remember

• 배움이 없는 자유는 언제나 위험하며 자유가 없는 배움은 언제나 헛된 일이다.
- Liberty without learning is always in peril and learning without liberty is always in vain. (존 F. 케네디 John F. Kennedy) (copy-paste)
- Giá trị của tự do mà thiếu sự rèn luyện học hành thì luôn trong sự bất ổn, còn giá trị của việc học hành rèn luyện mà thiếu sự tự do thì là điều vô ích...
시간은 돈이다.
- Time is money. (벤자민 프랭클린 Benjamin Franklin)
_____
Review:V/A + ㄴ/은/는 + Noun.
- 크다 (big, large): 큰 것
-  작다 (small, tiny): 작은 것
The tenses of the noun modifiers:
* 보내다 to send:
- The past tense: 보낸 선물 (the gift that was sent)
- The present tense: 보내는 선물 (the gift that is sent/is being sent)
- The future tense: 보낼 선물 (the gift will be sending)
___
* Irregular 1: (-ㅂ다) add 운
- 쉽다 (easy, simple): 쉬운 것
- 뜨겁다 (hot): 뜨거운 물
* Irregular 2: (-있다/-없다) add 는
- 맛있다: 맛있는 음식
- 맛없다: 맛없는 음식
* Irregular (-ㄹ다) drop ㄹ& add 는
- 만들다: 만드는 법
• 김밥 만드는 법
- 열다: 여는 법
• 문을 여는 법
- 걸다: 거는 법
• 전화 거는 법
- 알다 (to know): ..... 아는 사람 (a person who knows something)
• 불고기 만들 줄 아는 사람
- 마음에 들다: to be in one's favor
• 마음에 드는 사람
* Verb + ㄴ/은 + Noun.
- 사다 → 일주일 전에 산 거예요.
- 있다 → 모자를 쓰고 있는 남자예요. (Irregular 2)
_____
* 이것; 그것; 저것 (제62회)
* suffix -는데: -겠는데 (see the definite future tense: -겠어요/겠다)
__________________________________________
쓰기:
* dtt 만난 지 오래 됐어요. dtt 만난 지 1년쯤 됐어요. Đã là 1 năm kể từ khi tôi gặp him lần cuối.walking

* Imperative form - Thức mệnh lệnh:
1. 어서오십시오./ contracted: 어서옵쇼. [-(으)십시오 Formal]
2. 어서오십시오. [-(으)십시오 Formal & Honorifics]
3. 어서오세요. [-(으)세요 Standard & Honorifics]
4. 어서와요. [-아/어/여요 Standard]
5. 어서와. [-아/어/여 Casual]
______
Wrap it up:
: 유리! 네가 수학 시험에서 100점을 받았어!
: 믿을 수 없어. 그럴 리가 없어. (믿다: to believe)
: 정말 축하해! 한턱 내! (한턱 내다: to treat) Khao tớ đi nhé!
: 그럴게. 정말이면 좋겠다. (그러다 like that + ㄹ/을게요 promise → 그럴게요. Sẽ như thế. Tất nhiên tớ sẽ khao cậu. I will do like that.)
* 이렇게 like this; 그렇게 like that (그렇다: yes; no)
_____
* 유리씨 코가 어때서요? Mắt Yuri có đến nỗi nào đâu?, Mắt Yuri thì có làm sao cơ chứ?
* 머리가 짧게 자르면 어떨까요? Nếu tớ cắt tóc ngắn thì trông sẽ thế nào nhỉ?
* 잘 어울릴 것 같아요. (어울리다: suit, match, hợp, phù hợp)
____
THÔNG DỤNG:
* 실례합니다.
* 어떻게 오셨습니까?
* 그래야겠어요.
* SO SÁNH -다가 VỚI CẢ -(으)면서 (while)
_____
* 저는 혼동해요. 저는 혼동돼요.
But it'd be more casual to say 저는 헷갈려요.

picasa

Facebook Badge