- 네, 먹어 본 적이 있어요.
- 아니오, 먹어 본 적이 없어요.
* 한국에 가 본 적이 없었어요.

(LSK1) 제116과: 제주도에 갔다 온 지 2주일 됐어요.

* Grammar: Verb + ㄴ/은 지 + time (duration) + 되다 (돼요/됐어요/etc.)
Cấu trúc câu trên có nghĩa là 'Đã làm việc gì đó được bao nhiêu lâu rồi'. Vì nói về thì quá khứ cho nên động từ ở dạng quá khứ tức là 'Verb + ㄴ/은 + 지' (Noun modifiers).
* 돌아가다: to return, turn back to; die, pass away, đi xa (khuất núi)
* 돌아오다: to return, to come back, to get back, trở về, về
* 갔다 오다:  đi đâu đó và trở về
* 제주도에 갔다 오다: đi đảo Jeju về
* 한국말을 배운 지 얼마나 됐어요?
- 저는 한국말을 배운 지 8(여덟) 달쯤 됐어요.

1. Practice:
* 우리가 만난 지 얼마나 됐죠?
* 제가 한국에 온 지 두 달쯤 됐을 때 만났으니까요.
* 할아버지가 돌아가신 지 1년 됐어요. (돌아가다: to die, pass away, đi xa)
* 제주도에 갔다 온 지 두 달 돼요. (갔다 오다)
* 고향에 전화를 건 지 3일 돼요. (걸다건 지 Noun modifier)
* 월급을 받은 지 2주일 됐어요. (월급: monthly salary, lương tháng) (월급을 받다: nhận lương)
* 한국말을 배운 지 얼마나 됐어요?
* 이 사진을 찍은 지 1년 돼요.
* 유리, 미국에서 온 지 얼마나 됐어요?
- 2년쯤 됐어요. 수영씨는 한국에 돌아온 지 얼마나 됐어요? (돌아오다)
* 저는 3년쯤 됐어요.
2. Expression:
* 저는 요즘 시간이 참 빨리 가는 것을 느껴요. (느끼다: to feel, experience, cảm giác, cảm thấy) Tôi thấy dạo này thời gian trôi nhanh quá. I feel the time pass so fast these days.
* 사람이 나이가 들면 시간이 더 빨리 간다고 하잖아요. (Verb + ㄴ/는다고 하다 Indirect speech) (나이가 들다: trở nên già, có tuổi) Người ta nói thời gian trôi nhanh hơn khi người ta có tuổi mà. (Phân tích câu này có 2 tiểu từ chủ ngữ 사람 나이...)
3. Conversation:
: 저는 요즘 시간이 참 빨리 가는 것을 느껴요. (느끼다: to feel)
: 유리씨도 그래요? 저도 그런 생각을 했어요. (그렇다: like that; 그런 생각: think like that (Noun modifier, adj))
: 사람이 나이가 들면 시간이 더 빨리 간다고 하잖아요. (V/A + 잖아요 you know)
: 유리씨, 우리가 만난 지 얼마나 됐죠?
: 아마 6개월쯤  됐을 거예요. (육 개월)
: 한국에 온 지 두 달쯤 됐을 때 만났으니까요. Là vì tớ đến HQ được khoảng 2 tháng thì chúng mình quen nhau.
: 벌써 6개월이 됐어요? 정말 시간이 빨리 가네요.
: 네, 그 동안 수영씨하고 동해씨가 도와 줘서 한국말을 많이 배웠어요.
: 아니에요. 별로 많이 도와 주지도 못 했는데요. (별로: especially, in particular)

(LSK1) 제115과: 과일이 비싸냐고 해요. He asks if the fruit is expensive.

* Grammar: V/A + (느/으)냐고 하다/묻다 (Indirect speech; Indirect question) (Someone asks if/whether...)
* Detail:
- Verb + (느)냐고 하다/묻다
- Adj + (으)냐고 하다
* 묻다: to ask, inquire (The verb '묻다' has both regular and irregular forms depending on its meaning.) (물어요)
1. Review:
* 선생님, 내일 바쁘세요?
- 네, 친구가 집으로 오라고 했어요. (V + (으)라고 하다) My friends said that they would visit me.
2. Practice:
* 유리씨한테 같이 텐니스치겠느냐고 물어봤어요? Have u tried to ask Yuri if she would go to play tennis with us? (V + 겠느냐고; Future tense) (CHECK IT!)
* 제 동생이 자기도 같이 쳐도 되냐고 했어요. (Adj + (으)냐고 하다) (자기: oneself) (V + 아/어/여도 되다 allow) My younger sister (herself) asked it would be all right if she go to play tennis with us. Chính em tớ đã hỏi liệu nó có thể đi chơi tennis với chúng ta không.
* 과일이 비싸냐고 해요. He asks if the fruit is expensive.
* 책이 비싸냐고 해요. She asks if the book is expensive.
* 설락산이 높으냐고 해요. He asks if the Seoraksan is high.
* 전화번호가 생각나느냐고 해요. (생각나다: to bring in mind, remember, nhớ ra) Câu này sai! Rõ ràng động từ 생각나다 sẽ phải là 생각나냐고, hay là mình bị nhầm rồi? Phải đi hỏi italki mới được.
* 무슨 과일을 먹느냐고 해요. He asks which fruit do you eat.
3. Conversation:
: 유리씨 벌써 왔어요? (벌써: already)
: 네, 수영씨도 일직 오네요. 동해씨한테 같이 텐니스치겠느냐고 물어봤어요? (일직: day duty)
: 네, 그런데 내일까지 보고서를 써야한다고 했어요. (보고서 (n): paper report, báo cáo viết) (-아/어/여야 하다 should do) (V + ㄴ/는다고 하다 someone said that) Donghae said that he has to write a report tomorrow.
: 동해씨도 같이 치면 좋았을 텐데요. (-(으)면 좋았을 텐데요 should have done)
: 바쁘다고 하니까 할 수 없네요. 그럼 우리 치러 갈까요? (-(으)러 가다) Vì anh ấy nói là anh ấy bận cho nên anh ấy không thể đi (cùng chúng mình) rồi. (Adj + 다고 하다)
: 잠깐만 기다리세요. (잠깐: a short time)
: 왜요?
: 제동생이 자기 같이 쳐도 되냐고 했어요. 그래서 오라고 했어요. So I told her to come.
: 유리씨 여동생도 온다고 했어요? 잘됐어요. 오늘 (드리여???) 유리씨 여동생 만나네요. (V + ㄴ/는다고 하다)

(LSK1) 제114과: 어머니께서 은행에서 돈을 좀 찾아오라고 하셨어요.

Indirect speech:
* Grammar: Verb + (으)라고 하다 (quoted) (Someone said someone else has to do something)
1. Review:
* 유리, 내일 뭐 할 거예요?
- 어머니께서 병원에 가자고 하셨어요. My mother told me to go to the hospital.
* 왜요? 어디 아프세요?
- 아니요, 요즘 저희 할머니께서 병원에 게세요. (저희: our, we, us, ours)
2. Phrases:
* 비행기요금을 알아보다: soát vé máy bay (요금: fee, fare, charge) (알아보다: to check, investigate (kiểm tra))
* 전기를 아껴 쓰다 (전기: electricity, electric power) (아끼다: save, economize) (아껴 쓰다: to save, sử dụng một cách tiết kiệm)
* 운동화를 신다
* 이 종이를 버리지 말다 (이 종이를 버리지 마라요.) (버리다: to throw away) (-지 말다 Don't) (종이: paper)
3. Practice:
* 어머니께서 은행에서 돈을 좀 찾아오라고 하셨어요. (돈을 찾아오다: to withdraw the money)
* 유리씨한테도 전화해서 나오라고 할까요? (한테: for, to)
* 5시까지 텐니스장으로 오라고 할게요. She said that she would go to the tennis court at 5 o'clock.
* 먹으라고 하다: to tell (someone) to eat (something)
* 비행기 요금을 알아보라고 했어요.
* 전기를 아껴 쓰라고 하셨어요.
* 신생님이 이 종이를 버리지 말라고 하셨어요.
* 운동화 신으라고 하세요.
4. Expression:
* 지금 어머니 심부름 가요. Bây giờ tớ đang chạy đi làm mấy việc lặt vặt giúp mẹ tớ. (심부름: errand, run/do an errand, làm mấy việc lặt vặt (đưa thư, mua thuốc lá, đi chợ, etc.))
* 세탁소에 옷 맡기러 가요. (세탁소: laundry, dry cleaner's, the cleaner's, tiệm giặt là) (맡기다: to leave something to someone, put) Tôi định đi mang mấy cái áo đến tiệm giặt là.
* 있다가 같이 텐니스치러 갈까요? (Verb + (으)러 가다) (있다가 = 나중에, but 있다가 is limited 'nội trong ngày hôm nay' còn 나중에 means 'later, after' in general)
* 이름을 잊어버렸어요. (이름: name)
* 낮과 밤의 길이가 같아요. (길이: length; for a long time) (같다: to be similar, to look like, such as)
5. Conversation:
: 유리씨, 어디 가요?
: 수영씨군요. 지금 어머니 심부름 가요. (어머니께서) 은행에서 돈을 좀 찾아오라고 하셨어요. 그런데 수영씨는 어디에 가요?
: 세탁소에 옷 맡기러 가요. (Verb + (으)러 가다) (맡기다: to leave sth to sb)
: 오늘 날씨가 좋은데 있다가 같이 텐니스치러 갈까요?
: 좋아요. 동해씨한테도 전화해서 나오라고 할까요? (나오다)
: 글쎄요, 동해씨가 요즘 아주 바쁘다고 했는데요 괜찮을까요. (Adj + 다고 Indirect speech) Donghae said these days he was so busy.
: 동해씨가 괜찮다고 하면 5시까지 텐니스장으로 오라고 할게요. If Donghae says Ok, tell him to go to the tennis court at 5 o'clock.
: 그래요, 그럼 좀 있다가 5시에 봐요. Lát nữa gặp nhau lúc 5 giờ nhé.

(LSK1) 제113과: 내일 4시에 매표소 앞에서 만나자고 했어요.

The indirect speech (cont.): Tiếp nối câu gián tiếp ở bài 111 và 112, sang bài số 113 này, chúng ta học cách chuyển một câu đề nghị (request/suggest/propose) sang một câu gián tiếp bằng công thức dưới đây.
* Grammar: V + 자고 (하다) (Someone tells me 'let's...') (Request/Suggest/Propose → Indirect speech)
* Gợi nhớ mẫu câu: Verb + 자. (let's) Eg. 가자. Let's go.
1. Review:
* 유리씨 좋아하는 음식이 냉면이라고 했어요. (Noun + (이)라고 Indirect speech)
- 수영씨가 좋아하는 음식도 냉면이라고 했죠?
2. New words & practice:
* 야구, 야구공: baseball (야구장: baseball park, sân bóng chày)
* 농구, 농구공: basketball
* 경기: (sport) event, game, match
* 농구경기를 보다: to watch a basketball match
* 조카를 데리고 오다 (조카: nephew, niece) (데리고 오다/가다: to bring/carry (someone) with one)
* 집까지 걸어가다 (걸어가다: to walk, go on foot) (까지: to)
* 창문을 닫다: to close the windows (창문: window) (닫다: to close, shut down)
* 친구들이 야구장에 가자고 하는데요.
* 4시에 매표소 앞에서 만나자고 했어요. (매표소: ticket office, booking office, box office)
* -ㅂ/읍시다 (Proposition) Indirect speech
- 농구경기를 봅시다 → 농구경기를 보자고 하다
- 조카를 데리고 옵시다 → 조카를 데리고 오자고 하다 (데리고 오다: to bring (someone) with one)
- 집까지 걸어가요 → 집까지 걸어가자고 하다
- 창문을 닫아요 → 창문을 닫자고 하다
3. Practice:
* 동생이 농구경기를 보자고 하는데요. My brother suggests that we go watching a basketball match.
* 다음에는 조카를 데리고 오자고 할 거예요. They suggest that we should carry/bring the niece/nephew with us next time.
* 친구가 집까지 걸어가자고 했어요.
* 바람이 불어서 창문을 닫자고 했어요. (불다: to blow) Gió thổi mạnh nên tôi đã đề nghị đóng cửa sổ.
4. Practice more:
* 유리 내일 뭐 할 거예요?
- 친구들이 영화 보러 가자고 했어요. 수영씨는 내일 뭐 할 거예요?
* 가족들이 등산하자고 했어요. (가족: family)
5. Expression:
* 아주 신나요. (신나다: be excited, hấp dẫn, thú vị)
* 이번 기회에 저도 한번 가볼까요? Nhân cơ hội này tôi cũng sẽ thử đi một lần được chứ? (이번 기회에: nhân cơ hội này)
* 4시에 매표소 앞에서 만나자고 했어요. (: front of)
6. Conversation:
: 유리씨 내일 뭘 할 거예요?
: 친구들이 야구장에 가자고 하는데요. (야구장: baseball park)
: 그래요? 저는 아직 야구장에 한번도 안 가봤는데 야구 구경하는 게 재미있어요?  (구경: sight seeing)
: 그럼이요, 아주 신나요. 수영씨도 시간이 있으면 같이 가요.
: 그럼 이번 기회에 저도 한번 가볼까요? (가 보다: to try to go)
: 그래요 같이 가요.
: 내일 몇시에 어디에서 만나는데요?
: 내일 4시에 매표소 앞에서 만나자고 했어요. (만나다)

(LSK1) 제112과: 유리씨가 뭐라고 했어요? What did Yuri say?

Indirect speech with nouns:
* Grammar: Noun + (이)라고 (You said, He/She said, etc.)
1. Review:
* 오늘 제주도에 친구가 전화를 했어요. 그런데 그친구가 곧 결혼한다고 해요. (: soon, at once) (Verb + ㄴ/는다고 reported speech)
- 언제 쯤 결혼한다고 해요? (결혼하다)
* 다음 달에 한다고 해요.
2. Practice:
* 좋아하는 과목이 영어다 (과목: subject)
* 전화한 사람이 학교 친구다
* 만난 곳이 백화점이다
* 생일이 12월이다
Ở đây, mình thắc mắc mỗi điều là sao có cái thì là -다, có cái thì là -이다 là sao?
3. Conversation:
: 이수영씨, 방금 이수영씨 찾는 전화가 왔어요. (방금: a moment/minute ago, just)
: 누구라고 해요?
: 유리권씨라고 했어요.
: 아, 유리씨가 전화했군요. 유리씨가 뭐라고 했어요?
: 그냥 다시 전화하겠다고 했어요. 그런데 유리씨가 누구예요?
: 네, 베트남에서 온 친구예요. 여기서 한국어를 배우고 있는 학생이에요.

(LSK1) 제111과: 다시 전화한다고 전해주세요.

Indirect speech, Reiteration, Reported speech: (See more)
* Grammar1: Verb + ㄴ/는다고 ( (I said...; You said...; He/She said...; etc.)
* Grammar2: Adj + 다고
* 전하다: to tell, convey (truyền đạt), let sb know, report
1. Practice:
* 다시 전화한다고 전해주세요. (전화하다) (전하다) Please tell him that I will call him later.
* 시간이 더 필효해요. I need more time. (필요하다: necessary → 필요하다고 adj)
* 시간이 더 필요하다고 해요. I said I need more time.
* 기온이 높아요. The temperature is high. (기온: temperature)
* 기온이 높다고 해요. I said the temperature is high.
* 친구에게 연략한다고 해요. (한테/에게/께)
* 음식 맛이 좋다고 해요.
* 사진을 찍는다고 해요.
2. Conversation:
: 여보세요.
: 안녕하세요. 저는 유리권입니다. 이수영씨 계시면 좀 바꿔주세요. (있다계시다)
: 이수영씨는 지금 자리에 안 계시는데요.
: 언제 쯤 돌아오십니까? (돌아오다: to return, come back)
: 글쎄요. 잠깐만 기다려 보세요.// 이수영씨가 어디에 계세요? (잠깐: short time, for a moment, for a minute)// 여보세요. 이수영씨는 잠깐 밖에 나가갔다고 하는데요. (나가다: to go out) (나가다 + 가다 → 나가가다) Mình thắc mắc tại sao là 나가갔다고 mà không phải là 나가갔는다고, có phải vì đây là thì quá khứ nên công thức như thế không nhỉ?
: 그렇습니까? 그럼 이수영씨한테 유리가 다시 전화한다고 전해주세요. (전하다)
: 알겠습니다.

(LSK1) 제110과: 무슨 일이 있을까봐 걱정이에요. Tôi lo rằng có việc gì đó (không ổn).

* Grammar: V/A + ㄹ/을까봐 ... (sợ rằng, lo rằng, lo sợ rằng,...)
1. Review:
* 선생님, 오늘 아침에 교통 사고가 나타났어요. (나타나다: appear, come into sight, turn up)
- 그래요? 큰일 날 뻔했어요. 조심하셔야 돼요. (조심: be careful)
2. Practice:
* 무슨 일이 있을까봐 걱정이에요.
* 길을 잃어버렸을까봐 걱정이에요. (길을 잃어버리다: to lost the way, lạc đường)
* 돈이 많이 들까봐 걱정이에요. (돈이 많이 들다: tốn nhiều tiền)
* 시험에 떨어질까봐 걱정이에요. (떨어지다: to fall, drop, slip) (시험에 떨어지다: to fail an exam/a test, thi trượt)
* 표가 없을까봐 걱정이에요.
3. Conversation:
: 유리씨, 지금 몇 시쯤 됐어요?
: 12시가 넘었어요. 정말 큰일이네요. 왜 이렇게 안 오지요? (넘다: to pass, go beyond)
: 글쎄 말이에요. 전화도 안하고. 무슨 일이 있을까봐 걱정이에요.
: 괜찮을 거예요.
: 처음 가는 곳인데 같이 갔으면 좋았을 텐데. 길을 잃어버렸을까봐 걱정이에요. (: place, location, spot) (V/A + 았/었/였으면 + 좋았을 텐데요 should have done) Anh ta đến đây lần đầu, nếu mình đi cùng anh ta thì đã tốt hơn rồi. Lo anh ta bị lạc đường quá.
: 길을 잃어버리지 않았을 거예요. 곧올 테니까 걱정하지 마세요. (: at once, soon, right away)
: 수영씨, 왜 지금와요? 사고가 났을까봐 걱정했어요.
: 돈을 다 써서 돈이 하나도 없었어요. 그래서 전화도 못 하고 걸러와서 그래요. 미안해요. (하나도 (not) at all - negative context)

(LSK1) 제109과: 큰일 날 뻔했어요.

* Grammar: Verb + ㄹ/을 + 뻔했다. (Something bad almost happened to someone) (Past tense) (SUÝT TÍ NỮA THÌ BỊ...)
* 뻔하다: obvious; clear; evident
1. Review:
* 몇 시까지 가면 돼요? (까지: till, until, up to)
- 6(여섯)시 30(삼십)분까지 오면 돼요. (Hic, đôi khi 가다오다 cũng thành 1 vấn đề nhỉ.)
2. Practice:
* 큰일이 날 뻔했다.
* 교통 사고가 날 뻔했어요. (사고: accident, trouble) (교통 사고: tai nạn giao thông, accident)
* 죽을 뻔했어요. (죽다: to die)
* 넘어질 뻔했어요. (넘어지다: fall (down), tumble)
3. Conversation:
: 오늘 큰일 날 뻔했어요.
: 왜요? 무슨 일 있었어요?
: 아침에 교통 사고가 날 뻔했어요.
: 왜요? 어디서요?
: 길을 건널 때 갑자기 오토바이가 뛰어들었어요. (건너다: to cross) (갑자기: suddenly) (뛰어들다)
: 정말 다치지 않았어요? (다치다: be/get hurt, be injured, be wounded)
: 네, 괜찮아요. 그런데 정말 죽을 뻔했어요. 지금도 너무 무서워요. (무섭다: scary, frightening, terrifying)
: 정말 다행이네요.

(LSK1) 제108과: 이틀 정도 주사를 맞으면 돼요.

* Grammar: Verb + (으)면 되다. (need, must)
* Đếm ngày: 하루, 이틀, 사흘, (detail)
* 이틀: 2 days; a couple of days
* 하루치: one day's portion
1. Review:
* 선생님, 어제 집에 간 후에 뭐 하셨어요?
- 집에 간 후에 공부했어요.
2. Practice:
* 그럼 어떻게 하면 돼요?
- 이틀 정도 주사를 맞으면 돼요. (정도: limit, degree, measure) Chỉ cần tiêm trong vòng 2 ngày là được.
* 약을 하루치만 드시면 돼요. (하루치: one day's portion)
* 주사를 맞으면 돼요. (주사: injection, shot, tiêm) (맞다: to be hit) (주사를 맞다: injection, tiêm)
* 수술을 하면 돼요. (수술: operation, surgery) (수술을 하다: operate, surgery, phẫu thuật)
* 입원을 하면 돼요. (입원을 하다: to enter a hospital, nhập viện)
* 퇴원을 하면 돼요. (퇴원을 하다: to leave the hospital, to get out of the hospital, xuất viện)
3. Conversation:
: 어떻게 오셨어요?
: 갑자기 얼굴에 두드러기가 나고 가려워요. (갑자기: suddenly) (두드러기: hives, rash, phát ban, nổi mẩn) (가렵다: itchy, feel itchy, ngứa)
: 언제부터 아프셨어요?
: 아침에 산에 갔다 왔어요. 산에 갔다 온 후부터 아픈 것 같아요.
: 알레르기예요. (알레르기: allergy, dị ứng)
: 그럼 어떻게 하면 돼요?
: 이틀 정도 주사를 맞으면 돼요. 내일도 오세요.
: 약도 먹어야 돼요?
: 약은 하루치만 드시면 돼요.

(LSK1) 제107과: 식사한 후에 약을 먹어요.

* Grammar: Verb + ㄴ/은 + 후에 + ... (After...)
Tiêu đề bài 107 và bài 106 là:
- Sau khi ăn cơm thì uống thuốc.
- Trước khi uống thuốc nhất định phải ăn cơm.

Có 1 điều lý thú là tiêu đề bài 107 và bài 106 là giống nhau, chỉ có điều bài 107 này sử dụng 후에 (after), còn bài 106 sử dụng 전에 (before). Còn 1 điểm nữa là công thức động từ đi với 전에 và với 후에 là khác nhau đấy ạ. Cái này có lẽ là 1 điểm đau đầu thực sự khi học tiếng Hàn. Nó khác với tiếng Anh phải không nào.
1. Review:
* 방송을 시작하기 전에 뭐 하셨어요?
- 방송을 시작하기 전에 커피를 한 잔 마셨어요.
2. Practice:
* 수영을 한 후에 눈을 깨끗이 씻어야 돼요. (씻다: to rinse, clean, wash) (깨끗이: completely, clean, neatly)
* 약을 지어 드릴 테니까 식사한 후에 드세요. (약을 지어 드리다 ? kê đơn thuốc ?!) (식사하다: to eat, have a meal)
3. Conversation:
: 어서 오세요. {눈을 보며} 눈이 아파서 오셨어요? 증세가 어떠세요? (증세: symptom)
: 네, 너무 따갑 가려워요. (따갑다: hot, sting, rát (mắt), cảm giác đau nhói) (가렵다: itchy, ngứa; 가려워요) Mắt tôi rất rát và ngứa.
: 혹시 어제 수영 하셨어요? (혹시: by any chance, (just) any case) (어제: yesterday)
: 네, 친구들하고 같이 수영장에 갔다 왔어요.
: 눈병에 걸렸네요. 수영을 한 후에 눈을 깨끗이 씻어야 돼요. 약을 지어 드릴 테니까 식사한 후에 드세요. (눈병: eye disease/trouble/infection, viêm nhiễm mắt) (걸리다: to catch)
: 약을 먹은 후에 금방 나을 수 있어요? (-ㄹ/을 수 있다) (금방: soon)
: 하루치 드신 후에 안 나으면 다시 오세요. (드시다?!)

(LSK1) 제106과: 약을 먹기 전에 꼭 식사하세요.

독감 influenza
* Grammar: Verb + 기 + 전에 + ...
1. Practice:
* 감기에 걸리다: to catch a cold (감기: cold, flu) (걸리다: to catch)
* 열이 나다: to have a fever, run a fever (: heat)
* 기침을 하다: cough, ho, bị ho (기침: cough, ho)
* 콧물이 나다: sổ mũi, bị chảy nước mũi
* 어제 밤에 자기 전에 열이 조금씩 났어요. (조금씩: a bit, gradually, bit by bit, little by little)
* 약을 먹기 전에 꼭 식사하세요. (식사하다: to eat, to have a meal)
* 김기에 걸리기 전에 푹 쉬세요. (푹 쉬다: to get a good rest) (!!!) Trước khi bị cảm, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Câu này mình dịch 'chuối' nhỉ? Đáng lẽ phải là 'Sau khi bị cảm...' còn có lý chứ.
2. Conversation:
: 어서 오세요. 어디가 아퍼서 오셨어요?
: 감기에 걸린 것 같아요. (Noun modifier: vậy thì 걸리다 'to catch' là động từ, được chia ở quá khứ)
: 증세가 어떠세요? (증세: symptom, triệu chứng)
: 기침을 많이 해서 목이 아파요. 콧물도 나요. 열도 나는 것 같아요. (기침: cough) (Noun modifier: ; present tense; 나다 là động từ 'to grow, to happen')
: 언제부터 아프셨어요?
: 어제 밤에 자기 전에 열이 조금씩 났어요.
: 요즘 독감이 유행이에요. 조심하셔야 돼요. 이 약을 두 알씩 드세요. 약을 먹기 전에 꼭 식사하세요. (독감: flu, influenza) (조심: be careful) (알씩) Hãy uống 2 viên thuốc này.
: 네.

(LSK1) 제105과: 저녁에 들을 테니까 모자를 갖다 놓으세요.

* Grammar:  verb + ㄹ/을 테니까 + a command/suggestion/imperative/proposition/question.
 Meaning: because sb/sth intends to do sth so + a command/suggestion
1. Review:
* 유리씨, 오늘도 저 예뻐 보이죠?
- 물론이죠, 언제나 예쁘고 멋있어 보이세요. (물론: of course)
2. Practice:
* 모자를 갖다 놓다: mang mũ đến (갖다 놓다: to put back, to bring & put down)
* 배달하다: đưa hàng, giao hàng, phân phối hàng hóa, deliver
* 잠깐 들르다: ghé qua một chút (잠깐: short time, for a moment, briefly) (들르다: to drop by, stop by, come by; irregular verb: 들러요)
* 자리를 만들다: tạo chỗ/vị trí (자리: position, location, site, room, space)
* 다른 디자인으로 드려 볼 테니까 한번 써 보세요. (드리다: give, offer. 드리다 is the honorifics form of 주다)
3. Conversation:
: 어서 오세요. 뭘 찾으세요?
: 모자를 사려고 하는데요. (-(으)려고)
: 손님이 쓰실 거예요? (손님: customer, guest, quý khách)
: 네, 산에 다닐 때 쓸 모자를 사고 싶어요. (Noun modifier: 모자를, future tense) (다니다: go; frequent)
: 이거 어떠세요? 한번 써보세요.
: 괜찮아 보이는데 좀 작은 것 같아요. 더 큰 사이즈 없어요? (사이즈: size)
: 작으세요? 지금은 더 큰 사이즈가 없는데요. 다른 디자인으로 드려 볼 테니까 한번 써보세요. Tôi sẽ đưa cho anh một kiểu mũ khác để anh thử nhé? (dịch linh hoạt)
: 이 모자가 제일 낫은 것 같아요. (낫다: to get well; superior, preferable) (V/A + ㄴ/은/는/ㄹ/을 + 것 같다 phỏng đoán)
: 죄송하지만 내일 갖다 놓을 테니까 다시 오세요. (죄송하다: sorry)
: 아저씨, 그럼 저녁에 들을 테니까 모자를 갖다 놓으세요. (아저씨: middle-aged man, mister, chú) (들다: to enter, get, come)

(LSK1) 제104과: 괜찮아 보이네요.

* Grammar: -아/어/여 보이다. (It looks...)
* 보이다: to be seen, to come in sight
1. Review:
* 유리씨, 어제 뭐 했어요?
- 같이 연극 봤잖아요. (연극: play, drama, theatre)
* 네, 그렇죠? 연극을 보고 나서 또 뭐했죠? (그렇다)
- 커피를 마셨잖아요.
2. Practice:
* 뚱뚱해 보여요. (뚱뚱하다: fat, overweight)
* 날씬해 보여요. (날씬하다)
* 나이가 많아 보여요. (나이가 많다: old)
* 어려 보여요. (어리다: young)
* 조금 나이가 많아 보이지 않아요?
* 괜찮아 보이네요.
3. Conversation:
: 어서 오세요.
: 어제 산 옷을 바꾸러 왔어요. (Noun modifier; past tense)
: 어디가 마음에 안 드세요? (마음에 들다)
: 너무 뚱뚱해 보여요.
: 그럼 한번 골라 보세요. 이 에서 고르세요. (고르다: to choose, pick, select → 골라요) (: part; direction, way; page, side)
: 유리씨, 이 색 어때요?
: 조금 나이가 많아 보이지 않아요?
: 그럼 흰색은 어때요? 멋있는데요. (흰색: white)
: 괜찮아 보이네요. 아주머니, 이 옷으로 주세요. (아주머니: madam, middle aged lady, cô)

(LSK1) 제103과: 너무 촌스럽잖아요.

* Grammar: V/A + 잖아요. (you know; mà) (Past tense: -았/었/였잖아요)
* -잖아요 dùng để nhấn mạnh & xác nhận một sự thật nào đó. Cách nói này được dùng để nói khi mà 2 người tham gia  hội thoại đều đã biết về một thực tế, nhưng 1 trong 2 người lại không nhận ra sự thực đó, hoặc đã quên sự thực đó.
1. Review:
* 선생님, 일어나자마자 뭐 하셨어요? (일어나다: to get up, rise, wake up, get out of bed)
- 일어나자마자 운동하러 갔어요.
2. New words:
* 유행: fashion, trend, vogue, be prevalent (thịnh hành), 'mốt'
* 디자인: design
* 디자인이 유행에 안 맞다: thiết kế/mẫu mã không hợp mốt
* 디자인이 독특하다: mẫu mã độc đáo (독특하다: unique, unusual, peculiar, độc đáo, lập dị)
* 모양: form, shape
* 모양이 근사하다: trông sành điệu, hợp thời trang
* 근사하다: wonderful, great, nice, fabulous, splendid; similar
* 촌스럽다: countrified, 'quê', quê mùa, thôn dã, thôn quê (irregular. 촌스러워요)
* 색이 촌스럽다: màu sắc trông quê mùa (quê một cục)
3. Practice:
* 너무 촌스럽잖아요.
* 저희 어머니께서 보내주셨잖아요. (저희: we, us, our, ourselves) (께서 is the honorifics form of the Subject particulars 이/가)
* 요즘 유행에 안 맞잖아요.
4. Conversation:
: 유리씨, 왜 그래요? 옷이 마음에 안 들어요?
: 네, 이것 보세요. 너무 촌스럽잖아요.
: 왜요? 멋있는데요. 그거 선물 받은 거예요? (Noun modifiers: verb, past tense)
: 저회 어머니께서 보내주셨잖아요.
: 아, 맞아요. 그런데 불평하면 어떻게 해요? (불평: complain; gripe, phàn nàn, kêu ca)
: 그렇지만 요즘 유행에 안 맞잖아요.
: 잠깐만요. 이 조끼를 입어보세요. 어때요? (조끼: áo gi-lê, vest, waistcoat)
: 괜찮아요.
: 그것 보세요. 그러니까 불평하지 마세요. (그러니까 = 그래서; but 그러니까 is used when saying a command or request)

(LSK1) 제102과: 잃어버리자마자 분실신고를 했어요.

* Grammar: Verb + 자마자 + Verb2 (as soon as)
1. Review:
* 선생님, 한국어를 잘 하려면 어떻게 해야 돼요?
- 한국어를 잘 하려면 'LSK'을 잘 보세요.
2. New words:
* 신용카드를 잃어버리다: to lose the credit card (신용: credit)
* 분실: (n) loss; (v) to lose, to miss
* 신고: report, declaration
* 분실신고를 하다: to report something missing/lost; thông báo bị mất đồ
* 지갑을 찾다: to find the wallet
* 환전하다: đổi tiền (환전: exchange, change) (환전기: a money-changing)
3. Practice (Verb + 자마자):
* 잃어버리자마자 분실신고를 했어요.
* 그런데 신고하자마자 어떤 사람한테 연락이 왔어요. (한테: to; by) As soon as I'd reported lost the credit card, I received a call/contact from someone. Ngay sau khi tôi thông báo, tôi đã nhận được một cuộc gọi bởi một người nào đó. (어떤: which)
* 찾자마자 또 잃어버렸어요.
4. Conversation:
: 유리씨, 왜 그래요? 안 좋은 일이 있어요? Có việc gì không tốt à?
: 사실은 신용카드를 잃어버렸거든요. (사실: truth, fact, in fact, actually) (V/A + 거든요 Giving reason)
: 네? 그래서 어떻게 됐어요? 잃어버리자마자 신고해야 돼요.
: 네, 그래서 잃어버리자마자 분실신고를 했어요.
: 잘했어요.
: 그런데 은행에 신고하자마자 어떤 사람한테 연락이 왔어요. 그래서 찾을 수 있었어요.
: 다행이네요. 그런데 기분이 왜 안 좋아요? (그런데: by the way; however; but)
: 그런데 찾자마자 또 잃어버렸어요.

(LSK1) 제101과: 전화요금을 내려면 5번 창구로 가십시오.

101번째 만나서 반갑습니다!
* Grammar: Verb + (으)려면
* 실례: discourtesy, bad manners
* 실례합니다.
Xin lỗi làm phiền ông. Rất tiếc phải làm phiền ông nhưng... Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi. Excuse me.
1. Review
:
* 오늘 비가 올까요? (phỏng đoán) Hôm nay trời có mưa không nhỉ?
2. New words:
* 돈을 찾다: to withdraw the money, rút tiền (찾다: to find; to withdraw, to take out)
* 통장을 만들다: to open a saving account (at a bank), mở tài khoản (통장: bankbook, passbook)
* 전화 요금을 내다: trả tiền điện thoại (요금: charge, fee, fare) (내다: to pay, donate)
* 저금하다: gửi tiết kiệm (저금: savings, deposit)
* 창구: cổng thanh toán, quầy giao dịch, counter
3. Practice:
* 통장을 만들려면 여기에 이름하고 주소, 비밀번호를 써주십시오. (이름: name) (주소: address) (Noun + 하고)
* 전화요금을 내려면 5번 찬구로 가십시오. (창구: counter)
4. Conversation:
: 실례합니다. 통장을 만들려고 하는데요. (통장을 만들다: mở tài khoản)
: 통장을 만들려면 저 쪽으로 가십시오. (: direction)
: 네, 감사합니다.
: 어떻게 오셨습니까?
: 통장을 만들려고 하는데요.
: 통장을 만들려면 여기 이름하고 주소, 비밀번호를 써주십시오. 그리고 사인해주십시오. (사인: signature)
: 여기에서 전화요금을낼 수 있어요? (전화요금을 내다) (-ㄹ/을 수 있다)
: 전화요금을 내려면 5번 창구 가십시오.
: 네, 감사합니다.

(LSK1) 제100과: 그렇지만 그런 여자가 민호씨를 좋아할까요?

* Grammar: -ㄹ/을까요? (phỏng đoán)
Pattern -ㄹ/을까요? có 2 ý nghĩa. Một là 'Shall...?'. Ví dụ như: 뭐 먹을까요? hay là 어디서 만날까요? Còn hai là để nói phỏng đoán của bạn về điều gì đó. Ví dụ như: 이 영화가 재미있을까요? Nếu phỏng đoán này nói về quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng là -았/었/였을까요? Ví dụ như: 유리씨는 이 영화를 봤을까요? Để phân biệt -ㄹ/을까요? mang nghĩa thứ nhất (Shall...?) hay là mang nghĩa thứ hai (phỏng đoán) thì chúng ta có thể dựa vào ngữ cảnh. Và, tóm lại một câu là: Đừng tưởng lúc nào thấy -ㄹ/을까요? cũng lao đầu vào mà dịch nghĩa ở thì tương lai là 'shall' nhá! ^__^
Nhân tiện, nói thêm là để trả lời câu hỏi phỏng đoán trên, chúng ta có thể sử dụng -ㄹ/을 거예요.
* 외국: foreign country
* 외국어: foreign language
* 외모: appearance, look, ngoại hình, vẻ bề ngoài
1. Review:
* 유리씨, 외국어 여러 개 잘하죠? (여러: many, plenty of, several)
- 아니요, 영어 밖에 못 해요. 수영씨는 불어도 잘하죠? (불어: French, French language)
* 저는 한국어 밖에 못 해요.
2. Practice:
* 착하다: good, nice, good-hearted
* 마음이 넓다: be generous, rộng lượng
* 못되다: bad, evil, wicked, độc ác, tệ, hư
* 고집이 세다: be stubborn, bướng bỉnh, ngoan cố, bảo thủ
* 똑똑하다: smart, clever, bright
* 그런 여자가 있을까요? (phỏng đoán) (그런: such, like, that kind of, that sort of) (Noun modifier: 그런 여자)
* 그런 여자가 동해씨를 좋아할까요?
* 저 영화 재미있을까요?
* 동해씨가 많이 아플까요?
* 유리씨도 이 영화를 봤을까요?
- 아마 봤을 거예요.
- 아마 안 봤을 거예요.
* 선생님, 영화가 재미있을까요?
- 재미있을 거예요.
* 극장에 사람이 많을까요? (많다: plenty of, lots, a lot)
- 많을 거예요.
3. Expression:
* 동해씨는 어떤 여자가 좋아요? What kind of girl do u like, Donghae ssi?
- 저는 착하고 똑똑한 여자가 좋아요. (ngoan hiền và thông minh)
* 외모는 별로 중요하지 않아요. (별로: especially, particularly, in particular) (중요하다: important) Tôi không đặc biệt quan trọng ngoại hình (của cô gái đó) lắm.
4. Conversation:
: 동해씨는 어떤 여자가 좋아요?
: 저는 착 똑똑한 여자가 좋아요. 외모는 별로 중요하지 않아요. (착하다)
: 그래요?
: 민호씨는 어떤 여자가 좋아요?
: 저는 착하 똑똑하 예쁘 마음이 넓은 여자가 좋아요. (V/A + 고)
: 그런 여자가 있을까요? (그런: such, like, that kind of)
: 아마 있을 거예요.
: 그렇지만 그런 여자가 민호씨를 좋아할까요?
: ...

(LSK1) 제99과: 하노이에 한 번밖에 안 가 봤어요.

♥ Tổng hợp động từ về quần áo:
 cloths
to wear, put on
to take off
* 넥타이: tie, necktie
* 양복: suit
* 조끼: áo gi-lê, waistcoat
* 청바지: (blue) jeans
* 티셔츠: T-shirt* 구두를 신다
* 넥타이를 매다
* 모자를 쓰다
* 바지를 입다
* 신발을 신다
* 안경을 쓰다
* 양말을 신다
* 옷을 입다
* 운동화를 신다
* 조끼를 입다
* 치마를 입다

* 안경을 벗다
* 양말을 벗다
* 양복 벗다
* 옷을 벗다

* 넥타이를 매다 (매다: to tie, fasten, lace; to wear, put on)
* Grammar:
Noun + 밖에 + negative clause (안/못/없다)
1. Review:
* 유리씨, 내일 모임에 뭐 입고 갈 거예요?
- 이 옷 입고 갈 거예요. 왜요?
* 모임에 끝나고 볼링을 치러 갈 거예요. (볼링을 치다: bowling)
- 그래요? 그럼 바지 입고 가야겠네요.
2. Practice:
* 넥타이가 이 것 밖에 없는데요. (넥타이: tie, necktie, cà-vạt)
* 아직 일곱 번 밖에 안 했어요.
* 서울에 한 번 밖에 안 가 봤어요.
* 유리씨는 바지를 자주 입는 것 같아요.
- 네, 저는 바지 입는 걸 좋아해요. 그래서 치마는 몇 개 밖에 없어요.
3. Expression:
* 양복 벗고 티셔츠하고 청바지 입고 가는 게 어때요? (티셔츠: T-shirt) (청바지: jeans)
- 그래야겠어요.
4. Conversation:
: 이 넥타이 어때요? 이 양복에 어울려요?
: 아니요, 안 어울려요. 다른 넥타이를 매 보세요. (매다: to tie, fasten; to put on)
: 넥타이가 이 것밖에 없는데요.
: 양복 벗고 티셔츠하고 청바지 입고 가는 게 어때요? 그게 더 어울릴 것 같아요.
: 그래야겠어요.
: 그런데 동해씨, 요즘 미팅 자주 너무 하는 것 아니에요? (미팅: blind date (group date))
: 아니에요, 아직 일곱 번밖에 안 했어요.

(LSK1) 제98과: 약을 먹어야겠어요.

* Grammar: -아/어/여야겠다. (should do, sẽ phải làm gì đó) (Liên hệ tới: -아/어/여야 하다/되다)
* 구두: shoes, giày da (구두를 신다)
* 신발: shoes, giày thể thao, giày nói chung (신발을 신다)
* 운동화: sneakers, running shoes, tennis shoes (운동화를 신다)
Nhân tiện nói về động từ 'take on; to wear' hay là 'take off', thì trong tiếng Việt cũng đa dạng như tiếng Hàn vậy. Chúng ta nói là mặc áo, mặc váy, mặc quần, đi giày, xỏ giày, đi dép, đeo nhẫn, đeo kính, đi găng tay, etc. Để ghi nhớ khi nào sử dụng động từ nào cho chính xác, thì có lẽ chỉ có cách là học thuộc lòng thôi nhỉ.
1. Review:
* 유리씨, 어제 수영씨 생일 파티에 갔어요?
- 네, 갔어요. 동해씨는 왜 안 왔어요?
* 저는 일하느라고 못 갔어요. 재미있었어요?
- 네, 아주 재미있었어요. 동해씨도 같이 갔으면 좋았을 텐데요.
2. Practice:
* 옷을 입어야겠어요.
* 치마를 입어야겠어요. (치마: skirt)
* 바지를 입어야겠어요. (바지: trousers, pants)
* 옷을 입고 가야겠어요.
* 신발을 신어야겠어요.
* 구두를 신고 가야겠어요.
* 양말을 신어야겠어요. (양말: socks)
* 그럼 운동화 신고 가야겠어요.
* 집에 가야겠어요.
* 약을 먹어야겠어요.
3. Practice more:
* 유리, 내일 수영씨 집에서 하는 파티 갈 거예요? (Noun modifier: 수영씨 집에서 하 파티 bữa tiệc được tổ chức ở nhà Suyoung) Trong câu này, chú ý phân biệt giới từ -에-에서 được sử dụng như thế nào nhé.
- 네, 갈 거예요.
* 뭐 입고 갈 거예요?
- 글쎄요...
* 나는 지난 번에 산 옷을 입고 갈 거예요. (지난 번에) (Noun modifier: verb, past tense 산 옷 cái áo đã mua)
- 그래요? 그러면 나도 예쁘 입고 가야겠네요. (adj + 게 = adv)
* Expression 1: 이번 기회에 하나 사야겠네요. (이번 기회에: nhân cơ hội này) (사다)
* Expression 2: 그렇게 높지 않아요.
4. Conversation:
: 유리씨, 내일 놀러 갈 때 치마 입고 가도 돼요? (Verb + (으)러 가다)
: 치마 입고 가려고요? 산에도 올라갈 거니까 바지 입고 가세요. (올라가다: climb, go up, rise) (See -(으)려고요? is the short form of -(으)려고 해요?. not normal things.) (Noun modifier: Verb, future tense 올라갈 거)
: 산에도 올라가요? 그럼 운동화 신고 가야겠네요.
: 네, 운동화 신고 가세요.
: 난 운동화가 없는데... 이번 기회에 하나 사야겠네요. 그런데 내일 올라갈 산 높아요? (Noun modifier: future tense)
: 아니요, 그렇게 높지 않아요. 그렇지만 편한 옷 입고 편한 신발 신고 가세요. (편하다: comfortable, relaxed, easy)

(LSK1) 제97과: 조금 일찍 출발했으면 좋았을 텐데요.

* Grammar: V/A + 았/었/였으면 + 좋았을 텐데요. (should have done, giá như... thì đã tốt) (thể hiện sự nuối tiếc hoặc là mong ước nào đó)
* Appearances: 눈이 크다 (mắt to); 눈이 작다 (mắt bé); 코가 높다 (mũi cao); 코가 낮다 (mũi tẹt; 낮다: low, flat); 머리가 길다 (tóc dài); 머리가 짧다 (tóc ngắn).
1. Review:
* 그 분 키가 커요?
- 네, 큰 편이에요.
* 잘 생겼어요?
- 네, 잘 생긴 편이에요.
* 소개해주세요.
- 네, 알겠습니다.
2. Practice (V/A + 았/었/였으면 좋았을 텐데요):
* 시간이 많았으면 좋았을 텐데요.
* 사람이 적었으면 좋았을 텐데요. (적다: few, little, small)
* 조금 일찍 출발했으면 좋았을 텐데요. Giá mà xuất phát sớm một chút thì tốt.
* 주말에 좀 쉬었으면 좋았을 텐데요.
3. Practice more:
* 벌써 가실 거예요? 섭섭해요. (섭섭하다: disappointed, sorry)
- 저도 섭섭해요. 시간이 좀 많았으면 좋았을 텐데요.
* 설악산 여행 어땠어요? (어떤 what, how, which → 어때요 present tense → 어땠어요 past tense)
- 사람이 너무 많았어요. 사람이 좀 적었으면 좋았을 텐데요.
* 길이 많이 밀리네요.
- 글쎄 말이에요. 조금 이찍 출발했으면 좋았을 텐데요.
* 주말에 계속 일을 했어요. (계속: continuously)
- 그래요? 좀 쉬었으면 좋았을 텐데요.
* 어제 산에 갔어요?
- 네. 그런데 소나기가 와서 고생했어요. (소나기: mưa bóng mây, shower) (고생: hardship, trouble, have a hard/difficult time)
* 그래요? 날씨가 좋았으면 좋았을 텐데요.
4. Expression:
* 유리씨 눈하고 코가 어때서요? (어때요)
* Grammar: Noun + 이/가 + 어때서요? ... tốt đấy chứ, có vấn đề gì đâu, có đến nỗi nào đâu, có làm sao đâu.
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? (어떤어떨까요 future tense) (자르다: to cut) (adj + 게 = adv; 짧다 short, brief → 짧게)
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: phù hợp, hợp, suit, get along (with), match, associate (with)) (Noun modifiers: ㄹ/을 + 것; future tense) Có lẽ sẽ rất hợp đấy.
5. Conversation:
: 눈이 조금만 더 컸으면 좋았을 텐데요. 그리고 코도 조금만 더 높았으면 좋았을 텐데요.
: 동해씨 눈하고 코가 어때서요?
: 마음에 안 들어요. (!) 수영씨, 나 머리를 짧게 자르면 어떨까요?
: 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: hợp, phù hợp, suit, match) (Noun modifiers, future tense)
: 그런데 동해 여자 친구 생겼어요? 요즘 왜 그렇게 거울을 자주 봐요? (거울: mirror)

(LSK1) 제96과: 키가 큰 편이에요. Anh ta thuộc dạng cao.

* Grammar: V/A + ㄴ/은/는 + 편이다. (to be rather, to tend to,...)
1. Practice:
* 키가 큰 편이다. (tall)
* 키가 작은 편이다. (short)
* 살이 찐 편이다. (살이 찌다: get fat, gain weight)
* 마른 편이다. (마르다: become thin, slim, lose weight → 말라요)
* 잘생긴 편이다. (잘 생기다: handsome) (생기다: be formed; figure, thường nói về ngoại hình của ai đó, appearance)
* 예쁜 편이다.
* 좋은 편이다.
* 좋아하는 편이다.
* 책을 많이 읽는 편이다.
2. Expression:
* 공항: airport
* 손님: guest, visitor, customer
* 그 분 어떻게 생겼어요? (생기다: be formed) (그분: that gentleman/lady) (Còn nhớ, 몇분 là dạng honorific của 몇명 mà. Có lẽ từ 그분 ở đây cũng xuất phát từ chữ đó nhỉ.)
3. Conversation (V/A + ㄴ/은/는 + 편이다):
: 선생님, 부모님이 키가 크세요? (부모: one's parents)
: 네, 크신 편이에요. (크다크시다 honorifics)
: 동생도 키가 커요?
: 네, 큰 편이에요.
: 선생님은 어릴 때도 키가 컸어요? (어리다: young, little, childish)
: 아니요, 작은 편이었어요. 고등학교 때 많이 컸어요. (고등학교: high school, secondary school)

(LSK1) 제95과: 죄송합니다.

* Review: adjective + 게 = adverb
* 약속
(n): promise; appointment; engagement; hứa, hẹn, hứa hẹn
* 약속을 지키다: to keep the promise, giữ lời hứa (지키다: to keep; protect, take care of)
* 연기하다: to postpone, delay, put back
* 연기 되다: be postponed
* 약속이 연기 되다: the appointment is postponed
1. Review:
* 유리씨, 재가 빌려준 책 다 읽었어요? (빌려주다) (Noun modifier: verb, past tense)
- 아니요, 요즘 일이 많아서 일하느라고 못 읽었어요.
2. Say 'Sorry':
* (정말) 죄송합니다. (nói với người lạ) (죄송하다: sorry)
* 미안합니다.
* 미안해요. (nói với người quen)
3. Practice:
* 늦어서 미안해요. /- 괜찮아요.
* 약속을 못 지켜서 미안해요.
* 그 책 다른 친구가 빌려가서 아직 안 돌려줬어요. (빌려가다) (돌려주다)
* 어제 친구를 만났어요. 그 친구는 대학원에 다녀요. (다니다)
* 지난 주말에 산에 갔어요. 그런데 그날 비가 많이 왔어요. (지나다: (시간이) go by, pass; past) (지난 주말에: last weekend)
4. Expression:
* 지난 번에는 약속을 못 지켜서 미안해요.
* 약속이 연기 되어서 저도 다행이었어요. (다행이다) I was also lucky because the appointment was postponed.
5. Conversation:
: 죄송합니다.
: 어, 네.
: 늦어서 미안해요. 일이 늦게 끝나서. (adj + 게)
: 아니요, 괜찮아요. 나도 조금 전에 왔어요.
: 그런데, 제가 부탁한 책 가지고 왔어요? (가지다: carry)
: 아, 그 책 다른 친구가 빌려가서 아직 안 돌려줬어요. 몇질후에 빌려줄 게요.
: 네, 그래요.
: 그런데 유리씨, 지난 번에는 약속을 못 지켜서 미안해요.
: 아니에요. 저도 그날은 좀 바빴어요. 약속이 연기 되어서 저도 다행이었어요.
: 그래요? 그럼 다행이네요.

(LSK1) 제94과: 보고서를 쓰느라고 모임에 못 갔어요.

* Grammar: Verb + 느라고 + 못... (negative context) (NOTE: 2 things happen at the same time)
Có thể dịch là: vì (mải) làm một việc gì đó nên không (thể) làm được việc khác.
1. New words: (Lĩnh vực văn phòng)
* 서류: document, papers
* 서류 장성하다: lập văn bản, chuẩn bị tài liệu (장성: prepare; draw up)
* 보고: report
* 보고서: a (written) report, report
* 보고하다: make a report
* 보고서를 쓰다: write a report
* 번역하다: translation, translate, dịch viết
* 복사하다: photocopy
2. Practice (Verb + 느라고 + ...):
* 일하느라고 모임에 못 갔어요. (모임: meeting, gathering, get-together, assembly)
* 이야기하느라고 못 들었어요. (이야기: talk, story, chat, conversation, gossip)
* 이야기하느가고 언니말을 못 들었어요.
* 자느라고 드라마를 못 봤어요.
* 소설책 읽느라고 보고서를 못 썼어요. (소설: fiction, novel) (보고서를 쓰다)
* 선생님, 어제 저녁 모임에 갔어요?
- 아니요, 일하느라고 못 갔어요. 유리씨는 갔어요?
* 아니요, 저도 보고서 쓰느라고 못 갔어요.
3. Expression:
* 어제 부탁한 서류 번역 다 했어요? (부탁하다: request, ask) (Noun modifiers: verb, past tense)
* 급한 거니까 빨리 해 주세요. (급하다: urgent)
* 아무튼 이 일 다 끝내고 퇴근하세요. (끝나다) (아무튼: at any rate, in any case, anyway)
4. Conversation:
: 유리씨, 어제 부탁한 서류 번역 다 했습니까?
: 아직 다 못 했습니다.
: 급한 거니까 빨리 해 주세요. (급하다)
: 네.
: 유리씨, 이것 좀 번역 해 주세요. 급한 거니까 빨리요.
: 네, 알겠습니다.
: 유리씨, 아까 부탁한 서류 주세요. (아까: a while ago)
: 저, 다른 일 하느라고 아직 못 했습니다.
: 아니, 뭐 하느라고 아직 다 못 했습니까? 아무튼 이 일 다 끝내고 퇴근하세요.

(LSK1) 제93과: 대학을 졸업하고 유학을 갔으면 좋겠어요.

* Grammar: V/A + 았/었/였으면 + 좋겠다. I wish...
* Review: V/A + (으)면 + 좋겠다.
2 câu này thì khác nhau như nào về mặt sắc thái ý nghĩa nhỉ?
- 한국어를 잘 하면 좋겠어요.
- 찾았으면좋겠어요.
Answer: tương tự nhau thôi. However, the -았/었/였으면 좋겠다 is more commonly used than -(으)면 좋겠다. (Details here)
* Review: Noun + (이)라도 (at least, etc.). Eg: 밥이라도 먹고 가요.
1. Review:
* 생일 축하해요.
- 감사합니다.
* 이 책 선물하려고 샀어요.
- 정말 고맙습니다.
2. Practice:
* 무슨 일 있어요? What's the matter (with you)?
* (나) 어떡해요? What am I supposed to do?, Tôi giúp được gì không?
* 너무 걱정하지 마세요.
* 잘 될 거예요. 일이 잘 됐으면 좋겠어요. I wish it would be okey.
3. Practice (-았/었/였으면 좋겠다):
* 꼭 찾았으면 좋겠네요.
* 사진하고 카드라도 찾았으면 좋겠어요. (카드: card, (credit) card, (playing) card)
* 유학을 갔으면 좋겠어요. (유학: studying abroad/overseas)
* 주말에 날씨가 좋았으면 좋겠어요.
* 푹 쉬었으면 좋겠어요. (: carefully, completely) (푹 쉬다: get a good rest)
* 이 선생님에게 부탁했으면 좋겠어요. (부탁: request, ask) (See 한테/에게/께)
* 대학을 졸업하고 유학을 갔으면 좋겠어요. (졸업: graduation, graduate) (대학: university, college)
- 그럼 외국어 공부를 열심히 하세요.
* 저는 주말에 놀러 갈 거예요.
- 그래요? 날씨가 좋았으면 좋겠어요.
* 지금 피곤해요?
- 네, 푹 쉬었으면 좋겠어요.
* 누구에게 부탁할까요?
- 이 선생님에게 부탁했으면 좋겠어요.
* 내일은 비가 안 왔으면 좋겠어요.
4. Expression:
* 정말 속상해요. (속상하다: upset, annoyed, distressed)
* 어머! (for girls); ! (for boys)
5. Conversation:
: 유리씨, 기분이 별로 안 좋은 것 같아요. 무슨 일 있어요? (별로: especially, particularly, in particular)
: 정말 속상해요. 지갑을 잃어버렸어요. (잃어버리다)
: 어머, 어떡해요? 그런데 어디서 잃어버렸어요?
: 나도 모르겠어요.
: 잘 생각해 보세요. 혹시 집에 두지 않았어요? (생각: think) (혹시: by any chance, just in case) (두다: to put, set, place, leave (behind))
: 아니에요. 아까 점심 먹을 때까지 있었어요.  (아까: a while ago)
: 돈이 많이 들어 있어요? (들다: to enter; to take, hold, set in)
: 아니요, 그렇지만 가족 사진하고 카드가 들어 있어요.
: 가족 사진하고 카드가요? 꼭 찾았으면 좋겠네요. (찾다)
: 사진하고 카드라도 찾았으면 좋겠어요.

(LSK1) 제92과: 취직 축하해.

* Grammar: Verb1 + (으)려고 + Verb2. (intend to do Verb1)
* Grammar: Noun + 축하하다.
* 축하하다: to celebrate
Có 1 điểm khác biệt giữa mẫu câu Verb1 + (으)려고 + Verb2 -(으)러 가다/오다/다니다 là mẫu câu thứ 2 chỉ dùng với các động từ là 가다, 오다, & 다니다, còn mẫu câu thứ nhất thì dùng với các động từ còn lại. Về mặt ý nghĩa thì 2 mẫu câu này tương tự nhau, đều diễn đạt ý định làm gì đó.
1. Practice (축하하다):
* 취직 축하해요. (취직: get a job)
* 생일 축하해요.
* 생신 축하합니다. (생일생신 honorifics, cho nên phải dùng đuôi -ㅂ/습니다.)
* 결혼 축하해요. (결혼: marriage, wedding)
2. Practice (-(으)려고):
* 삼학년 때부터 신문사에 취직하려고 준비를 했어요. (신문사: newspaper, tòa soạn báo)
* 출근할 때 입으려고 샀어요. (출근: get to work, get to the office)
* 칙구를 만나려고
* 점심을 먹으려고 (점심: lunch)
* 친구에게 주려 꽃을 샀어요.
* 한국에 가려고 한국어를 공부해요.
* 전화르 걸려고 동전을 바꿨어요. (전화를 걸다: to make a phone call) (동전: coin)
* 내일 아침에 먹으려고 빵을 샀어요.
* 꽃을 샀어요?
- 네, 친구에게 주려고 꽃을 샀어요.
* 왜 그렇게 한국어를 열심히 공부해요?
- 한국에 가려고 열심히 공부해요.
* 뭐 하려고 동전을 바꿨어요? (바뀌다: to change)
- 전화를 걸려고 바꿨어요.
* 빵 샀네요. 배 고파요?
- 아니요, 내일 아침에 먹으려고 샀어요.
3. Expression:
* 우리 건배해요. (건배: toast, drink to, chén rượu chúc mừng, nâng cốc, cạn ly)
* 위하여. Cheers; for the sake of.
4. Conversation:
: 동해씨, 취직 축하해요!
: 축하합니다. 우리 건배해요.
모두: 위하여!
: 고맙습니다.
: 그런데 동해씨, 처음부터 기자가 되려고 했어요 ? (기자: reporter, nhà báo) Ngay từ đầu bạn đã có ý định trở thành một phóng viên à?
: 아니에요, 처음에는 대학원에 가려고 했어요. 삼학년 때부터 신문사에 취직하려고 준비를 했어요. (대학원: graduate school) Không phải đâu, lúc đầu mình chỉ muốn tốt nghiệp (học để có tấm bằng). Đến năm học thứ 3 thì mình mới có ý định làm việc cho một tờ báo.
: 그런데 동해씨, 양복 샀어요? (양복: suit)
: 네, 출근할 때 입으려고 샀어요. (출근: get to work, get to the office)

walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge